Bilag 3

 

Tekstanmærkninger.

 

Hjemmestyret har indtil videre overtaget forsikringsrisikoen for egentlige bygningsskader på skolebygninger, bortset fra hærværksskader og mod en kommunal selvrisiko pr. skadestilfælde på normalt kr. 50.000.

Den samlede garantiforpligtelse vedr. de af erhvervsstøtteudvalget endeligt meddelte statsgarantier udgjorde pr. 31.12.-1984 kr. 241,6 mio. Erhvervsstøtteudvalgets ramme for nye garantier udgør kr. 93,4 mio. i 1985. og kr. 93,4 mio. i 1986.

Landsstyret bemyndiges til på hjemmestyrets vegne at optage lån på indtil 100.000.000 kr. på bedst mulige vilkår.

Landsstyret er bemyndiget til med alle stående midler at finde yderligere 25.000.000 kr. med det formål at forbedre Landskassens likviditet.


Til hovedafsnit 24

Nr. 1
Landsstyremedlemmet bemyndiges til efter nærmere undersøgelse i hvert enkelt tilfælde at yde lån til tjenestemænd indenfor KNI, der i forbindelse med uansøgt forflyttelse skal udrede boligindskud eller forudbetale leje ved overtagelse af lejlighed ved det nye tjenestested. De nævnte lån, der i det enkelte tilfælde ikke kan overstige 10.000 kr., ydes på tilsvarende betingelser som de for ydelse af lønningsforskud til tjenestemænd gældende.

Landsstyremedlemmet bemyndiges endvidere til i tilfælde, hvor en tjenestemand ikke kan tilbagebetale et resterende lån med den del af boligindskuddet eller den forudbetalte leje, der frigives ved lejlighedens opgivelse, at eftergive den resterende del af lånet helt eller delvis, såfremt forholdene iøvrigt i særlig grad måtte tale herfor.

Ovenstående regler kan også bringes til anvendelse for så vidt angår ikke-tjenestemandsansat personale indenfor KNI.

Nr. 2
Landsstyremedlemmet bemyndiges til at yde fremmede flyvere, videnskabelige ekspeditioner og andre en sådan kredit, som i hvert enkelt tilfælde kan skønnes rimelig.

Nr. 3
Landsstyremedlemmet bemyndiges til i regnskabet at postere indtægter og udgifter i Grønland med de for finansåret anslåede beløb. Disse anslåede beløb skal derefter reguleres de følgende år, når de hjemsendte grønlandske regnskaber er blevet bearbejdet her.

Nr. 4
Landsstyremedlemmet bemyndiges til, når forholdene taler derfor, at tilstå frirejser til, fra og i Grønland.

Nr. 5
Landsstyremedlemmet bemyndiges til, når forholdene taler derfor, at lade KNI i Grønland foretage salg på afbetaling .

Nr. 6
Landsstyremedlemmet bemyndiges til, når forholdene taler derfor, at lade KNI yde kredit på vareleverancer og tjenesteydelser til private erhvervsdrivende, herunder fiskere, fangere og fåreholdere i Grønland.


Til hovedafsnit 80

Nr.1
Udskrivningsprocenten for landsskat, jf. landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979, § 27, stk. 2, fastsættes for 1986 til 6.

Nr. 2
Udskrivningsprocenten for særlig landsskat, jf. landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979, § 29, stk. 2, fastsættes for 1986 til 20.

Nr. 3
Udskrivningsprocenten for beskatning af indkomsten i forbindelse med kulbrinteaktiviteter fastsættes for 1986 til 20%, jfr. landstingsloven nr. 3 af 7. juni 1985 om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteaktiviteter i Grønland, § 5, stk. 1 og 21.


Til hovedafsnit 81

Nr.1
Udskrivningsprocenten for udbytteskat, jf. landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979, § 30, stk. 2, fastsættes for 1986 til 25.


Til hovedafsnit 82

Nr.1
I henhold til § 10, stk. 3 i landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt pålægges rejefartøjer på 80 Brt og derover i 1986 en afgift på kr. 0,80 pr. kg fangst af rejer, der ikke indhandles som rå rejer til forarbejdning på produktionsanlæg i Grønland.