Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 8. april 1986 om afregning og attestation m.v. af ydelser til medlemmer af Grønlands Landsstyre og Grønlands Landsting.

I medfør af landstingslov nr. 1 af 27. februar 1986 om vederlag m.v. til medlemmer af Grønlands Landsstyre og Grønlands Landsting m.v. § 8 fastsættes følgende:

 

§ 1. Landstingsmedlemmerne kan under rejser og ophold udenfor hjemstedet i egenskab af landstingsmedlemmer attestere følgende udgifter til afholdelse af landskassen:
1) Befordringsudgifter excl. taxa.
2) Logiudgifter.
3) A conto udbetalinger af dagpenge efter tjenestemandsreglerne.
Stk. 2. En kommune som udbetaler á conto beløb efter stk. 1 skal straks give meddelelse herom til Grønlands Hjemmestyre.

§ 2. Efter hver rejses afslutning fremsendes snarest, og senest to uger efter hjemkomsten endelig rejseafregning til hjemmestyrets centrale regnskabsfunktion. Rejseafregningen skal indeholde oplysninger om afrejse- og hjemkomsttidspunkt, rejsemål og rejsens formål.
Stk. 2. Desuden oplyses, om der har været udbetalt forskud eller á conto beløb i forbindelse med rejsen. Bilag for udgifter som landstingsmedlemmet har afholdt, og som kan refunderes fra landskassen vedlægges.

§ 3. Rejseforskud vil ikke kunne udbetales på ny før endelig afregning fra sidste rejse foreligger. Beløb som uberettiget er afholdt for landskassens regning for meget udbetalte a conto beløb, eller udgifter som ikke er behørigt attesteret eller dokumenteret vil blive tilbageholdt i førstkommende lønudbetaling.

§ 4. Alle udgifter som afholdes i medfør af § 1-3 genattesteres af en i landstingets sekretariat ansat person med attestationsret for den givne konto.

§ 5. Medlemmer af landsstyret får under rejser i egenskab af landsstyremedlemmer af landskassen dækket rejse-, logi- og kostudgifter efter regning. Bilagene skal attesteres af vedkommende landsstyremedlem, eller den han bemyndiger dertil. Landsstyremedlemmernes afregning foretages iøvrigt efter bestemmelserne i §§ 2 og 3.

§ 6. Alle andre udgifter end de i § 1-3 nævnte vedrørende rejser er landskassen uvedkommende.

§ 7. Personer som er berettiget til at afholde repræsentationsudgifter for landskassens regning skal på de enkelte bilag anføre formålet med udgiftens afholdelse, samt identificere de deltagende personer, enten enkeltvis eller som gruppe. Bilagene attesteres af den rådighedsberettigede, eller den han bemyndiger hertil. Ved attestationen godtgøres, at udgiften er af repræsentativ karakter, samt at der er dækning på kontoen for udgiftens afholdelse.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre den 8. april 1986.
Jonathan Motzfeldt

/

John E.Jensen