Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 22. september 1986 om fangst af sildepiskere.

I henhold til landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt § 4 fastsættes:

 

§ 1. Fangst af sildepiskere (vågehvaler) på Grønlands fiskeriterritorium må alene ske i perioden fra og med den 1. april til og med den 31. december.
Stk. 2. Den i stk. 1 omhandlede fangst må kun drives af personer, der har bopæl i Grønland og har fast tilknytning til det grønlandske samfund samt er i besiddelse af et bevis, udstedt af kommunalbestyrelsen i bopælskommunen, for at de driver fangst og jagt som hovederhverv.
Stk. 3. Enkelte indefrosne sildepiskere og enkelte sildepiskere, der optræder i sassat, kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nedlægges i januar, februar og marts måned.

§ 2. Fangst af sildepiskere må kun ske med anvendelse af harpunkanon med en kaliber på 50 mm eller derover. For at fremskynde aflivningen, kan der efter harpuneringen desuden anvendes rifler af kaliber 7,62 mm eller derover.

§ 3. Landsstyremedlemmet for fiskeri og industri kan meddele dispensation fra reglerne i § 2 og give tilladelse til nedlæggelse af et nærmere angivet, mindre antal sildepiskere, såfremt
a) ansøgning herom er anbefalet af kommunalbestyrelsen og den lokale fisker- og fangerforening,
b) det dokumenteres, at hvalfangsten har stor økonomisk betydning for det lokalsamfund, hvortil deltagerne hører,
c) tilførsel af frisk kød er af så væsentlig betydning, at denne ikke kan opfyldes af lokale kuttere, som er påmonteret harpunkanon.
Stk. 2. Dispensationen er betinget af, at
a) fangsten organiseres som fællesfangst med deltagelse af mindst 5 både ved hver fangst,
b) fangsten foregår med riffel af kaliber 7,62 mm eller derover (anvendelse af salonrifler, haglgeværer samt hel- eller halvautomatiske rifler er forbudt),
c) hver båd udstyres med håndharpuner, liner (mindst 12 mm) og bøjer i tilstrækkeligt omfang til at forhindre at sildepiskere synker,
d) fangsten ikke påbegyndes, før samtlige deltagere i fællesfangsten er varskoet om fangstens påbegyndelse,
e) der hurtigst muligt foretages en effektiv aflivning af sildepiskeren.

§ 4. Der må i 1986 og 1987 tilsammen højst fanges 220 sildepiskere ved Vestgrønland.
Stk. 2. Der må i hvert af de i stk. 1 nævnte år højst fanges 130 sildepiskere ved Vestgrønland.

§ 5. Rapportering om fangst af sildepiskere skal straks af fangeren (ved fællesfangst af den stedlige fisker- og fangerforening) indsendes til kommunen. Kommunen fører en liste, jfr. bilaget til denne bekendtgørelse. Listen sendes til Erhvervsdirektoratet, Box 269, 3900 Nuuk, den 1. i hver måned med oplysning om fangst af sildepiskere i den foregående måned. Listen vedlægges de af fangerne indsendte rapporter om fangst af sildepiskere, jvf. bekendtgørelse om rapportering ved fangst og anskydning af hvaler. Såfremt kvoten nærmer sig sin opfiskning kan Erhvervsdirektoratet kræve ugentlige indberetninger.

§ 6. Meddelelse om at kvoten for sildepiskere er nået kan gives af landsstyremedlemmet i radio og presse.
Stk. 2. Når landsstyremedlemmet har givet en sådan meddelelse, må der ikke fanges flere sildepiskere i det pågældende kalenderår.

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde og inddragelse af kommunens dispensationer til fællesfangst. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i landstingslov om erhvervsmæssig fangst og jagt.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft ved kundgørelsen. Samtidig ophæves landsrådsvedtægt af 4. oktober 1974 om fangst af sildepiskere, som ændret ved landsrådsvedtægt af 5. februar 1976, og landsrådsvedtægt af 1. december 1977.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. september 1986
Moses Olsen

/

Einar Lemche