Landstingslov nr. 13 af 29. oktober 1985 om salg og servering af stærke drikke.

 

Kapitel 1.
Lovens område

§ 1. Salg og servering af stærke drikke kræver:
1) Næringsbrev som handlende, håndværker og industri- drivende eller som restauratør og hotelvært.
2) Alkoholbevilling meddelt af kommunalbestyrelsen efter §§ 5 og 6.

§ 2. Bestemmelserne i § 1, gælder ikke for offentlige institutioners butikker, hoteller, restaurationer og skibe.
Stk. 2. Salg og servering af stærke drikke fra de i stk. 1 nævnte forretningssteder er dog undergivet de begrænsninger, der er fastsat i kapitlerne 3, 4 og 5.

§ 3. Fra skibe, der ligger i havn, må der ikke ske salg eller servering af stærke drikke til andre end skibets passagerer.

§ 4. Ved "stærke drikke" forstås i denne lov:
1) øl med over 1 3/4 vægtprocent alkohol (ethanol)
2) vin, frugtvin og andre ved alkoholgæring fremkomne drikke med over 2 rumprocent alkohol
3) destillerede alkoholiske (ethanolholdige) drikke og
4) drikke tilsat de under 1) til 3) nævnte drikke.

 

Kapitel 2.
Alkoholbevilling

§ 5. Alkoholbevilling gives af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan inddrage allerede givne bevillinger, jfr. § 8.
Stk. 2. Alkoholbevillingen er knyttet til et bestemt lokale. Bevillingen skal af bevillingshaveren anbringes i butikslokalet eller restaurationen på et for publikum synligt sted.
Stk. 3. Bevillingen gives for et tidsrum af 3 år. Når ganske særlige grunde foreligger, kan kommunalbestyrelsen give bevilling for et kortere tidsrum, herunder for vinter- eller sommerhalvåret.
Stk. 4. Når ansøgning om bevilling er indgivet, kan kommunalbestyrelsen tillade, at stærke drikke sælges og serveres. Denne tilladelse gives for et bestemt tidsrum, dog længst til kommunalbestyrelsens afgørelse om bevilling er truffet.
Stk. 5. Afslår kommunalbestyrelsen at give eller forny en bevilling, eller beslutter kommunalbestyrelsen at fratage en bevillingshaver bevillingen, kan kommunalbestyrelsens afgørelse, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt pågældende, indbringes for Alkoholrådet i Grønland, jfr. §§ 10, 11 og 12. Kommunalbestyrelsens afslagsskrivelse skal indeholde oplysning om klagemulighed og fristen herfor.
Stk. 6. Alkoholrådets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 7. Meddelelse om udstedelse og ophør af bevillinger meddeles af kommunalbestyrelsen til alkoholrådet.

§ 6. Personer skal for at få alkoholbevilling have næringsbrev, jfr. § 1 og § 2. Endvidere må de ikke:
1 ) være under 25 år
2) være umyndiggjort eller under lavværgemål
3 ) være under konkurs
4) have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at de ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde, eller
5) have modtaget ydelser eller påtaget sig forpligtelser som nævnt i stk. 5.
Stk. 2. Selskaber m.v. skal for at få bevilling have næringsbrev, jfr. landstingslov om restauration- og hotelvirksomhed i Grønland, og landstingslov om næringsvirksomhed i Grønland. Endvidere skal direktørerne og bestyrelsesmedlemmerne opfylde betingelserne i stk. 1. Landsstyret kan efter indstilling fra alkoholrådet i ganske særlige tilfælde gøre undtagelse herfra. Indtræder nye medlemmer i direktionen eller bestyrelsen, anmeldes dette til kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Alkoholbevilling kan uden tilladelse fra landsstyret kun meddeles selskaber m.v., når disses vedtægter indeholder bestemmelser om, at aktier (andelsbeviser) ikke kan udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller forhandler stærke drikke, at alle aktier (andelsbeviser) skal lyde på og noteres på navn, og at der til overdragelse kræves samtykke fra bestyrelsen.
Stk. 4. Bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling, skal opfylde betingelserne i stk. 1, pkt. 2, og skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Godkender kommunalbestyrelsen ikke en bestyrer, kan afgørelsen indbringes for alkoholrådet, jfr. § 5, stk. 5 og 6.
Stk. 5. Indehavere af alkoholbevilling og bestyrere i virksomheder med alkoholbevilling må ikke uden tilladelse fra landsstyret efter indstilling fra alkoholrådet modtage lån, herunder lån af inventar, indskud eller usædvanlig kredit fra nogen, som fremstiller eller forhandler stærke drikke. Uden tilladelse fra landsstyret efter indstilling fra alkoholrådet må de pågældende e] heller påtage sig forpligtelser, for hvis opfyldelse, der stilles sikkerhed af nogen, som fremstiller eller forhandler stærke drikke.
Stk. 6. De i stk. 5, 1. pkt., anførte betingelser finder tilsvarende anvendelse på gaver af ikke ubetydelig værdi, bestemt til anvendelse i bevillingshaverens virksomhed.
Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 5 finder ikke anvendelse med hensyn til lån, indskud eller sikkerhedsstillelse ydet af finansieringsinstitutter, hvis vedtægter sikrer en sådan uafhængighed af leverandører af stærke drikke, at de i henhold til denne bestemmelse har kunnet opnå godkendelse af landsstyret.
Stk. 8. Alkoholbevilling kan ikke uden tilladelse fra landsstyret efter indstilling fra alkoholrådet meddeles personer eller selskaber m.v., som fremstiller eller forhandler stærke drikke, eller selskaber m.v. i hvilke noget medlem af direktionen eller bestyrelse fremstiller eller forhandler stærke drikke.

