Landstingslov nr. 18 af 19. november 1985 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler m.v. og om ændring af dyrtidsregulering.

 

§ 1. Loven gælder for lønninger, vederlag m.v. som er optjent i et ansættelsesforhold under Grønlands Hjemmestyre, under kommunerne og på det private arbejdsmarked, eller som ydes af Grønlands Hjemmestyre eller af kommunerne.

§ 2. Kollektive overenskomster og aftaler m.v. vedrørende løn- og arbejdsvilkår i Grønland, efter hvilke lønninger reguleres på grundlag af det grønlandske reguleringspristal, jvf. landstingslov nr. 6 af 5. december 1983 om dyrtidsregulering af lønninger m.v., forlænges henholdsvis fornyes for en periode af 2 år fra det tidspunkt, til hvilket den enkelte overenskomst eller aftale er opsagt eller kan opsiges. Dette gælder dog kun, hvis overenskomsten eller aftalen er opsagt eller kunne opsiges til udløb inden 1. april 1986, uden at der inden den 19. november 1985 er indgået ny overenskomst eller aftale.
Stk. 2. De af en offentlig myndighed fastsatte eller godkendte almindelige bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår i Grønland, der er omfattet af dyrtidsregulering i henhold til den i stk. 1 nævnte lov, og som er gældende ved lovens ikrafttræden, forlænges indtil den 31. marts 1987.
Stk. 3. Den i stk. 1 og 2 bestemte forlængelse henholdsvis fornyelse sker med uændret indhold bortset fra de i §§ 3 og 4 fastsatte ændringer.

§ 3. Inden for de af § 2, stk. 1 omfattede lønområder kan der ved aftale mellem parterne gennemføres ændringer af de faste løndele svarende til en forhøjelse på indtil 5,95% af den årlige lønsum på det enkelte overenskomst- eller aftaleområde m.v. opgjort pr. 31. marts 1985. Indtil 3/4 kan anvendes med virkning fra 1. april 1986 og resten med virkning fra 1. oktober 1986.
Stk. 2. Inden for det af § 2, stk. 2 omfattede lønområde kan der gennemføres tilsvarende ændringer som i stk. 1.

§ 4. Hvor der er aftalt eller fastsat dyrtidsregulering af arbejdsvederlag m.v. på grundlag af det grønlandske reguleringspristal, bortfalder regulering på grundlag af reguleringspristallet for januar 1986 og følgende reguleringspristal.
Stk. 2. Loven er ikke til hinder for aftaler om eller fastsættelse af dyrtidsregulering af arbejdsvederlag m.v., der tidligst har virkning fra 1. april 1987.

§ 5. Uanset bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 2 og §4 kan der fortsat ske regulering af ydelser, der skal give dækning for omkostninger ved arbejdets udførelse, således at de giver den samme dækning som forudsat ved aftalen om eller fastsættelsen af de hidtidige gældende satser.

§ 6. Opnås der ikke inden 1. april 1986 enighed om fordelingen af den i § 3 fastsatte ramme, afgøres spørgsmålet af en af parterne udpeget opmand. Kan enighed om opmand ikke opnås, udpeges en sådan af forligsinstitutionen eller, såfremt de pågældende lønmodtagerorganisationer har hjemsted i Grønland, af Landsdommeren for Grønland. Fristen kan fraviges efter aftale mellem parterne.
Stk. 2. De med stk. 1 forbundne udgifter afholdes af parterne med halvdelen til hver.

§ 7. På overenskomst- og aftaleområder, hvor der er udbrudt konflikt, genindtræder fredspligten ved lovens ikrafttræden, og de arbejdsstandsninger, der er iværksat som følge af uoverensstemmelser mellem parterne, skal ophøre.
Stk. 2. På de øvrige overenskomst- og aftaleområder forlænges også den til overenskomstforholdet knyttede fredspligt for den periode, hvormed overenskomsterne forlænges.

§ 8. Spørgsmål om overtrædelse og fortolkning af de ved denne lov fornyede og forlængede overenskomster og aftaler m.v. afgøres efter de sædvanlige fagretlige regler for det pågældende område.

§ 9. Loven træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. november 1985
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen