Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 2. juli 1986 om enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen.

 

§ 1. Enkeltfag til højere forberedelseseksamen etableres under Grønlands gymnasiale uddannelseskurser. Der stilles ikke krav om bestemte fagkombinationer, men det skal tilstræbes, at der gives kursisterne mulighed for, at de kan sammenstykke en hel eksamen.
Stk. 2. I byer med gymnasiale kurser koordineres enkeltfagsundervisningen med undervisningen på dagkurset.
Stk. 3. I byer, der ikke har gymnasiale kurser, kan der oprettes enkeltfagsundervisning i de i § 3, stk. 1 og 2 nævnte fag, når betingelserne om lærergodkendelse, godkendelse af ansøgere og om egnede lokaler er opfyldt.
Stk. 4. Rektor for de gymnasiale kurser indkalder hvert år forslag til enkeltfagsundervisning hos kommuner, der ikke har gymnasiale kurser.

§ 2. Undervisningen skal tilrettelægges i overensstemmelse med undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. marts 1986 om Grønlands gymnasiale uddannelse m .v .

§ 3. Undervisning til højere forberedelseseksamen i enkelte fag omfatter:

Fællesfag:
Grønlandsk, niveau A Samfundsfag
Dansk Geografi
Religion Biologi
Engelsk Fysik/kemi
Tysk Matematik
Historie

 

Tilvalgsfag:
Engelsk Fysik
Tysk Matematik
3. fremmedsprog Datalære
Samfundsfag Psykologi
Biologi Musik
Fiskeri og fangst Formning
Kemi Idræt

Stk. 2. Idræt, formning, musik, fysik, kemi, biologi, fiskeri og fangst og datalære vil kun kunne etableres i tilknytning til GU-kurser.
Stk. 3.En studievejleder står til rådighed med såvel individuel som kollektiv vejledning. De nærmere regler fastsættes af Kultur- og undervisningsdirektoratet.

§ 4. Rektor for GU-kurser er tillige rektor for enkeltfagsundervisningen til højere forberedelseseksamen.
Stk. 2. Rektor har såvel den administrative som den pædagogiske ledelse af undervisningsvirksomheden.
Stk. 3. Rektor træffer afgørelse om:
a) Hvilke studerende, der kan optages på grundlag af vurdering af ansøgerens faglige og personlige kvalifikationer og om muligt gennem samtaler med den pågældende.
b) Afholdelse af prøver til højere forberedelseseksamen og indstilling af kursister til sådanne prøver.
Stk. 4. Rektor afgiver indstilling til Kultur- og undervisningsdirektoratet om godkendelse af lærere og studievejleder ved undervisning til højere forberedelseseksamen.
Stk. 5. Rektor udarbejder den ugentlige arbejdsplan, forestår anskaffelse af undervisningsmateriale samt godkender den lokalemæssige placering og sikrer anskaffelse af undervisningsmateriel ved undervisning til højere forberedelseseksamen.

§ 5. Optagelse på enkeltfagskurser er generelt betinget af, at ansøgeren
1) har afsluttet folkeskolen med afgangsprøve, udvidet afgangsprøve eller realeksamen eller gennem fritidsundervisning eller anden undervisning har erhvervet sig et tilsvarende fagligt niveau.
2) har fulgt undervisningen i to år i dansk og engelsk på udvidet kursus i folkeskolen.
3) har aflagt folkeskolens afgangsprøve i grønlandsk, dansk, engelsk og regning/matematik.
Stk. 2. For ikke-grønlandsksprogede elever kræves ikke folkeskolens afgangsprøve i grønlandsk.
Stk. 3. I fællesfagene engelsk, matematik og tysk kræves særlige faglige forudsætninger, der svarer til, at folkeskolens afgangsprøve er aflagt med tilfreds stillende resultat.
Stk. 4. I tilvalgsfagene biologi, matematik, tysk og samfundsfag forudsættes der, at ansøgeren har gennemgået et kursus i pågældende fag som fællesfag eller har aflagt prøve i faget som selvstuderende med tilfredsstillende resultat.
Stk. 5. I tilvalgsfagene fransk, spansk, russisk og italiensk forudsættes tidligere erfaring med fremmedsprogsundervisning, f.eks. engelsk og/eller tysk.
Stk. 6. I fysik forudsættes forkundskaber i matematik svarende til matematik som fællesfag. Det må tilrådes at vælge matematik som tilvalgsfag sideløbende med eller forud for kursus i fysik.
Stk. 7. I engelsk som tilvalgsfag (160 undervisningstimer) forudsættes det, at ansøgerne har bestået fællesfagseksamen med tilfredsstillende resultat.
Stk. 8. Der kan dispenseres for bestemmelserne i stk. 1 - 7, når rektor skønner, at en ansøger kan følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre undervisningen på normal tid. Afgørelser om sådanne optagelser træffes normalt efter en forudgående samtale med ansøgeren.

