Landstingslov nr. 15 af 29. oktober 1985 om indførsel af varer og om indførselsafgifter.

 

§ 1. Afgiftsområdet omfatter det grønlandske landområde, det grønlandske søterritorium samt luftrummet over de nævnte områder.
Stk. 2. Afgiftsområdet omfatter ikke områder, der i henhold til traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland er forsvarsområder.
Stk. 3. Landsstyret kan træffe bestemmelse om, at dele af de i stk. 1 nævnte områder skal holdes uden for afgiftsområdet og om oprettelse af frilagre.

§ 2. Ved indførsel til afgiftsområdet,jfr. § 1 svares følgende afgifter, der tilfalder Grønlands Landskasse:
Nr. 1 .
Sukker af enhver art , herunder sirup og glykose  pr. kg . 1 kr . 31 øre

Nr . 2.
Chokolade og chokoladevarer af enhver art (ikke cacao), lakrids og lakridsvarer af enhver art , marcipan og marcipanvarer af enhver art, karameller bonbons, bolsjer o.lign., såvel sukkerholdigt som sukkerfrit. pr. kg. 20 kr, 00 øre

Nr. 3 Øl:
a) der indeholder 1 vægtprocent alkohol og der under  pr . enhed á 35 cl. 0 kr. 29 øre
b) der indeholder over 1 og højst 1 3/4 vægtprocent alkohol pr. enhed á 35 cl. 0 kr. 58 øre
c) der indeholder over 1 3/4 vægtprocent alkohol og under 4 vægtprocent alkohol pr. enhed á 35 cl. 2 kr. 62 øre
d) der indeholder 4 vægtprocent alkohol og derover pr. enhed  á 35 cl. 3 kr. 35 øre

Nr. 4.
Spirituosa og sprit undtagen fuldstændig denatureret sprit og sprit, der indføres til brug for sundhedsvæsenet i Grønland:
a) med et alkoholindhold af ikke over 60 rumprocent pr. liter 139 kr. 45 øre
b) Andet pr. liter 215 kr. 65 øre

Nr . 5.
Alkoholholdig vin, herunder såvel druevin som rosinvin, cider og anden frugtvin samt mjød:
a)  med et alkoholindhold af ikke over 14 rumprocent pr. liter 11 kr. 10 øre
b) andet pr . liter 28 kr. 75 øre

Nr. 6. Cigarer, cerutter og cigarillos:
a) 3 gr. pr. stk. og derunder pr. stk. 0 kr. 53,1 øre
b) over 3 gr. pr. stk pr. stk. 0 kr. 63,5 øre

Nr. 7. Cigaretter pr. stk. 0 kr. 85,7 øre

Nr. 8. Røgtobak:
a) pladetobak, såkaldt cut plug, granuleret o.lign. tobak samt anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1,5 mm pr. kg 110 kr. 40 øre
b) andet pr. kg 138 kr. 00 øre

Nr . 9. Cigaretpapir, incl. hylstre.....pr. stk. 0 kr. 10 øre

Nr. 10. Kaffe, pulverkaffe og kaffekoncentrater pr. kg 3 kr. 86 øre

Nr. 11. The, pulverte og tekoncentrater pr. kg 4 kr. 60 øre

Nr . 12.
Mineralvand, sodavand og limonader, også kulsyreholdige og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen drikkevarer fremstillet på basis af mælk og cacao samt frugt- og grønsagssafter uden tilsætning af kulsyre pr. liter 2 kr. 00 øre

Nr. 13.
Knallerter, bortset fra invalideknallerter rekvireret gennem socialvæsenet i Grønland pr. stk. 2300 kr. 00 øre

Nr. 14.
Parfumer, kosmetik og toiletmidler, undtagen sæbe, tandplejemidler , shampoo, deodoranter , badesalt, pudder og babyplejemidler af faktura værdi 25%

Nr. 15.
Personbiler og snescootere med oprindelse udenfor EF, EFTA og andre lande med hvilke Grønland har indgået en frihandelsaftale Af faktura værdi 5%

Nr . 16.
Lamme- og fårekød og produkter heraf. Fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget, henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 02.01.560 til og med 02.01. 710 samt fra 02.06.930 til og med 02. 06.970 pr. kg 20 kr. 00 øre

Nr. 17.
Kød af hornkvæg og produkter heraf:
a) Fersk eller kølet, henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 02.01.040 til og med 02.01.150  pr. kg 13 kr. 00 øre
b) Frosset, henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 02.01.160 til og med 02.01.279 pr. kg 7 kr. 00 øre

Nr . 18.
Svinekød og produkter heraf:
a) Fersk, kølet eller frosset, henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 02.01.311 til og med 02.01.540  pr. kg 1 kr. 30 øre
b) Saltet, i saltlage, tørret eller røget henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 02.06.121 til og med 02.06. 820 pr. kg 2 kr. 00 øre

Nr . 19.
Slagtet fjerkræ, fersk, kølet eller frosset, henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 02.02.010 til og med 02.02.900..........................pr. kg 1 kr. 00 øre

