Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 25 af 14. juli 1986 om forbud mod anvendelse af bundgarn i torskefiskeriet ved vestgrønland.

I henhold til landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsfiskeri § 14, stk. 1, b fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for det grønlandske fiskeriterritorium vest for Kap Farvel.

§ 2. Al torskefiskeri med bundgarn er forbudt.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet kan i områder uden for fjordene dispensere fra det i § 2 nævnte forbud for en nærmere afgrænset periode eller i et nærmere afgrænset område, såfremt det kan godtgøres, at bundgarnsfiskeriet kan gennemføres som en hensigtsmæssig og biologisk forsvarlig udnyttelse af torskebestanden.
Stk. 3. Meddelelse om dispensation gives i radio og presse.

§ 3. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse medfører bøde. Sager herom behandles i øvrigt efter bestemmelserne i landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen og gælder til og med 31. december 1986.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. juli 1986
Moses Olsen

/

Jørgen S.Søndergaard