Landstingslov nr. 10 af 28. oktober 1985 om elforsyning i bygder.

 

§ 1. Loven har til formål at sikre, at almindelig elforsyning i bygder tilrettelægges og gennemføres med sigte på den mest hensigtsmæssige indpasning i Grønlands samlede energiforsyning.
Stk. 2. Ved elforsyning forstås i denne lov produktion, transmission og distribution af elektricitet fra stationære anlæg.
Stk. 3. Grønlands Hjemmestyre ved landsstyret kan bestemme, at visse former for elforsyning helt eller delvist ikke skal være omfattet af loven.

§ 2. Elforsyningsvirksomhed i bygderne må kun udøves efter koncession givet af landsstyret.
Stk. 2. Koncession til elforsyningsvirksomhed gives til kommuner.
Stk. 3. Koncession til elforsyningsvirksomhed kan gøres tidsbegrænset.
Stk. 4. Landsstyret kan give koncession til andre end en kommune, dog ikke for et længere tidsrum end 5 år.

§ 3. Koncessionshaveren er uanset antallet af bygder ansvarlig for planlægning, projektering, opførelse og drift af elforsyningsanlæggene.

§ 4. Koncession er betinget af:
1) At koncessionshaverens vedtægter og eventuelle vedtægtsændringer godkendes af Grønlands Hjemmestyre ved landsstyret.
2) At koncessionshaveren påtager sig forsyningspligt i det af landsstyret fastsatte omfang.
3) At koncessionshaveren udarbejder reglement indeholdende bestemmelser af teknisk og sikkerhedsmæssig art og om betalingsbestemmelser.
4) At koncessionshaveren efter anmodning giver Grønlands Hjemmestyre alle oplysninger vedrørende virksomheden.
5) At koncessionshaveren udarbejder investeringsplaner for kapacitetsudbygning eller kapacitetsændring af produktions-, transmissions- og distributionsanlæg.
6) At koncessionshaveren underkaster sig det tilsyn med overholdelse af vilkårene, som foreskrives.

§ 5. Koncession kan hverken direkte eller indirekte overdrages til andre, medmindre landsstyret tillader overdragelsen og godkender vilkårene herfor.

§ 6. Levering af elektricitet fastsættes til samme pris - herunder afgifter ved tilslutning m.m. - som prisen for levering af elektricitet i byerne.

§ 7. Koncessionshaveren udarbejder regnskab over elforsyningsvirksomheden.
Stk. 2. Koncessionshaverens regnskab over elforsyningsvirksomheden må ikke omfatte henlæggelser til nyinvesteringer, forrentning og afdrag på lånt kapital.
Stk. 3. Landsstyret fastlægger nærmere bestemmelser om regnskabets omfang og afgivelse.
Stk. 4. Landsstyret fastlægger nærmere bestemmelser om budgettering.

§ 8. Grønlands Hjemmestyre ved landsstyret kan, når energipolitiske hensyn, herunder mulighederne for forøgelse af forsyningssikkerheden taler derfor, med rimeligt varsel pålægge koncessionshavere:
1) At indrette deres elforsyningsvirksomhed således, at angivne former for energi kan anvendes i elproduktionen.
2) At indrette deres elforsyningsvirksomhed med sigte på opnåelse af størst mulig nyttevirkning af den anvendte energi i produktionen, herunder ved kombineret el- og varmeproduktion.
3) At opretholde lagre af energi i et nærmere fastsat omfang.

§ 9. Grønlands Hjemmestyre yder tilskud til etablering, udvidelse og geninvestering af elforsyningsanlæg i bygder.
Stk. 2. Tilskuddet andrager 70%.
Stk. 3. Tilskuddet kan kun ydes til koncessionshaveren med tilslutning af det i § 15 nævnte selskab.

§ 10. Kommunerne yder tilsammen fra en fælles investeringsfond tilskud til etablering, udvidelse og geninvestering af elforsyningsanlæg i bygder.
Stk. 2. Tilskuddet andrager 30%.
Stk. 3. Tilskuddet ydes til koncessionshaveren sammen med Hjemmestyrets tilskud til formålet.

