Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 4. februar 1986 vedrørende overgangsbestemmelser om valg af medlemmer til landsarbejdsnævn og valg af medlemmer til arbejdsmarkedsudvalg.

I henhold til § 24, j fr. §§ 4 og 5, i landstingsforordning nr. 4 af 29. oktober 1985 om arbejdsformidling i Grønland fastsættes følgende overgangsbestemmelser:

 

§ 1. Indtil nyt landsarbejdsnævn og nye arbejdsmarkedsudvalg er nedsat i henhold til landstingsforordning nr. 4 af 29. oktober 1985 om arbejdsformidling i Grønland, fungerer det hidtidige landsarbejdsnævn og de kommunale arbejdsmarkedsudvalg, som udpeget og valgt i medfør af landstingsforordning nr. 12 af 16. oktober 1979, ændret ved landstingsforordning nr. 3 af 21. oktober 1980 om arbejdsformidling i Grønland.

§ 2. Grønlands Landsting udpeger sin repræsentant til landsarbejdsnævnet ved landstingets første samling i 1986, og umiddelbart herefter konstitueres landsarbejdsnævnet .

§ 3. Det herefter nedsatte landsarbejdsnævn følger landstingets funktionsperiode.

§ 4. Arbejdet med at vælge medlemmer og udpege tilforordnede til de kommunale arbejdsmarkedsudvalg kan påbegyndes straks og søges afsluttet i forbindelse med kommunalbestyrelsens 1. eller senest ved 2. ordinære møde i 1986.
Stk. 2. Reglerne i den kommunale valglov og reglerne i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygderåd, kap. 3, finder anvendelse.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 4. februar 1986
Hendrik Nielsen

/

Margrethe Sørensen