Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 11. marts 1986 om opkrævning af afgift på rejer.

I henhold til § 10, stk. 1 i landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri fastsættes følgende bestemmelser om opkrævning og bortfald af afgift på fangst af rejer, der ikke landes til forarbejdning ved et grønlandsk produktionsanlæg:

 

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter opkrævning af afgifter fra selskaber eller enkeltpersoner, som er indehavere af rejefartøjer på 80 BRT/BT 80 og derover, der ikke lander hele fangsten som rå rejer til forarbejdning ved et grønlandsk produktionsanlæg, og som har opnået rejelicens i henhold til hjemmestyrets bekendtgørelse om licens til rejefiskeri.

§ 2. Størrelsen af afgiften er angivet i den til enhver tid gældende finanslov og omfatter fangst af rejer, der ikke indhandles som rå rejer til forarbejdning på produktionsanlæg i Grønland.

§ 3. Af afgiften opkræves kvartalsvis et å contobeløb baseret på den del af den indberettede fangstmængde, som ikke landes til forarbejdning.
Stk. 2. For 1. kvartal forfalder 50% af afgiften til betaling den 15. maj.
Stk. 3. For 2. kvartal forfalder 80% af afgiften til betaling den 15. august.
Stk. 4. For 3. kvartal forfalder 80% af afgiften til betaling den 15. november.
Stk. 5. For 4. kvartal skal betaling ske i forbindelse med afregningen for året, der forfalder til betaling den 15. februar i det følgende år.
Stk. 6. Der skal inden den 15. februar indgives en revisorgodkendt opgørelse over mængden i kg af solgte rejer af den i § 2 angivne art i det foregående år samt det eventuelle lager af den i § 2 angivne art pr. 1. januar samme år og pr. 1. januar i det foregående år.
Stk. 7. Betaling anses for rettidig, når indbetaling sker senest 30 dage efter forfaldstid.

§ 4. Såfremt det af senere fremkomne oplysninger, herunder salgs- og regnskabsoplysninger, fremgår, at afgiften i henhold til § 3, stk. 5 er beregnet på urigtige eller upræcise oplysninger vedrørende fangstmængden for et år, kan der indtil udgangen af det følgende år forelægges licenshaveren en endelig afregning.

§ 5. Licenshaveren har pligt til at indsende fangstoplysninger til Grønlands Fiskerilicenskontrol ved afslutningen af hver fangstrejse. Af oplysningerne skal fremgå den samlede fangstmængde samt hvor stor en del heraf, der er landet som rå rejer til produktionsanlæg i Grønland.
Stk. 2. Med manglende eller mangelfulde fangstoplysninger fra en licenshaver kan afgiften og á contobetalinger opgøres på baggrund af en tildelt bådkvote eller den anslåede fangst.

§ 6. I tilfælde af havari, længerevarende værftsophold eller lignende særlige, uforskyldte omstændig heder kan landsstyremedlemmet for fiskeri og industri indrømme hel eller delvis fritagelse for afgiften.
Stk. 2. Såfremt det afgiftsbelagte fiskeris indtjeningsmuligheder forringes væsentligt i afgiftsperioden, kan landsstyremedlemmet for fiskeri og industri tilsvarende indrømme hel eller delvis bortfald af afgiften.
Stk. 3. Såfremt der ikke umiddelbart er grundlag for at imødekomme ansøgninger i henhold til stk. 1 og 2 kan landsstyremedlemmet for fiskeri og industri i særlige tilfælde indrømme henstand med betaling af afgiften.

§ 7. Landsstyremedlemmet kan inddrage licens, indtil forfalden afgift er betalt.

§ 8. Overtrædelse af bekendtgørelsen kan medføre bøde. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 13 af 21. december 1984 om opkrævning af afgift på rejer.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. marts 1986
Moses Olsen

/

Einar Lemche