Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 2. juli 1986 om prøveforberedende enkeltfagsundervisning til folkeskolens afgangs- og udvidet afgangsprøve under fritidsvirksomhed i Grønland.

I henhold til § 11. stk. 2 i Landstingsforordning nr. 7 af 16. oktober 1979 om fritidsvirksomhed i Grønland fastsættes følgende regler:

 

Kapitel I
Formål

§ 1. Formålet med enkeltfagskurser for voksne er at give personer, fortrinsvis over 19 år, som har forladt skolen, mulighed for personlig udvikling om mulighed for at erhverve sig kundskaber og færdigheder for at kunne honorere kravene til videregående uddannelse.
Stk. 2. Der tilbydes undervisning med sigte mod folkeskolens afgangsprøver (kap. 2).

 

Kapitel II
Folkeskolens afgangsprøver og udvidede afgangsprøver

§ 2. Prøveforberedende undervisning med sigte mod folkeskolens afgangsprøver etableres under fritidsundervisning for voksne, fortrinvis for personer over 19 år.
Stk. 2. Tilbud om prøverforberedende undervisning skal koordineres med folkeskolens undervisning i henkultur- og undervisningsdirektionens cirkulære nr. 14/80 om folkeskolens fritidsvirksomhed, kap. 4, med folkeskolens normale prøveforbredende undervisning.

§ 3. Der kan etableres prøveforberedende undervisning, som kan afsluttes med folkeskolens afgangsprøve i fagene: grønlandsk, dansk, regning/matematik, fysik/kemi, engelsk, tysk, fransk, latin og maskinskrivning, eller med folkeskolens udvidede afgangsprøve i fagene: dansk, engelsk, tysk, regning/matematik og fysik/kemi.
Stk. 2. Formålet med undervisningen er angivet i folkeskolens læseplaner.

§ 4. Undervisning med sigte mod folkeskolens afgangsprøve kan tilrettelægges som 1-årigt kursus eller som 2-årigt kursus svarende til undervisningen på henholdsvis 11. klassetrin (fransk og latin dog 12. klassetrin) og 10. og 11. klassetrin med et samlet timetal, der fastsættes inden for følgende rammer:

1-årigt 2-årigt
grønlandsk 180-240 360-480
dansk 180-240 360-480
regning/matematik 120-160 240-320
fysik/kemi 60- 80 120-160
engelsk 120-160 240-320
tysk 120-160 240-320
fransk 120-160
latin 120-160
maskinskrivning 60-120

§ 5. Undervisning med sigte mod folkeskolens udvidede afgangsprøve kan tilrettelægges som 1-årigt kursus ellersom 2-årigt kursus svarende til undervisning på henholdsvis 12. klassetrin og 11. og 12. klassetrin med et samlet timetal, der fastsættes inden for følgende rammer:

1-årigt 2-årigt
grønlandsk 180-240 360-480
dansk 180-240 360-480
regning/matematik 120-160 240-320
fysik/kemi 60- 80 120-160
engelsk 120-160 240-320
tysk 120-160 240-320

§ 6. For at kunne deltage i kurser efter §§ 4 og 5 skaleleverne have afsluttet 9. klassetrin med det pågældendefag i grundskolen eller hertil svarende undervisning i ungdomsundervisningen, fritidsundervisning for voksne, eller på anden måde have erhvervet sig de nødvendige forkundskaber.

§ 7. Deltagere i prøveforberedende undervisning efter §§ 4 og 5 kan indstille sig til prøve i den ordinære prøvetermin ved undervisningens afslutning, jfr. kultur-og undervisningsdirektionens cirkulære 2/80 omfolkeskolens afsluttende prøver m.v.,kap. II.
Stk. 2. En deltager kan ikke i samme prøvetermin indstille sig til folkeskolens afgangsprøve og folkeskolensudvidede afgangsprøve i samme fag.

§ 8. Anmeldelse til prøverne og prøvernes afvikling er fælles for folkeskolen og den i dette kapitel omhandledeundervisning og sker ved ledende skoleinspektørs foranstaltning efter retningslinier fastsat af kultur- og undervisningsdirektoratet.

§ 9. Såfremt ønskede kurser ikke kan oprettes på grund af for ringe elevtilgang, kan ansøgere henvises til folkeskolens fritidsvirsomheds prøveforberedende undervisning, j fr. kultur- og undervisningsdirektionens cirkulære 14/80 om folkeskolens fritidsvirksomhed, kap. 4, ligesom voksne over 19 år i givet fald kan deltage i folkeskolens almindelige undervisning med sigte mod folkeskolens afgangsprøver.
Stk. 2. Afgørelse af om et hold skal henregnes under fritidsundervisningens enkeltfagsundervisning eller folkeskolens fritidsvirksomheds prøveforberedende undervisning sker efter flertallet af deltagernes alder på opstarttidspunktet.

 

Kapitel 3.
Andre bestemmelser

§ 10. Enkeltfagsundervisning skal i øvrigt opfylde følgende betingelser:
1) Lederen skal have de fornødne administrative og pædagogiske kvalifikationer
2) Læreren skal have de fornødne forudsætninger for at undervise i det pågældende fag.
3) Undervisningen skal gennemføres i egnede lokaler med fornødent udstyr
4) Undervisningen skal være vederlagsfri. Bøger og lignende læremidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for deltagerne.

§ 11. Hold skal oprettes, såfremt der er optaget 8 deltagere til den pågældende undervisning. Undervisningen indstilles, såfremt det gennemsnitlige elevtal falder til under 5.
Stk. 2. Kultur og undervisningsdirektoratet kan dispensere i nedadgående retning for de i stk. 1. anførte bestemmelser, ligesom direktoratet kan godkende oprettelse af parallelhold, såfremt der har meldt sig mere end 20 deltagere.

§ 12. Denne bekendtgørelse træder i kraft august 1986. Samtidig annulleres Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 1. juni 1982.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. juli 1986
Stephen Heilmann

/

Hendrik Lennert