Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 7. april 1986 vedrørende faste stationer i Nationalparken i Nord- og Østgrønland.

I henhold til § 16 stk. 2, jvf. § 20 stk. 1, i landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland samt § 18 i bekendtgørelse nr . 374 af 25. juni 1976 om Nationalparken i Nord- og Østgrønland fastsættes herved følgende bestemmelser for faste stationer i Nationalparken:

 

Kapitel I
Faste Stationer

§ 1. Til faste stationer henregnes indtil videre følgende stationer m.v.:
Mesters Vig Flyveplads,
Ella Ø,
Daneborg ,
Danmarkshavn,
Station Nord ,
Kap Moltke,
Brønlundhus.

§ 2. Til et stationsområde medregnes samtlige bygninger og faciliteter nødvendige for stationens drift, herunder vandsøer og vandelve, havneanlæg, landingsbaner på land, sø og hav og hertil hørende indflyvningszoner, af faldspladser samt de i imellem nævnte lokaliteter normalt anvendte veje eller vejspor.

§ 3. Anlæggelse af nye landingsbaner eller andre større anlæg, der kan indebære væsentlige indgreb i naturforholdene til skade for dyre- eller plantelivet, skal godkendes af Grønlands Hjemmestyre.

§ 4. For så vidt stationens drift gør det nødvendigt, kan reglerne i nationalparkbekendtgørelsens § 8 stk. 1 og 2 om beskyttelse af vandløb, søer og damme fraviges.

§ 5. Uanset bestemmelsen i nationalparkbekendtgørelsens § 10 stk. 1 kan stationsområdernes affald eller spildprodukter, der ikke tilintetgøres eller genudføres, henlægges på dertil indrettede affaldspladser.
Stk. 2. Nye affaldspladser skal godkendes af Grønlands Hjemmestyre.
Stk. 3. Det er iøvrigt forbudt at efterlade affald eller spildprodukter på land, i søer, i havet eller på søis, havis eller bræis.
Stk. 4. Stationerne skal med de til rådighed værende midler sikre, at affald såsom olietønder, dåser m.m. ikke spredes fra affaldspladserne.

§ 6. Stationerne er undtaget fra bestemmelsen i nationalparkbekendtgørelsens § 2 stk. 1, 2. pkt. om forbud mod indførelse af dyr for så vidt angår slædehunde.

§ 7. Uanset bestemmelsen i Nationalparkbekendtgørelsens § 11 kan overflyvning af land og havis i en højde af under 500 mtr.,  landing med fly og landgang fra skib samt nedkastning af depoter i det omfang, det er nødvendigt for stationernes drift eller for  det offentliges virksomhed iøvrigt, ske uden særskilt tilladelse fra Grønlands Hjemmestyre.

 

Kapitel II
Det faste stationspersonels ret til begrænset jagt og fiskeri

§ 8. Uanset bestemmelserne i § 16 stk. 1 i landstingslov nr . 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland og nationalparkbekendtgørelsens §§ 2 og 4 om forbud mod jagt og fiskeri har mandskabet på de i § 1 nævnte stationer, jvf. dog stk. 2, tilladelse til indenfor Nationalparken til eget forbrug, herunder til hundefoder, at fiske samt at skyde sæler, harer og ryper under overholdelse af de for Scoresbysund kommune gældende fredningstider.
Stk. 2. Mandskabet på Mesters Vig har dog kun tilladelse til fiskeri.

§ 9. For den i § 8 nævnte jagt og fiskeri kan Grønlands Hjemmestyre fastsætte bestemmelser for fremsendelse af fangstlister og præparater til videnskabeligt brug. Skind af lovligt nedlagte sæler kan frit udføres fra Grønland.

§ 10. Militært personel i Nationalparken er undtaget fra reglen i nationalparkbekendtgørelsens § 6, 2. pkt., vedrørende indhentelse af tilladelse fra politimesteren til indførelse af våben i Nationalparken.

 

Kapitel III

§ 11. For overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan idømmes advarsel eller bøde.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 7. april 1986
Jonathan Motzfeldt

/

John E.Jensen