Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 2. juli 1986 om tilladelse til laksefiskeri i 1986.

I henhold til §§ 7, 8, 9, 12 og 14 i landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri fastsættes følgende:

 

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører erhvervsmæssigt fiskeri efter laks, som drives på det grønlandske fiskeriterritorium vest for Kap Farvel. Fiskeri udenfor 40 sømil fra basislinien må ikke finde sted.

§ 2. Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks er betinget af tilladelse. For at opnå en passende fordeling kan landsstyremedlemmet for fiskeri og industri, udover de i bekendtgørelsens § 4 nævnte foranstaltninger, efter forudgående forhandlinger med KNAPK fastsætte bestemmelser om forbud mod eller begrænsninger i brug af bestemte redskaber, redskabstyper eller fangstmetoder, hvorom meddelelse kan gives i radio og presse.
Stk. 2. Tilladelse til laksefiskeri kan kun gives til personer og selskaber m.v., der er i besiddelse af bevis for, at de driver fiskeri som hovederhverv. Tilladelsen gives til det fartøj, der er ansøgt for.
Stk. 3. Tilladelse udstedes ikke til fartøjer på eller over 80 BRT/BT 80.
Stk. 4. Fartøjsstørrelser er i bekendtgørelsen angivet dels efter de målemetoder, som er fastsat i medfør af lov nr. 203 af 18. maj 1977 om skibsmåling, dels efter tidligere gældende regler. Fartøjets målebrev er afgørende for, hvilken tonnagegrænse i bekendtgørelsen der anvendes for det pågældende fartøj.
Stk. 5. Kommunerne udsteder, på landsstyremedlemmet for fiskeri og industris vegne, tilladelser til de ansøgere, som opfylder de i denne bekendtgørelse nævnte betingelser. I forbindelse med tildeling af tilladelser kan der foretages en fordeling af fangstmængden blandt indehaverne af tilladelser.
Stk. 6. Afslag på ansøgninger om tilladelse til laksefiskeri kan ankes til landsstyremedlemmet for fiskeri og industri, Erhvervsdirektoratet, Box 269, 3900 Nuuk.

§ 3. Fiskeri efter laks må kun ske indenfor følgende fangstmængder (hel fisk):
a) Samtlige indehavere af tilladelse kan fiske af den frie kvote, som er på 649 tons.
b) Når den frie kvote er opfisket, kan personer og selskaber, der fisker med fartøjer på højst 30 fod hjemmehørende i nedennævnte kommuner, fortsætte fiskeriet indenfor følgende kommunale kvoter.

Nanortalik kommune 20 tons
Qaqortoq kommune 25 tons
Narsaq kommune 20 tons
Paamiut kommune 35 tons
Nuuk kommune 30 tons
Maniitsoq kommune 30 tons
Sisimiut kommune 20 tons
Kangaatsiaq kommune 15 tons
Aasiaat kommune 20 tons
Qasigiannguit kommune 10 tons
Ilulissat kommune 10 tons
Qeqertarsuaq kommune 15 tons
Uummannaq kommune 5 tons
Upernavik kommune 5 tons
260 tons

Stk. 2. Disse fangster skal landes til et indhandlingssted i Grønland. Indhandlingsstedet skal notere, hvor fartøjerne hører hjemme, således at der kan føres kontrol med, at kvoterne nævnt i stk. 1 ikke overskrides.

§ 4. Meddelelse om fiskeriets ophør i overensstemmelse med de nævnte kvoter gives af landsstyremedlemmet for fiskeri og industri, når det skønnes, at de nævnte fangstmængder vil være nået, inden fiskeriet er endeligt ophørt. Såfremt den faktisk konstaterede fangstmængde afviger fra den frie kvote reguleres de i § 3, stk. 1 pkt. b fastsatte kvoter forholdsmæssigt, eller eventuelt bortfalder, såfremt den totale kvote er opfisket.
Stk. 2. For indenfor en sammenhængende sæson at sikre en hensigtsmæssig opfiskning af de i § 3 stk. 1 pkt. b nævnte kvoter kan landsstyremedlemmet for fiskeri og industri, efter forudgående forhandling med KNAPK, bestemme, at de lokale kvoter frigives helt eller delvist til opfiskning af samtlige indehavere af tilladelse uden opdeling på kommuner, eller til bestemte kommuner.
Stk. 3. Meddelelse om de i stk. 1 og 2 nævnte foranstaltninger gives i radio og presse. Efter udsendelse af meddelelse om fiskeriets ophør er enhver form for erhvervsmæssigt fiskeri efter laks forbudt, herunder fiskeri med det formål at forsyne hjemmemarkedet.

§ 5. Fiskeri efter laks og udsætning af redskaber til fiskeri efter laks må ikke påbegyndes før den 15. august.

§ 6. Fiskeri efter laks må kun foretages med garnf hvis maskestørrelse (i strakt mål) er 140 mm. For denne maskestørrelse gælder en tolerance på 8 pct.
Stk. 2. Masker måles ved, at fiskerikontrollens måleredskab indsættes løst i masken, påhæftet en vægt på 1/2 kg og derefter falder ned i masken. Der måles 20 masker parallelt med liget. Alle masker skal opfylde kravet i stk. 1.

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde og/eller fratagelse af tilladelse. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.
Stk. 2. Halvdelen af bøderne tilfalder statskassen, mens den anden halvdel indbetales til Grønlands Hjemmestyre og tilfalder KNAPK's støttefond (Carl Egedes fond) til uddeling af hjælp til vanskeligt stillede fiskere og deres efterladte.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1985 om licens til laksefiskeri i 1985.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. juli 1986
Moses Olsen

/

Einar Lemche