Landstingsforordning nr. 5 af 13. november 1986 om erhvervsstøtte.

I henhold til lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes herved følgende:

 

Kapitel 1.
Formål med og principper for erhvervsstøtte

§ 1.Til fremme af det grønlandske erhvervslivs effektivitet og konkurrenceevne samt med henblik på forbedring af beskæftigelsen kan Grønlands Hjemmestyre i det omfang, der er angivet i kapitel 3 og kapitel 4 yde støtte til erhvervsvirksomhed i Grønland, der drives eller agtes drevet af personer med ret til udøvelse af erhverv og fast bopæl i Grønland eller af selskaber og lignende med hjemsted i Grønland.
Stk. 2. Ved ydelse af støtte skal der søges opnået en lokalisering, der er hensigtsmæssig for erhvervslivet og tilpasset andre udviklingsfremmende foranstaltninger, som det offentlige har eller påtænker iværksat.

§ 2. Ved afgørelsen af spørgsmål om tildeling af støtte, om støttens størrelse og vilkårene for støtten skal der tages hensyn til følgende:
1) Støtte skal fortrinsvis ydes til erhvervsformål, der udfra samfundsmæssige og ressourceøkonomiske betragtninger ønskes fremmet.
2) Støtte kan kun ydes/ når virksomheden harmonerer med den udvikling, som i øvrigt ønskes fremmet, bl.a. ved de planlagte investeringer i industrianlæg, fartøjer, havne, boliger, el- og vandværker, veje, servicevirksomheder m.v.
3) Støtte kan kun ydes til projekter, der er teknisk forsvarlige, og som på længere sigt kan bedømmes som økonomisk holdbare.
4) Ansøgerens faglige kvalifikationer samt indkomst- og formueforhold.
5) Der kan ikke bevilges større støtte til projekter, end hvad der efter en bedømmelse af budgetter m.v. må anses for nødvendigt, for at virksomheden kan opnå en økonomisk forsvarlig drift.

 

Kapitel 2.
Erhvervstøtteudvalgets sammensætning, kompetence og opgaver

§ 3. Afgørelse om støtte træffes af erhvervsstøtteudvalget i overenstemmelse med de i forordningen fastsatte bestemmelser.
Stk. 2. Udvalget består af erhvervsdirektøren under landsstyreområdet for fiskeri og industri som formand og 2 af landstinget for hver valgperiode udpegede medlemmer. Udvalget har sæde i Nuuk.
Stk. 3. I erhvervsdirektørens fravær er den i hans sted fungerede erhvervsdirektør udvalgets formand.
Stk. 4. For hver af de af landstinget udpegede medlemmer vælger landstinget tillige en suppleant.
Stk. 5. Udvalget kan kun afgøre sager, hvortil der er knyttet betydelige samfundsmæssige konsekvenser, herunder særlig økonomisk risiko efter forelæggelse for landsstyret.
Stk. 6. Ansøgere kan indbringe udvalgets afgørelser for et ankenævn inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.
Stk. 7. Ankenævnet består af 3 af landstinget for hver valgperiode udpegede medlemmer. Ankenævnets medlemmer kan ikke samtidig være medlemmer af erhvervsstøtteudvalget.

§ 4. Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interese i en sag, at han er udelukket fra at deltage i udvalgets behandling af sagen.
Stk. 2. Et medlem skal oplyse udvalget om omstændigheder, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet.

§ 5. Landsstyremedlemmet for fiskeri og industri fastsætter ved udstedelse af bekendtgørelse bestemmelser om forordningens administration, herunder om udvalgets forretningsgang og om kommunernes medvirken.

 

Kapitel 3.
Støtte til de enkelte erhverv


Fiskeri og fangst m.v.