§ 11. Hver kommune indbetaler et beløb til en fælles investeringsfond.
Stk. 2. Summen af bidragene til investeringsfonden og fordelingskriteriet for de enkelte bidrag fra kommunerne fastsættes hvert år ved forhandlinger mellem Grønlands Hjemmestyre og De grønlandske kommuners Landsforening efter indstilling fra det i § 15 nævnte selskab.

§ 12. Grønlands Hjemmestyre oq koncessionshaverne yder tilskud til driften af elforsyningsvirksomhederne.
Stk. 2. Tilskuddet dækker underskuddet på elforsyningsvirksomhedernes årsregnskaber.
Stk. 3. I tilfælde af overskud på en elforsyningsvirksomheds årsregnskab, tilfalder dette Grønlands Hjemmestyre og koncessionshaveren.

§ 13. Ved forhandlinger mellem Grønlands Hjemmestyre og De grønlandske kommuners Landsforening og efter indstilling fra det i § 15 nævnte selskab fordeles tilskudsydelsen til driften af elforsyningerne på følgende måde:
Der afsættes en bevilling i Grønlands Hjemmestyre, som fordeles til hver enkelt elforsyningsvirksomhed med nominelt lige store beløb. Bevillingen udbetales til koncessionshaverne. Derefter fordeles elforsyningernes resterende underskud således, at Grønlands Hjemmestyre dækker 50% og vedkommende koncessionshaver dækker 50%.
Stk. 2. Hvis en elforsyningsvirksomhed har overskud, tilfalder overskuddet Grønlands Hjemmestyre og koncessionshaver med hver 50%.

§ 14. Grønlands Hjemmestyre ved landsstyret fastsætter nærmere bestemmelser om tildeling af tilskud, fremgangsmåden ved ansøgning om tilskud, vilkår for tilskuddet m.v.

§ 15. Grønlands Hjemmestyre opretter et fællesselskab for elforsyning i bygder ved navn "Kalleq", der har til opgave at:
1) Rådgive Grønlands Hjemmestyre, koncessionshaverne og De grønlandske kommuners Landsforening.
2) Komme med indstillinger til de årlige forhandlinger mellem Grønlands Hjemmestyre og De grønlandske kommuners Landsforening om forhold jvf. §§9, 11 og 13.
3) Føre tilsyn med koncessionshaverne om vilkårene for elforsyning.
4) Mægle i tilfælde af grænsetvist mellem elforsyningsvirksomheder.
Stk. 2. Grønlands Hjemmestyre ved landsstyret fastsætter nærmere bestemmelser om selskabet "Kalleq'Vs opgaver m.v.

§ 16. Fællesselskabet "Kalleq" er under ledelse af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Stk. 2. Efter indstilling fra De grønlandske kommuners Landsforening udnævnes bestyrelsesformanden af Grønlands Hjemmestyre ved landsstyret.
Stk. 3. 2 medlemmer af bestyrelsen udnævnes af Grønlands Hjemmestyre ved landsstyret, og 2 medlemmer af bestyrelsen udnævnes af De grønlandske kommuners Landsforening.
Stk. 4. Fællesselskabets sekretariatsforretninger varetages af Grønlands Hjemmestyre.

§ 17. Senest den 1. januar 1991 kan alle andelselforsyningsanlæg være overtaget af vedkommende kommune.
Stk. 2. Grønlands Hjemmestyre ved landsstyret fastsætter nærmere regler om overtagelsen.

§ 18. Denne lov ophæver landstingsvedtægt af 24. oktober 1979 om tilskud til etablering af el-, vand- og produktionsanlæg i bygderne for såvidt angår bestemmelser om elforsyningsanlæg, og landstingslov nr. 3 af 3. april 1981 om tilskud til drift af elforsyningsanlæg i bygder.

§ 19. Loven træder i kraft den 1. januar 1986.
Stk. 2. Elforsyningsvirksomheder, som før loven trådte i kraft udøvede en virksomhed omfattet af koncessionssystemet efter §§ 2 ff kan fortsætte deres virksomhed uden koncession, indtil der er meddelt en sådan.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1985
Jonathan Motzfeldt

/

Hendrik Nielsen