Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 11. marts 1986 om rejefiskeri i området mellem 68°00'N og 70°45'N, øst for 56°00'W

I henhold til landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri, § 12, fastsættes:

 

§ 1. Adgang til rejefiskeriet i området mellem 68°00'N og 70°45'N, øst for 56°00'W er forbeholdt fartøjer, som ikke er indrettet med henblik på søkogning af rejer.

§ 2. For 1986 er den højst tilladte fangstmængde af rejer fastsat til 1.000 tons incl. udkast for fartøjer over 80 BRT/BT 80 i området mellem 70°45'N og 69°30'N, øst for 56°00'W ("Rejekasse Nord").
Stk. 2. For 1986 er den højst tilladte fangstmængde af rejer fastsat til 3.000 tons incl. udkast for fartøjer over 80 BRT/BT 80 i området mellem 69°30'N og 68º00'N, øst for 56°00'W ("Rejekasse Syd").
Stk. 3. Når kvoten for de anførte fartøjer i de ovenfor nævnte områder er opfisket, indstilles fiskeriet. Meddelelse herom gives af landsstyremedlemmet for fiskeri og industri i radio og presse.

§ 3. Overtrædelse af bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse kan medføre bøde eller fratagelse af licens. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 21. december 1984 om rejefiskeri i området mellem 68°00'N og 70º45'N, øst for 56º00'W.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. marts 1986
Moses Olsen

/

Einar Lemche