§ 6. Til anskaffelse af fartøjer til fiskeri og fangst eller andre erhvervsmæssige formål kan der ydes lån eller stilles garanti for lån optaget i private kreditinstitutter med en løbetid, der svarer til fartøjets forventede levetid, dog højst til en løbetid på 10 år for brugte fartøjer, 15 år for nye fartøjer bygget af glasfiber og 20 år for nye fartøjer bygget af træ eller stål. Løbetiden for lån eller garanti for lån til anskaffelse af brugte fartøjer skal endvidere fastsættes således, at lånet eller garantien er fuldt nedskrevet senest, når fartøjet opnår en alder svarende til den maksimale løbetid for lån til anskaffelse af et tilsvarende nyt fartøj tillagt 5 år.
Stk. 2. I forbindelse med anskaffelse af brugte fartøjer kan det uanset bestemmelserne i stk. 1 besluttes, at bestående lån og garantier for lån ydet i medfør af nærværende forordning eller hidtidige regler om erhvervsstøtte kan overtages med den oprindeligt fastsatte løbetid, ligesom der til overtagelse af sådanne lån og garantier for lån kan ydes lån eller garanti for lån med en løbetid på indtil 5 år.
Stk. 3. Til anskaffelse af nye fartøjer til erhvervsmæssigt fiskeri og fangst kan der ydes rente- og afdragsfri lån. Sådanne lån kan, bortset fra de i stk. 4 og stk. 5 nævnte tilfælde, højst udgøre 30% af fartøjets leveringspris i Grønland.
Stk. 4. Til anskaffelse af nye fartøjer til erhvervsmæssigt fiskeri og fangst, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fiskeri i områder, hvor der er behov og mulighed for at udvikle fiskeriet i sammenhæng med udbygningen af produktionsmulighederne, kan lån efter stk. 2 udgøre indtil 35% af fartøjets leveringspris i Grønland. Det er i disse tilfælde en betingelse, at låntageren har fast bopæl og fartøjet hjemsted i pågældende område.
Stk. 5. Til anskaffelse af nye fartøjer til erhvervsmæssigt fiskeri og fangst, som udelukkende eller i væsentligt omfang bygges i Grønland, kan der i en af erhvervsstøtteudvalget fastsat periode ydes et ekstraordinært rente- og afdragsfrit lån på indtil 5% af fartøjets anskaffelsespris. Lån i medfør af stk. 3 jfr. stk. 4 beregnes i disse tilfælde af fartøjets anskaffelsespris efter fradrag af det ekstraordinære rente- og afdragsfri lån. Erhvervsstøtteudvalget skal, efter at denne bestemmelse har været bragt i anvendelse, vurdere, om der er grundlag for fortsat at yde sådanne lån.

§ 7. Til ombygning og reparation af erhvervsfartøjer eller til anskaffelse af redskaber, motorer, sikkerhedsudstyr og andre tekniske installationer til sådanne fartøjer kan der ydes lån eller stilles garanti for lån optaget i private kreditinstitutter med en løbetid på indtil 10 år.
Stk. 2. Til større forbedringer, større udskiftninger af maskineri samt til anskaffelse af sikkerhedsudstyr kan der ydes rente- og afdragsfrit lån i tilknytning til lån efter stk. 1. Sådanne lån kan højst udgøre 30% af de samlede udgifter.

§ 8. Der kan ydes garanti for lån, der optages i private kreditinstitutter til driften af fartøjer til fiskeri, fangst eller andre erhvervsmæssige formål.

 

Industri, handel og håndværk m.v.

§ 9. Til opførelse, overtagelse, udvidelse, rationalisering og produktionsomstilling af erhvervsvirksomheder og i særlige tilfælde til opførelse eller overtagelse af boliger, der er nødvendige til en sådan virksomheds drift, samt til anskaffelse af maskiner, inventar o.lign., der hører til erhvervet, kan der ydes lån eller stilles garanti for lån optaget i private kreditinstitutter .
Stk. 2. Lån eller garantier til erhvervsbygninger og andre faste anlæg ydes med en løbetid på indtil 25 år. Løbetiden for lån eller garantier til maskineri, inventar o.lign. kan højst være 10 år.
Stk. 3. Til de i stk. 1 nævnte formål kan der ydes rente- og afdragsfri lån.
Stk. 4. Lån efter stk. 3 kan højst udgøre 60% af anlægs- eller anskaffelsesudgifterne.

§ 10. Støtte efter § 9 skal fortrinsvis ydes til virksomheder, der producerer med eksport for øje eller producerer varer, der ellers importeres til Grønland,  eller som i øvrigt har særlig betydning for udvikling af erhvervslivet og beskæftigelsen.
Stk. 2. I det omgang, der ikke fra anden side kan skaffes tilstrækkelige midler på rimelige vilkår, kan der ydes støtte efter § 9 til andre virksomheder inden for industri, handel og håndværk eller inden for erhverv, der ikke er særligt nævnt i forordningen. I samme omfang kan der ydes lån efter § 9 til grønlandske kommuner til opførelse eller overtagelse af erhvervsbygninger med henblik på udlejning eller salg til grønlandske næringsdrivende.

§ 11. Der kan ydes garanti for lån, der optages i  private kreditinstitutter til driften af virksomheder inden for de erhverv, der nævnes i § 9 og § 10.

§ 12. I det omfang, der ikke fra anden side kan skaffes tilstrækkelige midler på rimelige vilkår, kan der til reparation og forbedring af formuegoder, til hvis anskaffelse der kan ydes lån eller garanti efter § 9 eller § 10, ydes støtte i form af lån eller garanti med en løbetid på indtil 10 år.

 

Husdyrhold, renavl og lignende

§ 13. Til opførelse, overtagelse eller udvidelse af erhvervsbygninger for husdyrhold og lignende og i forbindelse hermed til opførelse eller overtagelse af boliger for ejer, bruger, bestyrer eller medhjælper kan der ydes lån eller stilles garantier for lån optaget i private kreditinstitutter.
Stk. 2. Lån og garanti i henhold til stk. 1 ydes med en løbetid på indtil 25 år.
Stk. 3 Der kan til de i stk. 1 nævnte formål ydes rente- og afdragsfri lån.
Stk. 4. Lån efter stk. 3 kan højst udgøre 60% af anlægs- eller anskaffelsesudgifterne. Såfremt erhvervsanlæg til husdyrhold opføres som selvbyggeri, kan der dog ydes rente- og afdragsfri lån på indtil 90% af materialeudgifterne. I forbindelse med nyetablering som selvstændig fåreholder kan der til erhvervsanlæg til husdyrhold, der opføres som selvbyggeri, ydes rente- og afdragsfri lån på indtil 95% af materialeudgifterne.
Stk. 5. I forbindelse med lån efter stk. 4 kan der ydes lån eller stilles garanti for lån på indtil 90% af udgifterne til nødvendig håndværkerhjælp.
Stk. 6. Såfremt det anses for nødvendigt af hensyn til projektets gennemførelse, kan der meddeles henstand med betaling af renter og afdrag i indtil 3 år fra lånets stiftelse.

§ 14. Til anskaffelse af besætning, herunder får, rener og pelsdyr, og af maskiner, redskaber og lignende kan der ydes lån eller stilles garanti for lån optaget i private kreditinstitutter.
Stk. 2. Løbetiden for lån eller garantier kan højst være 10 år.
Stk. 3. Der kan meddeles henstand efter reglerne i § 13, stk. 6.

§ 15. Til grundforbedringsarbejder, herunder opdyrknings- og nyrydningsarbejder, og til vandingsanlæg, indhegning og lignende kan der ydes lån eller stilles garanti for lån med en løbetid på indtil 20 år.
Stk. 2. Til grundforbedringsarbejder kan der ydes rente- og afdragsfri lån på indtil 60% af udgifterne.
Stk. 3. Løbetiden for lån eller garantier for lån til grundforbedring i form af mergling og dræning kan fastsættes til indtil 12 år.
Stk. 4. Løbetiden for lån eller garantier for lån til grundforbedring i form af kalkning og gødskning kan fastsættes til indtil 5 år.

§ 16. Der kan ydes garanti for lån, der optages i private kreditinstitutter til driften af virksomheder inden for landbrug, renavl og lignende.

§ 17. Til reparation og forbedring af formuegoder til hvis anskaffelse, der kan ydes lån eller stilles garanti efter §§ 13-15, kan der ydes støtte i form af lån eller garanti med løbetid på indtil 10 år.

 

Udviklingstilskud

§ 18. Efter beslutning af landsstyremedlemmet for fiskeri og industri kan der ydes tilskud til organisationer af erhvervsdrivende til organisatoriske, uddannelsesmæssige og lignende formål og til organisationernes aflønning af konsulenter.

