Landstingsforordning nr. 10 af af 22. december 1986 om støtte til boligbyggeri i Grønland.

I henhold til Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes følgende:

 

§ 1.

Den af Ministeriet for Grønland udstedte bekendtgørelse nr. 53 af 28. februar 1959 med senere ændring om støtte til boligbyggeri i Grønland videreføres med følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:
§ 1. De i forbindelse med ydelse af støtte til boligbyggeri stående administrative forretninger varetages på Grønlands Hjemmestyres vegne af et udvalg (boligstøtteudvalget) bestående af det til enhver tid fungerende landsstyremedlem for boliger som formand, 1 medlem valgt af Grønlands Landsting for dettes valgperiode samt 1 medlem udpeget af bestyrelsen for De Grønlandske Kommuners Landsforening for dennes valgperiode. Der vælges henholdsvis udpeges tillige en suppleant for hvert af medlemmerne.
Stk. 2. Udvalgets forretningsorden fastsættes af landsstyret. Udvalgets formand antager den fornødne medhjælp.
Stk. 3. I øvrigt kan udvalget henlægge varetagelsen af visse arter af forretningerne til lokale myndigheder, der er pligtige at efterkomme de dem givne pålæg.
Stk. 4. Udvalget fører særskilt regnskab over de administrative aktiver og passiver, indtægter og udgifter.
Stk. 5. Udvalget kan indbringe låneansøgninger, der måtte give anledning til tvivl, til landstyrets afgørelse, hvilken også indhentes i tilfælde af fortolkningstvivl i forbindelse med de for ydelse af støtte til boligbyggeri givne bestemmelser.

2. § 2, stk. 2 affattes således:
§ 2, stk. 2. Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuner kan opføre boliger med salg eller udleje for øje, således at opførelsen finansieres af de midler, der er til rådighed for støtte til boligbyggeri i Grønland.

3. § 16, stk. 4 affattes således:
§ 16, stk. 4. Driftsregnskaber, jfr. § 1, stk. 4, der udarbejdes for hvert regnskabsår, vil med tilhørende status pr. udgangen af december måned være at indsende til Grønlands Hjemmestyre efter de til enhver tid gældende regler.

4. I bekendtgørelsens øvrige bestemmelser erstattes ifølge reglerne om succession Ministeriet for Grønland af landsstyret, statskassen af landskassen og staten af Grønlands Hjemmestyre.

 

§ 2.

De hidtidige adminstrative forskrifter fastsat af Boligstøtteudvalget vedrørende låne- og tilskudsvirksomhed forbliver i kraft indtil de ændres eller ophæves.

 

§ 3.

Forordningen træder i kraft den 1. januar 1987 under forudsætning af folketingets vedtagelse af Lov for Grønland om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. december 1986
Jonathan Motzfeldt

/

Martha Labansen