§ 7. En alkoholbevilling bortfalder:
1) når bevillingshaveren afgår ved døden, jfr. stk. 2.
2) når bevillingens gyldighedstid udløber, uden at ansøgning om fornyelse er indgivet til kommunalbestyrelsen.
3) når bevillingshaveren ikke længere opfylder betingelserne i § 6.
Stk. 2. Efter anmeldelse til kommunen kan et dødsbo, en ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo, et konkursbo eller en værge for en umyndiggjort fortsætte afdødes, fallentens eller den umyndiggjortes virksomhed med henblik på afvikling, afhændelse eller lignende uden alkoholbeviling. Adgangen hertil gælder kun i ét år efter dødsfaldet, konkursdekretet eller umyndiggørelsen. Kommunalbetyrelsen kan i ganske særlige tilfælde forlænge fristen.
Stk. 3. Godkendelse af en bestyrer bortfalder, hvis han ikke længere opfylder betingelserne for at få næringsbrev og alkoholbevilling jfr. § 6.

§ 8. Har en bevillingshaver gjort sig skyldig i grov eller gentagen forsømmelse i virksomheden, og de udviste forhold giver grund til at antage, at virksomheden ikke fremtidigt vil blive drevet på forsvarlig måde, kan kommunalbestyrelsen fratage ham bevillingen.
Stk. 2. Drives virksomheden på en sådan måde, at drukkenskab, utugt, uterlighed, vold eller kriminelle handlinger i øvrigt herved fremmes, og politiet tidligere har advaret bevillingshaveren, kan kommunalbestyrelsen stille vilkår, der er egnede til at hindre de nævnte forhold. Overtrædes sådanne vilkår, kan kommunalbestyrelsen fratage bevillingshaveren hans bevilling.
Stk. 3. Afgørelsen efter stk. 1 kan, inden 4 uger efter at denne er meddelt bevillingshaveren, forelægges alkoholrådet, jfr. § 5, stk. 5 og stk. 6.
Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter også virksomheder, jfr. § 2, idet kommunalbestyrelsen indberetter forhold vedrørende sådanne virksomheder til alkoholrådet, som herefter træffer de videre fornødne foranstaltninger .
Stk. 5. Alkoholrådet kan, undtagelsesvis og når forholdene i øvrigt taler for det, jfr. stk. 1 og stk. 2 pålægge kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om, at en bevillingshavers alkoholbevilling inddrages.

§ 9. Er en alkoholbevilling bortfaldet efter § 7 eller § 8, skal bevillingsskrivelsen straks tilbagesendes til kommunalbestyrelsen.

 

Kapitel 3.
Alkoholrådet

§ 10. Grønlands Hjemmestyre nedsætter et alkoholråd. Rådet skal på et tværfagligt grundlag bistå landstinget og landsstyret med at forebygge og behandle misbrug af alkohol og euforiserende stoffer.

§ 11. Rådet skal inden for de formål, der fremgår af § 10,
1) fungere som ankeinstans i sager om tildeling eller fratagelse af alkoholbevillinger, der er afgjort af kommunalbestyrelserne, samt foretage indstillinger til landsstyret, jfr. §§ 5, 6 og 8,
2) fastlægge generelle retningslinier for oplysningsarbejdet i kommunerne og overfor samfundet,
3) følge samfundsudviklingen og tage nye initiativer til bekæmpelse af alkohol- og narkotikamisbrug, herunder medvirke til at de foranstaltninger, der sættes i værk inden for et myndighedsområde, er led i en indsats, som er samordnet med andre myndigheders bestræbelser.
4) rådgive landsting, landsstyre, kommunalbestyrelser og private organisationer m.fl.,
5) yde tilskud til konkrete ansøgninger vedrørende projekter omkring alkoholmisbrug og misbrug af euforiserende stoffer,
6) tilskynde til, igangsætte og udføre sådanne undersøgelser, forskning, oplysningsaktiviteter m.v. som rådet finder påkrævet.

§ 12. Rådet består af:
1 formand udpeget af landsstyret
1 medlem udpeget af landstinget
1 medlem udpeget af KANUKOKA
1 medlem med erfaring i oplysningsarbejde udpeget af landsstyret
1 medlem, der skal være læge, udpeget af sundhedsvæsenet
1 medlem med erfaring i behandlingsarbejde af alkoholskadede udpeget af landsstyret
1 medlem udpeget af Inunnik Isumaginnittut Peqatiguffiat (IIP)
1 medlem udpeget af landsstyret efter indstilling fra afholdsorganisationerne.
Medlemmerne udpeges for landstingets funktionsperiode. Udtræder nogle af disse af rådet inden valgperiodens udløb, sker nyudpegning dog kun for den tilbageværende del af perioden. Der kan foretages genudpegning.
Stk. 2. Rådets virksomhed fastsættes i en forretningsorden, der godkendes af landsstyret.
Stk. 3. Udgifter ved rådets virksomhed afholdes af landskassen.
Stk. 4. Rådet udarbejder budgetforslag, der optages i finansloven.
Stk. 5. Socialdirektoratet fungerer som sekretariat for rådet.

 

Kapitel 4.
Særlige bestemmelser

§ 13. Erhvervmæssig servering af stærke drikke må kun ske fra lokaler, der er indrettet til restaurationsvirksomhed og godkendt hertil. Kommunalbestyrelsen kan dog, når særlige grunde taler derfor, dispensere herfra.

§ 14. Fra restaurationer og andre serveringssteder må der ikke sælges stærke drikke ud af huset.

§ 15. Ved foreningssammenkomster eller private sammenkomster, der finder sted i forsamlingshuse, biografer eller andre til offentlig brug egnede lokaler, må servering af stærke drikke mod betaling eller nydelse af sådanne under omstændigheder, der har karakter af servering, kun finde sted efter indhentet tilladelse fra kommunalbestyrelsen, der underretter politiet om givne tilladelser, forinden sammenkomsten afholdes.

§ 16. Servering og nydelse af stærke drikke i private lokaler under omstændigheder, der har karakter af servering mod betaling, er forbudt.
Stk. 2. I og fra butikker og lignende forretningslokaler må der ikke udleveres stærke drikke under sådanne omstændigheder, at det har karakter af servering.

§ 17. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om indretning og benyttelse af lokaler og lignende, der omfattes af denne landstingslov. Der kan fastsættes regler for,
1) antal, størrelse og beliggenhed af salgslokaler, serveringslokaler, køkken og toiletter,
2) foranstaltninger til opretholdelse af ro og orden, og til sikring af at virksomhedens drift ikke er til unødig gene for andre
3) hvor mange gæster en restauration må modtage ad gangen.
Stk. 2. Lokalerne skal godkendes inden de tages i brug.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte hvilke myndigheder, der skal godkende lokaler, og føre tilsyn med overholdelse af de regler, der er fastsat.

§ 18. I restaurationer og andre serveringssteder er det forbudt at servere eller lade servere, herunder gennem automater, stærke drikke for personer der:
1 ) ikke er fyldt 18 år,
2) om hvem der er grund til at antage, at de ved spiritusnydelse eller yderligere spiritusnydelse vil give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe for andre.
I restaurationer og andre serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, skal bevillingshaveren på et for publikum synligt sted anbringe opslag om, at det er forbudt at servere stærke drikke for personer, der ikke er fyldt 18 år.
Stk. 2. Salg af stærke drikke, herunder gennem automat, til de i stk. 1, pkt. 1, nævnte personer er forbudt. Bevillingshaveren skal på et for publikum synligt sted i forretningslokalet anbringe opslag om dette forbud.

§ 19. Efter kl. 20 har personer under 18 år ikke adgang til restaurationer og andre serveringssteder med servering af stærke drikke, medmindre de ledsages af en voksen person.

§ 20. Restaurationer og andre serveringssteder skal være lukket fra klokken 01 til kl. 6.
Stk. 2. I lukketiden bortset fra det første kvarter af denne må ingen uden politiets tilladelse opholde sig i restaurationslokaler, medmindre dette er nødvendigt af hensyn til opgørelse af dagssalget, rengøring eller bevogtning.

§ 21. Når nogen er blevet beruset i en restauration, skal bevillingshaveren eller dennes stedfortræder drage omsorg for, at denne person under ledsagelse bringes hjem eller til et andet betryggende opholdssted.
Stk. 2. Politiet kan forbyde bevillingshaveren og de i restaurationen ansatte at nyde stærke drikke sammen med gæsterne.
Stk. 3. I restaurationer, hvor der serveres stærke drikke, skal bevillingshaveren drage omsorg for, at der også er mulighed for at servere andre drikke, og at dette klart fremgår af prislister eller vinkort.
Stk. 4. Bevillingshaveren skal føre faste priser på alle drikkevarer. Priserne skal fremgå af prislister, der anbringes på et for publikum synligt sted i restaurationslokalet.

§ 22. Hjemmefremstilling af stærke drikke må ikke finde sted.
Stk. 2. Malt, humle og ekstrakter, der sædvanligvis alene anvendes til hjemmefremstilling af stærke drikke, må ikke indføres.

§ 23. Landsstyret kan udstede særlige regler, i hvilke det bestemmes at salg og servering af stærke drikke ikke må finde sted uden for nærmere angivne tidsrum, beslutte standsning af al salg af stærke drikke eller pålægge kommunalbestyrelserne at administrere rationeringsordninger.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte priser og avancer, som ikke må overskrides for salg og servering af stærke drikke.
Stk. 3. Landsstyret kan udstede særlige regler, der forbyder indtagelse af stærke drikke på arbejdspladser.

 

Kapitel 5.
Overtrædelser

§ 24. Overtrædelse af § 1, § 3, § 5, stk. 2, § 6 stk. 2, pkt. 4 og stk. 5, § 9, §§ 13 - 19, eller overtrædelse af vilkår fastsat efter § 8, stk. 2, og overtrædelse af forbud efter §§ 20 - 23 kan medføre bøde.
Stk. 2. Den, der nyder, køber eller på anden måde skaffer sig stærke drikke i strid med denne lovs bestemmelser, kan idømmes bøde.
Stk. 3. I forskrifter eller pålæg, der gives i medfør af loven, kan der fastsættes bestemmelser om bøde for overtrædelse af de angivne forskrifter eller pålæg.
Stk. 4. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab e.lign. kan bødeansvar pålægges virksomheden.
Stk. 5. Såvel indehaveren som bestyreren af en butik, restauration eller et hotel kan pålægges bødeansvar for overtrædelse af § 18 og § 21, stk. 1, der begås af ansatte i virksomheden, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes dem som forsætlig eller uagtsom.

§ 25. Der vil ikke kunne nægtes politiet eller det særlige tilsyn adgang til lokaler eller rum, der hører til virksomheder, der omfattes af denne lov. Dette gælder dog ikke værelser, der er udlejet til overnatning.

 

Kapitel 6.
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 26. Loven træder i kraft ved offentliggørelsen.
Stk. 2. Lov nr. 99 af 16/2-1973 for Grønland om salg og servering af stærke drikke, som ændret ved lov nr. 623 af 22. december 1976 og lov nr. 110 af 21. marts 1979 ophæves.
Stk. 3. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 2 af 19. maj 1979 om salg og servering af stærke drikke og landstingsforordning nr. 1 af 29. marts 1982 om regulering og styring af alkoholforbruget i Grønland.
Stk. 4. De gældende særlige spiritusbestemmelser for Thule og Scoresbysund kommuner opretholdes, indtil nye måtte blive udstedt, jfr. § 23.
Stk. 5. Bevillinger, der allerede er meddelt i henhold til tidligere lovgivning, forbliver i kraft, dog længst i 3 år efter lovens ikrafttræden. Indholdet i de allerede givne bevillinger ændres dog således, at dette svarer til reglerne i denne lov. Fornyelse af disse bevillinger sker efter denne lov.

§ 27. Loven gælder ikke for de områder, der er forsvarsområder i henhold til traktat af 27. april 1951 med senere ændring om forsvaret af Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. oktober 1985
Jonathan Motzfeldt

/

Aqqaluk Lynge