§ 6. Der benyttes særligt udarbejdede skemaer til ansøgning om optagelse på højere forberedelseseksamens enkeltfagskurser. Skemaerne kan rekvireres på GU-kurserne.

§ 7. Undervisningen skal have et indhold og omfang, der svarer til de normer, der er angivet i bekendtgørelse af 1986 om fagene i bekendtgørelsen om Grønlands gymnasiale uddannelse m.v.

§ 8. I det følgende er der for hvert enkelt fag henvist til den paragraf i undervisningministeriets bekendtgørelse om fagene i Grønlands gymnasiale uddannelse. Endvidere er angivet det fastsatte timetal for undervisningen på enkeltfagskurser samt, for nogle fags vedkommende, anvisninger om undervisningens tilrettelæggelse.
Stk. 2.For tilvalgsfagene er angivet det antal points, som det enkelte tilvalgsfag giver.
Nr. 1. Grønlandsk, niveau A (§ 2).
Fællesfag. Timetal 224, det normale forløb er to-årigt.

Nr. 2 Dansk (§ 3).
Fællesfag. Timetal: 224, det normale forløb er to-årigt.

Nr. 3. Religion (§ 4).
Fællesfag. Timetal: 96.

Nr . 4. Engelsk (§ 5) .
Fællesfag. Timetal: 240, det normale forløb er to-årigt.
Tilvalg (7 points). Timetal: 160.

Nr. 5. Tysk (§ 6).
Fællesfag. Timetal: 96.
Tilvalg (10 points). Timetal: 160.

Nr. 6. 3. fremmedsprog, fransk (§ 7), russisk (§ 8), spansk (§ 9) og italiensk (§ 10).
Tilvalg (11 points). Timetal: 176.

Nr. 7. Historie (§ 11).
Fællesfag. Timetal: 192, det normale forløb er to-årigt.

Nr . 8. Samfundsfag (§ 12).
Fællesfag. Timetal: 64.
Tilvalg (6 points). Timetal: 96.

Nr. 9. Geografi (§ 13).
Fællesfag. Timetal: 80.

Nr. 10. Biologi (§ 14).
Fællesfag. Timetal: 80.
Tilvalg (8 points). Timetal: 128.

Nr. 11. Fiskeri & fangst (§ 15).
Tilvalg (8 points) timetal 192.

Nr. 12. Fysik/kemi (§ 16)
Fællesfag. Timetal: 96.

Nr. 13. Kemi (§ 17).
Tilvalg (10 points). Timetal: 160.

Nr . 14. Fysik (§ 43).
Tilvalg (14 points). Timetal: 224, det normale forløb er to-årigt.

Nr. 15. Matematik (§ 19).
Fællesfag. Timetal: 160.
Tilvalg (12 points). Timetal: 192.

Nr . 16. Datalære (§ 20)
Tilvalg (8 points). Timetal: 128.

Nr. 17. Psykologi (§ 21).
Tilvalg (6 points). Timetal: 96.

Nr. 18. Musik (§ 22).
Tilvalg (8 points). Timetal: 192.

Nr. 19. Formning (§ 23).
Tilvalg (8 points). Timetal: 192.

Nr . 20. Idræt (§ 24).
Tilvalg (8 points). Timetal: 192.

Ved tilrettelæggelsen af undervisningen vil timetallene i de enkelte fag efter indstilling fra rektor kunne forhøjes henholdsvis reduceres med indtil fem procent.

§ 9. For at kunne aflægge en hel HF-eksamen skal hver studerende udarbejde en større skriftlig opgave, der kan vælges inden for fællesfagene grønlandsk, dansk, religion, engelsk, historie, geografi eller i et af tilvalgsfagene, jfr. Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. marts 1986 om Grønlands Gymnasiale uddannelse m.v. § 16. Af faglige og praktiske grunde er det hensigtsmæssigt, at den større skriftlige opgave udarbejdes på et tidspunkt, hvor de studerende har fået en tilstrækkelig indføring i det pågældende fag. Den større skriftlige opgave bedømmes i henhold til de i § 16, stk. 2, i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. marts 1986 om Grønlands gymnasiale uddannelse m.v., nævnte regler. Opgaven skal således være udarbejdet i løbet af en uge, normalt indenfor perioden 1. december - 1. marts, således at den kan være bedømt af lærer og censor senest den 15. april.

§ 10. Der er mødepligt til undervisningen, jfr. § 13, i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. marts 1986 om Grønlands gymnasiale uddannelse m.v. Rektor drager omsorg for, at kurserne har en løbende oversigt over hver studerendes forsømmelser, generelt og i de enkelte fag. Forsømmelighed med aflevering af de skriftlige opgaver, rapporter m.v., sidestilles med dags- og timeforsømmelser. Administrationen af mødepligtbestemmelserne tilrettelægges efter de til enhver tid gældende anvisninger fra direktoratet for gymnasieskolerne og højere forberedelseseksamen. Udelukkes en studerende fra undervisningen i ét eller flere fag, skal den pågældende orienteres om muligheden for at indstille sig til eksamen som selvstuderende, jfr. § 13 i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. marts 1986 om Grønlands gymnasiale uddannelse m.v.