§ 19. Landsstyremedlemmet for fiskeri og industri kan iværksætte eller yde støtte til gennemførelse af forsøg, der har til formål at udvikle erhvervene.

 

Kapitel 4.
Støttens omfang og form

§ 20. Støtte til enkelte virksomheder i medfør af kapitel 3 kan, bortset fra de i stk. 2 til 5 nævnte tilfælde højst udgøre 90% af udgifterne til formålet.
Stk. 2. Til de i § 6 og § 9, stk. 1 nævnte formål samt til større forbedringer og større udskiftninger af maskineri i fartøjer til erhvervsmæssig fiskeri og fangst, kan støtte i medfør af kapitel 3 udgøre indtil 95% af udgifterne til formålet.
Stk. 3. Støtte i medfør af kapitel 3 til anskaffelse af brugte fartøjer kan højst udgøre 85% af anskaffelsesudgifterne for fartøjer, hvis alder overstiger 10 år og 80% af anskaffelsesudgifterne for fartøjer, hvis alder overstiger 15 år.
Stk. 4. Til de i § 6, stk. 5 nævnte formål beregnes den maksimale støtte af fartøjets anskaffelsesudgifter efter fradrag af et i medfør af denne bestemmelse ydet ekstraordinært rente- og afdragsfrit lån.
Stk. 5. I forbindelse med nyetablering som selvstændig fåreholder kan lån til de i § 13, stk. 1, § 13, stk. 5, § 14, stk. 1 og § 15, stk. 1 nævnte formål udgøre indtil 95% af udgifterne hertil.

§ 21. Der kan ydes rentetilskud til nedbringelse af renten på rentebærende lån optaget i private kreditinstitutter i henhold til kapitel 3.
Stk. 2. Vedrørende driftslån kan rentetilskud ydes i forbindelse med lån, der er optaget før forordningens ikrafttræden.

§ 22. Ved valg af støtteform skal fortrinsvis anvendes garantistillelse uden rentetilskud frem for erhvervsstøttelån, og ved kombineret støtte fortrinsvis rentebærende lån frem for rente- og afdragsfrie erhvervsstøttelån .
Stk. 2. Ved ydelse af garantier kan der tages hensyn til, om garantistillelse kan opnås i medfør af anden gældende lovgivning.
Stk. 3. Garanti kan kun ydes for lån optaget i banker, sparekasser og andre kreditinstitutter, som er under offentligt tilsyn.

 

Kapitel 5.
Vilkår for støtten

§ 23. Almindelige lån forrentes og afdrages efter regler, der fastsættes af landsstyremedlemmet for fiskeri og industri. Lånene kan udbetales i rater.
Stk. 2. Erhvervsstøtteudvalget kan meddele debitorer fritagelse for betaling af rente på erhvervsstøttelån i tilfælde, hvor en fordring ikke er sikret ved bestående pant som følge af pantets overtagelse af erhvervsstøtteudvalget, forlis, eller fordi pantet af andre årsager ikke længere er i debitors eje, og hvor erhvervsstøtteudvalget finder det godtgjort, at debitor ikke har eller vil få mulighed for at tilbagebetale både fordringen og påløbende renter.

§ 24. Rente- og afdragsfrie lån afskrives over en periode svarende til det anskaffede formuegodes forventede levetid. Er der tillige ydet et almindeligt lån eller ydet garanti for lån til anskaffelsen, afskrives det rente- og afdragsfri lån dog over det almindelige låns løbetid.
Stk. 2. Hvis det anskaffede formuegode i løbet af afskrivningsperioden ikke anvendes som forudsat ved långivningen, eller hvis vilkårene for lånet eller for det almindelige lån eller for den garanti for lån, der samtidig måtte være ydet, i øvrigt misligholdes, skal det ikke afskrevne beløb tilbagebetales. Det kan dog bestemmes, at lånet bliver stående eventuelt på betingelse af, at restbeløbet fremtidig forrentes og afdrages som et almindeligt lån.

§ 25. Lån og garanti må kun ydes mod sikkerhed.
Stk. 2. Garantier for driftslån og -kreditter kan stilles uden særlig sikkerhed, såfremt en bedømmelse af virksomhedens betydning for erhvervsudviklingen og beskæftigelsen samt omfanget af erhvervsstøtteudvalgets engagementer med virksomheden gør det forsvarligt, og såfremt det kan sandsynliggøres, at virksomheden fremover vil kunne overholde sine forpligtelser over for erhvervsstøtteudvalget.

