Landstingsforordning nr. 7 af 19. december 1986 om telekommunikation og teletjenester.

I henhold til Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation m.v. fastsættes herved følgende:

 

Kapitel 1.
Eneretsbestemmelser

§ 1. Grønlands Hjemmestyres eneret til offentlig telekommunikation omfatter anlæg og drift af telefon, telegraf, telex, datatjenester m.v. og varetages af Grønlands tekniske Organisation ved Grønlands Televæsen inden for de rammer, der fastsættes i Landstingets finanslov.
Stk. 2. Grønlands Televæsen har til opgave at forsyne det grønlandske samfund med offentlig telekommunikation i trit med den tekniske udvikling, men samtidig på den mest effektive, rationelle og økonomisk afvejede måde.
Stk. 3. Fra Grønlands Hjemmestyres eneret undtages anlæg, som
1) anvendes til forvarsmæssige formål,
2) af rigsmyndighederne eller af en kommune udelukkende anvendes i den indre tjeneste,
3) udelukkende anvendes inden for en ejendoms grænser eller mellem flere ejendomme, som tilhører samme ejer.
Stk. 4. Grønlands Televæsen samarbejder med Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet om oprettelse og drift af telekommunikation mellem Grønland og Danmark, mellem Grønland og Færøerne og mellem Grønland og udlandet.
Stk. 5. Grønlands Televæsen kan aftale med andre virkomheder, at disse udfører teleforretninger i nærmere fastlagt omfang.

§ 2. Landsstyret kan efter indstilling fra televæsenet fastsætte regler og vilkår for, i hvilket omfang der gives adgang til anvendelse af de anlæg, der omfattes af Hjemmestyrets eneret.

§ 3. For telemateriel, der tilsluttes eller anvendes i forbindelse med det offentlige telenet gælder de af Grønlands Televæsen fastsatte regler og vilkår for:
- indretning, udførelse, anbringelse, drift og benyttelse,
- godkendelse, herunder typegodkendelse af udstyr og apparater,
- kontrol af og tilsyn med udstyr og installationer.

§ 4. Landsstyret kan bestemme, at anlæg, der anvendes i særligt øjemed, og apparater og materiel på bestemte vilkår skal være undtaget fra Hjemmestyrets eneret.

 

Kapitel 2.
Tavshedspligt og afvisning

§ 5. Den, der virker i televæsenets tjeneste, må ikke give uvedkommende underretning om indhold eller benyttelse af nogen telekomnikation.
Stk. 2. Pligten til hemmeligholdelse vedvarer efter, at den pågældendes virke ved televæsenet er ophørt.
Stk. 3. Tilsvarende gælder for personale hos virksomheder, der udfører teleforretninger for Grønlands Televæsen.

§ 6. Privat telekorrespondance, der skønnes at være farlig for statens sikkerhed, eller som indeholder noget ulovligt, usømmeligt eller fornærmende, kan afvises eller standses.

 

Kapitel 3.
Anbringelse af teleinstallationer og telekabler

§ 7. Grønlands Televæsen kan foretage anbringelse af teleinstallationer, telekabler og ledninger m.v. efter reglerne i landstingsforordning om arealanvendelse, lands- og byplanlægning og bebyggelse.
Stk. 2. Grønlands Televæsen har herunder ret til at anbringe telekabler med tilhørende installationer i og på offentlig og privat ejendom. Der skal ved udførelsen af anlægget i videst muligt omfang tages hensyn til ejers eller brugers ønsker ved placeringen.
Stk. 3. Grønlands Televæsen kan efter forudgående underretning til bruger eller ejer forlange adgang til fremmed areal, bygninger og boliger med henblik på tilsyn og udførelse af arbejder i forbindelse med teleanlæg.
Stk. 4. Al skade og ulempe, som forvoldes i forbindelse med anbringelse, tilstedeværelse og vedligeholdelse af kabelanlæg og tilsynet hermed på fremmed offentlig eller privat ejendom, vil være at erstatte efter de i Grønland gældende almindelige erstatningsregler.

§ 8. Hvor en installation eller et kabelanlæg, som tilhører Grønlands Televæsen, er anbragt, må der ikke uden televæsenets tilladelse foretages noget bygningseller jordarbejde eller iværksættes nogen anden foranstaltning, hvorved anlægget kan udsættes for forstyrrelse eller beskadigelse.

 

Kapitel 4.
Driftsforstyrrelser

§ 9. Grønlands Televæsen er ikke pligtig til at yde erstatning for følgerne af forstyrrelse eller forsinkelse i driften af de anlæg, der omfattes af Hjemmestyrets eneret.

 

Kapitel 5.
Overtrædelser

§ 10. For overtrædelse af bestemmelserne i denne landstingsforordning og bestemmelser udfærdiget i medfør heraf kan idømmes bøde, medmindre videregående foranstaltninger bringes i anvendelse efter den øvrige lovgivning.
Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan bødeansvar pålægges selskabet som sådan.
Stk. 3. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 11. Ved overtrædelse af bestemmelserne i denne landstingsforordning eller bestemmelser udfærdiget i medfør heraf, finder kriminallovens regler om konfiskation tilsvarende anvendelse.

 

Kapitel 6.
Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 12. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 1987 under forudsætning af Folketingets vedtagelse af Lov for Grønland om el, vand og varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation m.v.
Stk. 2. Eksisterende bestemmelser for teleområdet i Grønland forbliver i kraft indtil de ændres i medfør af denne landstingsforordning.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. december 1986
Jonathan Motzfeldt

/

John E.Jensen