Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 29. august 1986 om fiskeri i "rejekassen".

I henhold til landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri, § 12, fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder rejefiskeri i området mellem 68°00N og 70°45N, øst for 56°00W ("rejekassen").

§ 2. Adgang til rejefiskeri i rejekassen er forbeholdt fartøjer, som ikke er indrettet med henblik på søkogning af rejer.

§ 3. I tiden fra og med den 1. september 1986 er den højst tilladte fangstmængde af rejer for fartøjer over 80 BRT/BT 80 i rejekassen fastsat til 850 tons, incl. udkast.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte mængder må kun fiskes med fartøjer under 200 BRT/BT 200.

§ 4. Når de tilladte fangstmængder i rejekassen for de anførte fartøjer er opfisket, indstilles fiskeriet. Meddelelse herom gives af landsstyremedlemmet for fiskeri og industri i radio og presse.

§ 5. Overtrædelse af bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse kan medføre bøde eller fratagelse af licens. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1986. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 11. marts 1986 om rejefiskeri i området mellem 68°00N og 70°45N, øst for 56°00W.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. august 1986
Moses Olsen

/

Einar Lemche