§ 26. Garanti for driftslån skal afvikles over højst 10 år og så vidt muligt begrænses til kun at omfatte en del af lånet.
Stk. 2. Garanti for lån til anlægsformål skal afvikles over højst det antal år, der i forordningen er fastsat som længste løbetid for lån til tilsvarende formål.

§ 27. I virksomheder, der støttes efter kapitel 3, kan tegnes aktier, anparter eller andele i aktieselskaber, anparts- eller andelsselskaber med begrænset ansvar.
Stk. 2. Ved aktie-, anparts- eller andelstegning efter stk. 1 må der ikke tegnes aktier, anparter eller andele for mere end 50% af den samlede aktie-, anpartseller andelskapital.
Stk. 3. Ved tegning af aktier, anparter eller andele kan det stilles som betingelse, at Grønlands Hjemmestyre repræsenteres i selskabets bestyrelse.
Stk. 4. I forbindelse med tegning og overdragelse af aktier, anparter eller andele kan det bestemmes, at personer med ret til udøvelse af erhverv og fast bopæl i Grønland og selskaber og lignende, der har hjemsted i Grønland, skal have forkøbsret til selskabets aktier, anparter eller andele.
Stk. 5. Det kan bestemmes, at selskabet årligt ikke må udbetale højere udbytte eller dividende end 6% af den indbetalte aktie-, anparts- eller andelskapital.

§ 28. Landsstyremedlemmet for fiskeri og industri kan fastsætte regler om yderligere betingelser for lån, garantier og aktie-, anparts- eller andelstegning.

 

Kapitel 6.
Afvikling af lån, strafrente og henstands- samt sanerings- og kondemneringsordninger

§ 29. Lån nedbringes således, at der i hvert år af lånets løbetid afdrages eller afskrives lige store beløb.
Stk. 2. Såfremt støtte er ydet i form af garanti og eventuelt rentetilskud for lån eller kredit optaget i et privat kreditinstitut, nedbringes lånet eller kreditten i henhold til bestemmelserne i vedkommende lånekontrakt.

§ 30. Erhvervsstøtteudvalget kan, såfremt sikkerhed i formuegodet er til stede, yde passende henstand med afdrag mod renter i henhold til lånets vilkår, i indtil 12 måneder ad gangen i indtil 5 år, idet afdraget eventuelt kan fordeles ligeligt over de fremtidige ydelser, således at sidste del er betalt inden for maksimalt 5 år.

§ 31. Erhvervsstøtteudvalget kan yde henstand med renter under samme betingelser som omhandlet i § 30, dog kun i indtil 2 år.

§ 32. Såfremt støtte er givet i form af garanti, kan henstand ydes i vedkommende kreditinstitut efter nærmere aftale mellem kreditinstituttet og erhvervsstøtteudvalget.

§ 33. Efter forelæggelse for landsstyremedlemmet for fiskeri og industri kan udvalget under hensyn til den sikkerhed, der er stillet for lånet, yde henstand ud over de i forordningen fastsatte grænser for låns afvikling.

§ 34. Når støttemodtageren har indgivet ansøgning om henstand, beregnes ikke strafrenter, før end erhvervsstøtteudvalget har truffet afgørelse.
Stk. 2. Efter meddelt henstand beregnes ikke strafrenter.
Stk. 3. I andre tilfælde, hvor skyldige beløb ikke er erlagt senest 1 måned efter forfaldsdagen, kan beregnes en strafrente på 6% p.a.

§ 35. Erhvervsstøtteudvalget kan med godkendelse af landsstyret i særlige tilfælde afskrive gældsbeløb eller yde ekstraordinære tilskud som led i en økonomisk sanering af en virksomhed, hvortil der er ydet støtte i medfør af denne forordning eller de tidligere gældende bestemmelser om erhvervsstøtte.
Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte bestemmelse kan tages i anvendelse, såfremt det sandsynliggøres, at virksomheden fremover vil kunne overholde sine forpligtelser i forbindelse med låneforholdets afvikling.

