Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 5 af 5. marts 1986 om tilskud til elforsyning i bygder.

I henhold til §§ 7 og 14 i landstingslov nr. 10 af 28. oktober 1985 om elforsyning i bygder fastsættes følgende:

 

Kapitel 1.
Generelle bestemmelser

§ 1. Der ydes tilskud til kommuner med koncession til elforsyning til etablering, udvidelse, modernisering og genetablering af elforsyningsanlæg med fordelingsnet i bygder.
Stk. 2. Der ydes ikke tilskud til stikledninger og målerskabe.

§ 2. Grønlands Hjemmesstyre yder 70% tilskud og den fælleskommunale investeringsfond yder 30% tilskud til investeringsudgifterne.

§ 3. Der ydes tilskud til kommuner med koncession til elforsyning til dækning af underskud på elforsyningernes årsregnskaber.
Stk. 2. Grønlands Hjemmestyre yder et fast tilskud til driften af hver enkelt elforsyningsvirksomhed. Det faste tilskud udbetales til koncessionshaveren.
Stk. 3. Det faste tilskud reducerer elforsyningernes underskud. Derefter dækker Grønlands Hjemmestyre ved tilskud til koncessionshaveren 50% af underskuddet, og vedkommende koncessionshaver dækker de øvrige 50%.

§ 4. Hvis elforsyningsvirksomheden giver overskud, medregnes fast tilskud fra Grønlands Hjemmestyre til overskuddet.
Stk. 2. Halvdelen af overskuddet tilfalder Grønlands Hjemmestyre og den anden halvdel tilfalder koncessionshaveren.

 

Kapitel  2.
Vilkår for tilskud til etablering, udvidelse og genetablering af elforsyningsanlæg i bygder

§ 5. Såfremt der i elforsyningsanlægget indgår anlæg eller dele af anlæg tilhørende staten, skal ansøgning om overtagelse indsendes til Rigsombudet.
Stk. 2. Såfremt der i elforsyningsanlægget indgår anlæg eller dele af anlæg tilhørende Grønlands Hjemmestyre, skal ansøgning om overtagelse indsendes sammen med ansøgningen om tilskud til anlægsudgifterne.
Stk. 3. Et statsejet eLforsyningsanlæg kan vederlagsfrit overdrages til en kommune.

§ 6. Kommunalt drevne elforsyningsanlæg kan kun opnå tilskud, såfremt der foreligger en kommunal vedtægt om forsyningsanlægget og dets drift.
Stk. 2. Den kommunale vedtægt skal stadfæstes af kommunernes tilsynsråd.
Stk. 3. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om at:
a) Levering af elektricitet fastsættes til samme pris som i byerne.
b) Afgifter, indskud m.v. fastsættes til samme pris som i byerne.
c) Der er udarbejdet et reglement for elforsyningen, som indeholder de fornødne bestemmelser af teknisk og sikkerhedsmæssig art.
d) Der er mulighed for at indføre forbrugsbegrænsende foranstaltninger for at skabe den mest hensigtsmæssige indpasning i den samlede energiforsyning i Grønland.
e) Der er udarbejdet betalingsbestemmelser for elforsyningen.
f) Regnskabsåret er kalenderåret.
g) Det reviderede og godkendte regnskab for hvert enkelt elforsyningsanlæg med fordelingsnet sendes til Grønlands Hjemmestyre inden 1. maj i det følgende regnskabsår.

§ 7. Tilskud til anlægsudgifter er betinget af, t vedkommende kommunalbestyrelse påtager sig ansvaret for:
a) At være bygherre.
b) At der etableres en effektiv administration med byggeriet.
c) At der etableres tilsyn med byggeriet.
d) At foranledige anlægget behørigt forsikret under byggeriet.
e) At byggeriet gennemføres i overensstemmelse med det godkendte projekt.
f) At føre kontrol med forbruget af de bevilgede beløb.
g) At søge om bevilling i tilfælde af forventet bevillingsoverskridelse.
h) At der udfærdiges byggeregnskab.
i) At sende godkendt og revideret byggeregnskab til Grønlands Hjemmestyre.
j) At de fornødne myndighedsgodkendelser er tilvejebragt, inden byggeriet påbegyndes.

§ 8. Tilskud til afholdelse af etablerings- og genetableringsudgifter kan mellemregnes af vedkommende kommune ved en måneds udgang eller ved den årlige regnskabsafslutning.

 

Kapitel  3.
Fremgangsmåde ved behandling af den enkelte tilskudssag til etablering, udvidelse og genetablering af elforsyningsanlæg i bygder

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal tilstræbe at anmelde planerne om investering 3 år i forvejen i forbindelse med investeringsplanerne.

§ 10. Ansøgning om tilskud indsendes til Grønlands Hjemmestyre af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor anlægget skal etableres.
Stk. 2. Ansøgningen skal være Grønlands Hjemmestyre i hænde senest den 1. maj i året, før anlægget er planlagt etableret.

§ 11. Kommunalbestyrelsens ansøgning skal indeholde følgende materiale:
1) Kopi af grundtildeling i bygden.
2) Beskrivelse og tegninger af projektet.
3) Overslag over forventede anlægsudgifter i etableringsårets prisniveau (håndværkerudgifter, udgifter til maskiner og inventar o. lign., projekteringsudgifter, administrationsudgifter, tilsynsudgifter m.v.).
4) Budget over forventede driftsindtægter og driftsudgifter i det første driftsår, bilagt redegørelse for de forudsætninger, der er lagt til grund ved udarbejdelse af budgettet.
5) Besked om, hvorledes sagen har været eller bliver drøftet med bygden og bygderådet.
6) Udskrift af kommunalbestyrelsens protokol med angivelse af eventuelle flertals- og mindretalsudtalelser om sagen.
7) Besked om, at mindst halvdelen af de mulige aftager af el er tilsluttet, eller har afgivet forhåndstilsagn om at ville tilslutte sig, i forbindelse med etablering, udvidelse eller reinvestering.
8) Et eksemplar af kommunens vedtægter til stadfæstelse.
9) Meddelelse om bygningsmyndigheds, arbejdstilsyns og eventuelle andre myndighedsgodkendelser.
10) Oplysning om, hvorledes den daglige drift vil blive varetaget.
11) Tidplan over projektets gennemførelse (planlægning, projektering, byggeri, afhjælpning m.v.).

§ 12. Grønlands Hjemmestyre kan behandle ansøgninger om tilskud til små investeringer efter behov.
Stk. 2. Bevillingsrammen til små investeringer anføres i Grønlands Hjemmestyres finanslov.

§ 13. Grønlands Hjemmestyre kan meddele hvilket materiale om investeringssagen, der skal fremsendes, udover materiale nævnt i denne bekendtgørelse.

§ 14. Grønlands Hjemmestyre forelægger kommunalbestyrelsens ansøgning for "Kalleq" i god tid inden de årlige forhandlinger mellem Grønlands Hjemmestyre og De Grønlandske Kommuners Landsforening.

§ 15. I det omfang bevilling foreligger, kan der meddeles ansøgeren tilsagn om tilskud inden 1. januar i året, hvor byggeriet kan påbegyndes.

 

Kapitel  4.
Vilkår for tilskud til drift af elforsyningsanlæg i bygder

§ 16. Elforsyningsvirksomheder kan kun opnå driftstilskud, såfremt der foreligger en kommunal vedtægt om forsyningsanlægget og dets drift jfr. § 6.
Stk. 2. Ønsker en kommune, at en eksisterende elandelsforening varetager daglig drift, skal der indgåes en driftsaftale herom.

§ 17. Tilskud til drift af elforsyningsvirksomheden er betinget af, at vedkommende koncessionshaver påtager sig ansvaret for:
a) At der etableres en effektiv administration med driften.
b) At der etableres en effektiv pasning og vedligeholdelse.
c) At opnå hensigtsmæssig belastning af elværket,
d) At foranledige anlægget behørigt forsikret,
e) At føre kontrol med regnskaberne,
f) At der udfærdiges årsregnskab.
g) At sende godkendt og revideret årsregnskab til Grønlands Hjemmestyre.

§ 18. Tilskud til drift af elforsyningsanlæg er betinget af, at årsregnskabet omhandler følgende forhold:
a) Udgifter til ventileftersyn og hovedeftersyn,
b) Udgifter til løn, skat, feriepenge m.v. til motorpasser, maskinarbejder eller maskinmester og vikarer herfor jfr. gældende overenskomster på området.
c) Udgifter til præmie til lovpligtig ulykkesforsikring, ansvarsforsikring, brand- og stormskadeforsikring.
d) Udgifter til olie.
e) Udgifter til almindelig vedligeholdelse af fordelingsnet, tankanlæg, bygninger og maskiner.
f)  Udgifter til kontorhold og småinventar.
g) Udgifter til uddannelse af motorpasser.
h) Indtægt fra salg af el.
i) Indtægter stammende fra afgifter m.v.
j) Debitoropgørelse.
k) Opgørelse over beholdning af olie.
l) Opgørelse over beholdning af reservedele og inventar.
m) Beregning af kapacitetsudnyttelse.
n) Kommunalbestyrelsens godkendelse og revisionens påtegning.
Stk. 2. Renter og afkast af elandelsforeningers formue udover de faste værdier må ikke medregnes i koncessionshavers årsregnskab.

 

Kapitel  5.
Fremgangsmåde ved behandling af den enkelte tilskudssag vedrørende driften

§ 19. Årsregnskab for hvert enkelt elforsyningsanlæg indsendes til Grønlands Hjemmestyre inden l. maj i det følgende regnskabsår.

§ 20. Fast tilskud til hver elforsyningsvirksomhed, som er i drift 1. januar i regnskabsåret, bliver af Grønlands Hjemmestyre udbetalt til vedkommende koncessionshaver den 2. bankdag i februar måned sammen med månedens bloktilskud.

§ 21. Når årsregnskabet er modtaget af Grønlands Hjemmestyre, afsluttes tilskudssagen enten ved at Grønlands Hjemmestyre refunderer 50% af underskuddet incl. fast tilskud, eller ved at Grønlands Hjemmestyre modtager 50% af overskuddet incl. fast tilskud.
Stk. 2. A conto tilskud til regnskabsårets forventede halve underskud på elforsyningerne kan mellemregnes af vedkommende kommune ved august måneds udgang.
Stk. 3. Med begæring om a conto tilskud vedlægges perioderegnskab for 1. januar til 30. juni og budget for perioden 1. juli til 31. december.

§ 22. Elandelsforenirgers aktiver, gæld og egenkapital pr. 1. januar 1986 skal indberettes til koncessionshaveren.
Stk. 2. Grønlands Hjemmestyre kan meddele, hvilket materiale elandelsforeninger skal fremsende, udover materiale nævnt i denne bekendtgørelse.

§ 23. Grønlands Hjemmestyre kan meddele, hvilket materiale om driften, der skal fremsendes, udover materiale nævnt i denne bekendtgørelse.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft straks.
Stk. 2. Samtidigt ophæves Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr . 3 af 18. marts 1981 om tilskud til etablering af el-, vand- og produktionsanlæg i bygderne for så vidt angår bestemmelser om elforsyningsanlæg.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. marts 1986
Hendrik Nielsen

/

Margrethe Sørensen