Landstingslov nr. 16 af 29. oktober 1985 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer til og fra Grønland.

 

Kapitel 1
Registrering

§ 1. Varer, der indføres i eller udføres fra Grønland, skal angives for Kalaallit Niuerfiat, medmindre andet følger af særlige bestemmelser.
Stk. 2. Ved vareangivelsen skal afgives sådanne oplysninger om varernes art og beskaffenhed m.v., der er nødvendige for førelse af udenrigshandelsstatistikken og for kontrollen med de særlige indførsels-, udførsels- og transitbestemmelser, som af valutamæssige, sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde er fastsat for visse va-
rer.

§ 2. Landsstyret fastsætter nærmere regler om, hvem der skal angive varerne overfor Kalaallit Niuerfiat og i hvilket omfang, på hvilken måde og hvorledes oplysninger og erklæringer nærmere skal dokumenteres.
Stk. 2. Ved angivelser og afgivelse af erklæringer m.v. skal benyttes blanketter, hvis rubricering og tekniske udformning bestemmes af Kalaallit Niuerfiat.

§ 3. Landsstyret kan bestemme, at varemodtagere og vareafsendere med fast bopæl i Grønland, som foretager henholdsvis indførsel og udførsel af varer i erhvervsmæssigt øjemed, skal anmelde sig hos Kalaallit Niuerfiat.

§ 4. Kalaallit Niuerfiat videregiver de modtagne oplysninger til Danmarks Statistik om mængde, art, værdi, oprindelse, destination af vareindførslen til og vareudførslen fra Grønland.

 

Kapitel 2
Kontrol

§ 5. Kontrol med overholdelse af bestemmelserne om registrering i denne landstingslov samt med overholdelsen af bestemmelser om ind- og udførsel af varer til og fra Grønland i anden lovgivning udføres af Kalaallit Niuerfiat, i fornødent omfang som hidtil med bistand af politiet, jfr. dog stk. 2.
Stk. 2. Kontrollen med passagerer og rejsegods varetages som hidtil af politiet i Grønland i henhold til aftale med justitsministeriet.

§ 6. Undergivet kontrol er:
- skibe, fly og andre befordringsmidler, der befinder sig i det grønlandske landområde, det grønlandske søterritorium samt luftrummet over disse eller er i trafik til eller fra disse områder.
- personer og vareforsendelser på vej til eller fra disse områder
- de af § 3 omfattede virksomheder.

§ 7. Førere af befordringsmidler har pligt til at give og dokumentere de for kontrollens udøvelse nødvendige oplysninger om befordringsmiddel, besætning, passagerer og ladning m.v., samt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer.
Stk. 2. Kontrolmyndighederne er berettiget til overalt i de nævnte befordringsmidler at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for kontrollens udøvelse.
Stk. 3. Sejlende skibe skal stoppe op for kontrol på kontrolmyndighedernes forlangende.

§ 8. Personer, der rejser til eller fra Grønland, jf. § 6, eller som ankommer fra et afgiftsfrit område i Grønland, skal lade sig kontrollere på kontrolmyndighedernes forlangende. De har pligt til at angive samtlige medbragte varer, til at give de for kontrollens udøvelse nødvendige oplysninger, til at påvise alle rum og gemmer i bagage m.v., og i det omfang det ønskes, udpakke bagage m.v.
Stk. 2. Kontrolmyndighederne er berettiget til at foretage eftersyn på personer. Eftersynet skal ske med størst mulig hensynsfuldhed og må ikke være videregående, end de kontrolmæssige formål nødvendiggør. Eftersyn, der ikke begrænses til den ydre beklædning, må kun foretages, når der findes rimelig grund til at antage, at vedkommende ulovligt medfører varer m.v. skjult på sin person. Den, der skal efterses, kan kræve, at eftersynet overværes af et af den pågældende udpeget vidne. Eftersynet må kun udføres og overværes af personer af samme køn som den person, der skal efterses.

§ 9. Kontrolmyndighederne er berettiget til at foretage de undersøgelser af forsendelser, der er nødvendige for kontrollens udøvelse og til uden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed.

§ 10. Kontrolmyndighederne er berettiget til at foretage eftersyn i de af § 3 omfattede anmeldelsespligtige virksomheder og til at efterse disses varebeholdninger, forretningsbøger, øvrigt regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.
Stk. 2. Indehavere og ansatte skal yde kontrolmyndighederne fornøden vejledning og hjælp ved eftersynets foretagelse.

§ 11. Landsstyret fastsætter nærmere regler for kontrollens udøvelse.

 

Kapitel 3
Andre bestemmelser

§ 12. Kalaallit Niuerfiat bemyndiges til at afgive fornøden attestation for varers oprindelse, indførsel til eller udførsel fra Grønland.
Stk. 2. Det påhviler Kalaallit Niuerfiat efter anmodning fra danske og udenlandske toldmyndigheder, EF-direktoratet og lignende myndigheder eller fra private eksportører fra Grønland at tilvejebringe eller yde bistand med tilvejebringelsen af særlige eller berigtigende oplysninger, dokumentation, attestation m.v. om varernes art, oprindelse og lignende, for så vidt angår varer, der udføres fra eller indføres til Grønland.

§ 13. For undladelse af at afgive oplysninger m.v., som foreskrevet i denne lov eller i forskrifter, udstedt i medfør heraf, samt for angivelse af urigtige eller vildledende oplysninger m.v., kan idømmes bøde.
Stk. 2. Overskridelse af en af Kalaallit Niuerfiat fastsat frist for angivelse af varer medfører betaling af ekspeditionsafgift, som fastsættes af landsstyret.

§ 14. Denne lov træder i kraft den 1. januar 1986.
Stk. 2. Fra denne dato ophæves lov nr. 6 af 16. november 1984 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer til og fra Grønland.
Stk. 3. Indtil der er udfærdiget regler i medfør af denne landstingslov, forbliver hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 5. december 1984 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer til og fra Grønland samt om beregning og opkrævning af indførselsafgifter i kraft.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. oktober 1985
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt