Landstingsforordning nr. 4 af 11. november 1986 om børnetilskud.

 

Kapitel 1.
Børnetilskud

§ 1. Til børn under 16 år ydes børnetilskud efterreglerne i denne forordning.

§ 2. Børnetilskuddet udgør årligt kr. 1.310.

 

Kapitel 2.
Betingelser for retten til at modtage børnetilskud

§ 3. Retten til at modtage børnetilskud er betinget af:
1) at barnet eller en af forældrene, der har forældremyndigheden over barnet, har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl i Grønland i det seneste år. En ved fast bopæl erhvervet ret bevares uanset senere fravær, når den pågældende påny får fast bopæl i Grønland,
2) at barnet har hjemsted i Grønland,
3) at barnet ikke har indgået ægteskab,
4) at barnet ikke er anbragt uden for hjemmet efter landstingsforordning om hjælp til børn og unge eller iøvrigt forsørges af offentlige midler, samt
5) at den, der skal have børnetilskuddet udbetalt, har fast bopæl i Grønland.
Stk. 2. I overensstemmelse med regler i overenskomster og aftaler med andre stater og med det øvrige Danmark kan landsstyret fastsætte bestemmelser, hvorved der med hensyn til ydelser efter forordningen gøres undtagelse fra betingelserne om dansk indfødsret og bopæl i Grønland.

§ 4. Retten til børnetilskud er betinget af, at den skattepligtige indkomst ikke overstiger kr. 120.000.
Stk. 2. Den skattepligtige indkomst opgøres af det sociale udvalg som den skattepligtige husstandsindkomst opgjort efter reglerne i landstingslov om indkomstskat.
Stk. 3. For enlige og gifte forsørgere lægges skattemyndighedernes indkomstopgørelse for det senest slutlignede indkomstår til grund ved afgørelse af retten til børnetilskud. For ikke-gifte, men fast samlevende par foretages indkomstopgørelsen som om de pågældende var samgifte i skattelovens forstand. Nye indkomstopgørelser får virkning fra 1. oktober i det år, der følger efter indkomståret.
Stk. 4. Såfremt der er sket eller kan forventes at ville ske væsentlige ændringer i den skattepligtige indkomst, kan det sociale udvalg undtagelsesvis opgøre indkomsten på grundlag af de fremtidige forhold. Landsstyret fastsætter nærmere retningslinier for ændringer i indkomstfastsættelsen.

§ 5. Forsørgere, der tilflytter Grønland, har ret til børnetilskud, såfremt det sociale udvalg skønner, at pågældendes indkomst i Grønland helårsbasis ikke overstiger indtægtsgrænsen i § 4, stk. 1. Pågældende er forpligtet til at meddele det sociale udvalg de oplysninger om sine økonomiske forhold, der er nødvendige ved udøvelsen af dette skøn.

§ 6. Betingelserne for at modtage børnetilskud skal være opfyldt den første dag i det kvartal, udbetalingen vedrører.

 

Kapitel 3.
Udbetaling af børnetilskud

§ 7. Børnetilskuddet tilkommer barnet. Det udbetales kvartalsvis forud til barnets moder.
Stk. 2. Landsstyret bemyndiges til at fastsætte bestemmelser om udbetaling af børnetilskud til andre end den i stk. 1 nævnte, når hensynet til barnets tarv kræver det, og til at fastsætte nærmere regler om udbetalingen.
Stk. 3. Når det skønnes nødvendigt af hensyn til et barns tarv, kan det sociale udvalg træffe bestemmelse om, at børnetilskud udbetales for kortere tidsrum end angivet i stk. 1, eventuelt, at det helt eller delvis udbetales i naturalier, eller til en anden person
end den, der i henhold til stk. 1 eller de efter stk. 2 fastsatte regler kan modtage tilskuddet.

§ 8. Børnetilskuddet udbetales første gang for det kvartal, der følger efter det kvartal, i hvilket retten til tilskuddet er erhvervet, og sidste gang for det kvartal i hvilket retten i tilskuddet ophører.

 

Kapitel 4.
Administration m.v.

§ 9. Administration af denne forordning påhviler kommunernes sociale udvalg.

§ 10. Det påhviler den, der modtager børnetilskud at underrette det sociale udvalg om forandring i egne eller barnets forhold, der kan medføre bortfald af børnetilskuddet.
Stk. 2. Har nogen mod bedre vidende uberettiget fået udbetalt børnetilskud, skal det beløb, der med urette er modtaget, tilbagebetales.

§ 11. Krav på børnetilskud i henhold til denne forordning kan ikke gøres til genstand for eksekution eller anden retsforfølgning, ligesom retshandler, der afsluttes med hensyn til sådanne krav, er ugyldige.

§ 12. Udgifterne til børnetilskud ydet efter denne forordning afholdes af Grønlands Hjemmestyre.

 

Kapitel 5.
Klageadgang

§ 13. Det sociale udvalgs afgørelser kan ankes efter de almindelige regler herom i landstingsforordning som socialvæsenets styrelse og organisation.

 

Kapitel 6.
Pristalsregulering

§ 14. For hver fulde 3 points udsving i det for januar og juli måned offentliggjorte reguleringspristal for Grønland (basis januar 1984 = 100), vil børnetilskud efter § 2 og indkomstbeløbet efter § 4, stk. 1, være at forhøje eller nedsætte med 3 procent med virkning fra henholdsvis 1. april og 1. oktober. Eventuelle overskydende points henstår til næste regulering. De for børnetilskud fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 12 delelige beløb i hele kroner. De for indkomstbeløbene fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 1.000 delelige beløb i hele kroner.
Stk. 2. Meddelelse om de i stk. 1 nævnte reguleringer offentliggøres i det af Socialdirektoratet udsendte takstcirkulære.

 

Kapitel 7.
Straffebestemmelser

§ 15. Enhver, der deltager i administrationen af denne forordning, er ansvarlig efter kriminallovens regler om forbrydelser i offentlige tjeneste eller hverv, selv om hvervet hviler på offentligt valg.

 

Kapitel 8.
Ikrafttræden

§ 16. Denne forordning træder i kraft 1. april 1987.
Stk. 2. Fra samme dato ophæves landsrådsvedtægt om børnetilskud i Grønland af 6. januar 1975 med senere ændringer.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. november 1986
Jonathan Motzfeldt

/

Aqqaluk Lynge