Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 2. juli 1986 om erhvervsmæssigt køb af laks.

I henhold til §§ 16 og 17 i landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri fastsættes:

 

§ 1. "Køb af laks" betyder i denne bekendtgørelse erhvervsmæssigt køb og modtagelse af laks direkte fra fiskere på det Grønlands land- og fiskeriterritorium.

§ 2. Køb af laks må kun ske fra personer og selskaber m.v. med tilladelse til laksefiskeri.
Stk. 2. Efter at kvoten for laks i et år er opfisket må køb af laks ikke ske.
Stk. 3. Meddelelse om, at kvoten er opfisket gives af landsstyremedlemmet for fiskeri og industri i radio og presse.

§ 3. Indhandlingsstedet skal give oplysning til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) om det daglige køb af laks. Dette sker både ved fangstrapporteringslister, jfr. stk 2, og ved telefonindberetninger, jfr. stk. 3.
Stk. 2. Fangstrapporteringslister (jfr. bilaget til bekendtgørelsen) sendes hver dag pr. brev til GFLK, Box 501, 3900 Nuuk. I forbindelse med udfyldelse af fangstrapporteringslisterne skal den samlede mængde hel laks købt fra fartøjer på højst 30 fod, og den samlede mængde hel laks købt fra fartøjer over 30 fod, beregnes. Omregning til mængde hel laks sker ved at gange mængde laks, med hoved, uden indvolde, med 1,11.
Stk. 3. Telefonindberetninger skal gives til GFLK (telefon nr. 2 32 99, eller telex nr. 90400) alle dage undtagen lørdage og søndage mellem kl. 8.00 og 11.00 (indberetning for dagene fredag, lørdag og søndag afgives dog førstfølgende mandag). Der skal gives oplysning om den beregnede mængde hel laks købt fra fartøjer på højst 30 fod, og den beregnede mængde hel laks købt fra fartøjer over 30 fod, jfr. stk. 2.

§ 4. Overtrædelse af § 2 eller undladelse af at give oplysning efter § 3 kan medføre bøde.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 9. juli 1985 om erhvervsmæssigt køb af laks.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. juli 1986
Moses Olsen

/

Einar Lemche


Bilag (pdf-format)