Landstingslov nr. 8 af 25. oktober 1985 om restaurationsafgift af salg og servering af stærke drikke.

 

§ 1. De virksomheder i Grønland, som har alkoholvilling til salg og servering af stærke drikke, skal betale en afgift af stærke drikke med 1 3/4 vægtprocent alkohol eller derover, der udskænkes eller forbruges i virkomsheden.
Stk. 2. Afgiften udgør:
6,00 kr. pr. 1 liter øl.
30,00 kr. pr. 1 liter vin med op til 14 vægtprocent alkohol.
60,00 kr. pr. 1 liter stærk spiritus med op til 50 vægt procent alkohol.
120,00 kr. pr. 1 liter for stærk spiritus med over 50 vægtprocent alkohol.

§ 2. Afgiftspligtige stærke drikke må kun indkøbes hos Kalaallit Niuerfiat (KNI).
Stk. 2. KNI opkræver afgiften, når virksomhederne indkøber stærke drikke.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om afgifternes opkrævning og afregning.

§ 3. Kommunalbestyrelsen underretter KNI om meddelte alkoholbevillinger til salg og servering af stærke drikke samt om sådanne bevillingers bortfald.

§ 4. Afgiften skal tilbagebetales, hvis de stærke drikke leveres tilbage til KNI.

§ 5. Kontrol med afgiftsopkrævningen udøves af de myndigheder, der af landsstyret bemyndiges dertil.
Stk. 2. De kontrollerende myndigheder er berettiget til at foretage eftersyn i de afgiftspligtige virksomheder og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.
Stk. 3. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de kontrollerende myndigheder fornøden vejledning og hjælp ved eftersynets foretagelse.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter nærmere regler om kontrollens udøvelse.

§ 6. For overtrædelse af § 2, stk. 1, kan idømmes bøde.
Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 7. Loven gælder ikke i de områder, der i henhold til traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland er forsvarsområder.

§ 8. Loven træder i kraft straks.
Stk. 2. Lov nr. 596 af 17.12.1976 om restaurationsafgift af øl ophæves.
Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse på stærke drikke, der er leveret til de virksomheder, der er nævnt i § 1, inden lovens ikrafttræden.
Grønlands Hjemmestyre, den 25. oktober 1985
Jonathan Motzfeldt

/

Aqqaluk Lynge