§ 11. Der afholdes ordinær eksamen i maj/juni og sygeeksamen i august/september. Eksamen afholdes som dag-eksamen. Rektor har ansvaret for prøvernes forløb i overensstemmelse med undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. marts 1986 om Grønlands gymnasiale uddannelse m.v. og de af undervisningsdirektøren for gymnasieskolerne og højere forberedelseseksamen givne retningslinier. Studerende kan maksimalt indstille sig til eksamen i et fag 3 gange, jfr. § 19, stk. 2 i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. marts 1986 om Grønlands gymnasiale uddannelse m.v.

§ 12. Der afholdes sygeeksamen i august - september for de eksaminander, der har været tilmeldt eksamen i den ordinære eksamenstermin, men som på grund af sygdom ikke eller kun delvis har kunnet deltage i eksamen, dog med de begrænsninger, der følger af stk. 4 og 5. Eksaminander, der på grund af sygdom ikke har kunnet skrive den i § 9 nævnte opgave, kan skrive opgaven i august - september eksamensterminen.
Stk. 2. Hvis sygdommen, der har forhindret en eksaminand i at aflægge en eller flere mundtlige prøver, ikke varer længere, end at eksaminationen kan flyttes inden for den ordinære eksamenstermin, har eksaminanden ikke ret til sygeeksamen i august - september.
Stk. 3. Eksaminander, der på grund af sygdom ikke har kunnet aflægge prøve(r) i august - september eksamensterminen efter stk. 1 kan aflægge ny prøve i den følgende ordinære eksamenstermin.
Stk. 4. Hvis en eksaminand på grund af sygdom bliver forhindret i at deltage i en af de skriftlige eller mundtlige prøver, skal kurset snarest muligt underrettes. Er en sådan meddelelse ikke givet inden den pågældende prøves afslutning, betragtes eksaminanden som udeblevet fra prøven af anden grund end sygdom, jfr. stk. 7.
Stk. 5. Hvis en eksaminand trods sygdom gennemfører en prøve, kan ny prøve først aflægges i næste ordinære eksamenstermin.
Stk. 6. Tilmelding til sygeeksamen sker inden 25. juni til rektor, der godkender tilmeldingen eller i tvivlstilfælde sender den til direktoratets afgørelse. Tilmeldingen sker på en blanket udfærdiget af direktoratet, som indeholder en lægeattest, der er godkendt af Den almindelige danske Lægeforenings attestudvalg.
Stk. 7. Eksaminander, der af anden grund end sygdom ikke eller kun delvis har deltaget i eksamen, kan først aflægge prøve i de(t) pågældende fag i den følgende ordinære eksamenstermin, og da på de vilkår, som gælder for selvstuderende.
Stk. 8. Studerende kan genindstille sig til eksamen, hvis de efter at have aflagt prøve i alle fag, som højere forberedelseseksamen omfatter for den pågældende, ikke har bestået eksamen.
Stk. 9. Ved omgængereksamen gælder den højst opnåede karakter, jfr. § 36, stk. 3, i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. marts 1986 om Grønlands gymnasiale uddannelse m.v.
Stk. 10. Studerende, der ønsker at sammenstykke aflagte prøver til en hel højere forberedelseseksamen, skal have aflagt prøver i samtlige fællesfag og i tilvalgsfag, der tilsammen giver 20 points. Der henvises til pointsangivelsen ud for hvert tilvalgsfag under § 8. Desuden er det en forudsætning, at den studerende har udarbejdet en større skriftlig opgave, jfr. § 9.

§ 13. Enkeltfagsundervisning skal i øvrigt opfylde følgende betingelser:
1) Læreren skal have de fornødne forudsætninger for at undervise i det pågældende fag.
2) Undervisningen skal gennemføres i egnede lokaler med fornødent udstyr.
3) Undervisningen skal være vederlagsfri. Bøger og lignende læremidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for deltagerne.

§ 14. Hold oprettes, såfremt der er optaget 8 deltagere til den pågældende undervisning. Undervisningen indstilles, såfremt det gennemsnitlige elevtal falder til under 5.
Stk. 2. Rektor kan dispensere i nedadgående retning for de i stk. 1 anførte bestemmelser, ligesom rektor kan godkende oprettelse af parallelhold, såfremt der har meldt sig mere end 20 deltagere.

§ 15. Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. august 1986. Samtidig annulleres Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 1. juni 1982, idet dog HF-enkeltfagsundervisning, der er påbegyndt før 1. august 1986 følger bestemmelserne i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 1. juni 1982 om prøveforberedende enkeltfagsundervisning under fritidsvirksomhed i Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. juli 1986
Stephen Heilmann

/

Hendrik Lennert