Nr. 20.
Andre varer af nr. 16-19, tilberedte eller konserverede:
a) Varer af lamme- og fårekød, henhørende under brugstarifpositionerne 16.02.610.og 16.02.690 pr . kg 20 kr. 00 øre
b) Varer af hornkvæg, henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 16.02.520 til og med 16.02.539 pr. kg 3 kr. 50 øre
c) Varer af svinekød, henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 16.02.260 til og med 16.02.495 pr. kg 1 kr. 00 øre
d) Pølser af enhver art (herunder lever- og blodpølser) henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 16.01. 100 til og med 16.01.989 pr. kg 2 kr. 50 øre
e) Varer af lever, henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 16.02. 110 til og med 16.02.135.......pr. kg 1 kr. 75 øre
f) Varer af fjerkræ, henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 16.02.150 til og med 16.02.240 pr. kg 1 kr. 00 øre

§ 3. Fritaget for afgift er:
a) Varer, der leveres til og forbruges af fremmede magters diplomatiske og konsulære repræsentationer og det dertil knyttede personale, for så vidt de er udenlandske statsborgere.
b) Varer, der leveres til og forbruges i danske orlogsskibe, som opholder sig i Grønland mindre end 8 måneder årligt.
c) Varer, der forbliver ombord i udenlandske statsskibe.
d) Proviant og andre fornødenheder, der medbringes af skibe og fly ved ankomst fra steder uden for afgiftsområdet, og som er bestemt til forbrug om bord under skibets eller flyets rejse til eller fra afgiftsområdet og under dets ophold her, i det orafang kontrolmyndigheden finder passende under hensyn til skibets eller flyets art, antallet af besætningsmedlemmer og passagerer og opholdets varighed. Afgiftsfriheden omfatter ikke afgiftspligtig skibsproviant, der medbringes til Grønland af danske og færøske
fiskefartøjer, der skal indgå i fiskeri ved Grønland, eller af i Grønland indregistrerede skibe og fartøjer efter sejlads fra Danmark eller udlandet. Afgiftsfriheden omfatter heller ikke afgiftspligtig flyproviant, der medbringes til Grønland af fly, der ikke indgår i international rutetrafik.
e) Vareprøver, når afsenderen har indhentet tilladelse til forsendelse hos Kalaallit Niuerfiat,
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte bestemmelser om adgang til afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse i Grønland .

§ 4. Glykose samt de i § 2, nr. 2, 3 c og d og 4-9 nævnte varer må, medmindre indførsel kan ske afgiftsfrit i medfør af § 3, kun indføres til afgiftsområdet af Kalaallit Niuerfiat.
Stk. 2. Til forsvarsområderne må de i § 2, nr. 3 c og d og 4-9 nævnte varer kun leveres af Kalaallit Niuerfiat og Amerikas forenede staters væbnede styrker samt efter særlig tilladelse fra Landsstyret.

§ 5. For erhvervsmæssig fremstilling i Grønland af de i § 2 nævnte varer kan landsstyret fastsætte afgifter som for indførte varer.

§ 6. Landsstyret kan godtgøre erlagt afgift efter § 2 eller § 5 for varer, der i Grønland anvendes til erhvervsmæssig fremstilling af andre afgiftspligtige varer.

§ 7. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om indførsel af de i § 2 nævnte varer og om opkrævning af afgifter.

§ 8. Landsstyret kan, hvor ganske særlige forhold gør sig gældende fritage for betaling af afgifter.

§ 9. Afgiftsindtægterne kan fordeles mellem landskassen og samtlige kommunekasser under et i et efter forhandling med De grønlandske kommuners Landsforening og Grønlands Hjemmestyre fastsat forhold. Landsstyret underretter inden den 1. juni samtlige kommunalbestyrelser om sit skøn over afgiftsindtægterne for det følgende regnskabsår.
Stk. 2. Kommunekassernes samlede andel af afgiftsindtægterne fordeles mellem kommunerne efter Danmarks Statistiks senest beregnede folketal. Landsstyret kan bestemme, at der ses bort fra beboerne i områder der ikke naturligt henhører under kommunen.

§ 10. Transportøren eller dennes repræsentant hæfter for de på varerne hvilende afgiftsbeløb, indtil varerne er behørigt angivet for kontrolmyndigheden til godsregistrering.
Stk. 2. Varemodtageren hæfter for afgiftsbeløb, der påhviler varer, som er godsregistrerede for ham, og for eventuel ekspeditionsgebyr.
Stk. 3. Ekspeditøren hæfter for afgiftsbeløb, der påhviler varer, som han har angivet til godsregistrering , når han ikke har eller ikke har kunnet angive varemodtageren korrekt, eller har angivet en som varemodtager uden adkomst hertil, eller når varemodtageren er bosiddende uden for afgiftsområdet.
Stk. 4. Hæftelsen efter stk. 2 og 3 ophører, når varerne er genudført efter de herom gældende regler.

§ 11. Overtrædelser eller forsøg på overtrædelse af bestemmelserne i denne lov eller af forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan medføre bøde. Varen eller et beløb, der svarer til dens værdi, kan konfiskeres til fordel for statskassen.

§ 12. Denne lov træder i kraft den 1. januar 1986, og samtidig ophæves landstingslov nr. 7 af 23. oktober 1979 om indførselsafgifter m.v.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. oktober 1985
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt


Rettelsesblad