§ 36. Erhvervsstøtteudvalget kan bevilge rentefritagelse og henstand med tilbagebetaling af erhvervsstøttegæld i forbindelse med kondemnering af et fartøj, der hidtil har været benyttet til erhvervsmæssigt fiskeri og fangst, og hvortil der er ydet støtte i medfør af denne forordning eller de tidligere gældende bestemmelser om erhvervsstøtte. Endvidere kan erhvervsstøtteudvalget med godkendelse af landsstyret i særlige tilfælde afskrive gældsbeløb i forbindelse med en sådan kondemnering.
Stk. 2. Støtte efter stk. 1 kan kun ydes i forbindelse med kondemnering af fartøjer, som har en alder, der overstiger den maksimale løbetid for lån til anskaffelse af et tilsvarende nyt fartøj, og såfremt det samtidig må forventes, at fartøjet ikke længere vil kunne opnå økonomisk forsvarlig drift, og at det ikke kan vurderes som teknisk og økonomisk forsvarligt at istandsætte fartøjet.
Stk. 3. Støtte efter stk. 1 kan kun ydes i forbindelse med, at låntageren anskaffer et nyt eller nyere fartøj til erhvervsmæssigt fiskeri og fangst til erstatning for det fartøj, der kondemneres.
Stk. 4. Støtte efter stk. 1 kan kun ydes, såfremt det på baggrund af låntagerens hidtige drift af fartøjet og overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med låneforholdets afvikling sammenholdt med fartøjets tekniske og fiskerimæssige egnethed må anses for sandsynliggjort, at låntageren fremover kan overholde forpligtelserne i forbindelse med afvikling af såvel det bestående som det fremtidige låneforhold vedrørende det nyanskaffede fartøj.
Stk. 5. Rentefritagelse og henstand i medfør af stk. 1 kan ydes i indtil 5 år, hvorefter gælden skal forrentes i henhold til lånevilkårene og afdrages over en periode, som ikke må være længere, end restløbetiden på lån ydet til det fartøj, som låntageren anskaffer i stedet for det kondemnerede fartøj.
Stk. 6. I forbindelse med støtte i medfør af stk. 1 skal bestående lån i det fartøj, som kondemneres, sikres ved pant i det fartøj, som anskaffes i stedet for det kondemnerede fartøj.
Stk. 7. Tilsagn om støtte efter stk. 1 bortfalder, såfremt fartøjet ikke kondemneres inden udløbet af en af erhvervsstøtteudvalget fastsat frist.
Stk. 8. Støtte i medfør af kapitel 3 til anskaffelse af et fartøj til erstatning for et fartøj, hvortil der ydes støtte efter stk. 1, kan først effektueres, når det over for erhvervsstøtteudvalget er dokumenteret, at låntagerens nuværende fartøj er kondemneret.

 

Kapitel 7.
Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 37. Lån og anden støtte i henhold til de hidtidige regler om erhvervsstøtte administreres af udvalget i overensstemmelse med de fastsatte vilkår for støtten. Udvalget kan dog beslutte, at denne forordning finder anvendelse på tidligere bevilgede lån og tilskud, når dette er til fordel for støttemodtageren.

§ 38. Grønlands Hjemmestyre er indtrådt i de rettigheder og forpligtelser, som ved ikrafttræden af landstingsforordning nr. 4 af 20. november 1984 om erhvervsstøtte tilkom eller påhvilede staten i forbindelse med lån eller garantier ydet i medfør af de hidtidige regler om erhvervsstøtte. Staten hæfter dog fortsat for forpligtelser, som er påtaget før den 1. januar 1985. Staten har regresret mod hjemmestyret for udgifter, der er afholdt som følge af denne hæftelse.

§ 39. Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1987.

§ 40. Ved nærværende forordnings ikrafttræden ophæves samtidig landstingsforordning nr. 4 af 20. november 1984 om erhvervsstøtte. Den i medfør af nævnte landstingsforordning udstedte bekendtgørelse om erhvervsstøtte samt gældende cirkulærer om erhvervsstøtte forbliver i kraft, indtil de afløses af bestemmelser udstedt i medfør af nærværende forordning.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. november 1986
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen