Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 26. februar 1986 om ændring af bekendtgørelse nr. 1 af 1. februar 1986.

 

§ 1.

I bekendtgørelse nr. 1 af 1. februar 1986 om kvoter for fiskeri i 1986 foretages følgende ændring:

§ 10, stk. 2, litra a), sidste punktum ændres til:
"Ved fiskeri på vanddybder på mere end 300 m kan landsstyremedlemmet for fiskeri og industri dispensere generelt fra gældende bifangstregler for en i forvejen nærmere fastsat periode."

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 1986.
Grønlands Hjemmestyre, den 26. februar 1986
Moses Olsen

/

Einar Lemche