Landstingslov nr. 17 af 8. november 1985 om Grønlands ligestillingsudvalg.

 

§ 1. Der nedsættes af Grønlands Landsting et Ligestillingsudvalg, Grønlands Ligestillingsudvalg, som har til formål at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder i det grønlandske samfund, herunder på arbejdsmarkedet, i undervisning og uddannelse, på det kulturelle område samt i familielivet.
Stk. 2. Med henblik på at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder, som nævnt i stk. 1, har Ligestillingsudvalget følgende opgaver:
a) at følge udviklingen i samfundet, herunder lovgivningen, samt undersøge forhold som modvirker ligestilling og foreslå ændringer af sådanne forhold.
b) at virke som rådgivende organ for hjemmestyrets myndigheder og kommunerne i spørgsmål om ligestilling mellem mænd og kvinder.
c) at fremsætte forslag til undersøgelser vedrørende ligestillingen mellem mænd og kvinder samt tilskynde og medvirke til oplysningsvirksomhed om ligestillingsspørgsmål.
d) at være kontaktled til Ligestillingsrådet i Danmark.
Stk. 3. Ligestillingsudvalget optager sager til behandling efter begæring af landstinget eller af egen drift.
Stk. 4. Ligestillingsudvalget kan tilkalde sagkyndige uden for udvalget til uden stemmeret at deltage i udvalgets møder eller til at bidrage med tilvejebrin gelse af materiale til belysning af de af udvalget behandlede spørgsmål.

§ 2. Ligestillingsudvalget består af en formand udpeget af Grønlands Landsting, samt af 6 medlemmer, der ligeledes udpeges af landstinget. Fem medlemmer udpeges efter indstilling fra:
1) De grønlandske kommuners Landsforening
2) De grønlandske kvindeforeningers Sammenslutning
3) Kilut, Arnat Suleqatigiit og Aalisartut Piniartullu Nuliaasa Aappaasalu Peqatigiiffiat i fælleskab.
4) Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK)
5) Grønlands Arbejdsgiverforening
Stk. 2. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3. Udvalgets medlemmer vælges for landstingets valgperiode.

§ 3. Landstingets sekretariat yder sekretariatsbistand til Ligestillingsudvalget.
Stk. 2. Omkostningerne ved udvalgets virksomhed afholdes af landskassen.

§ 4. Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1986.
Grønlands Hjemmestyre, den 8. november 1985
Jonathan Motzfeldt

/

John E.Jensen