Landstingslov nr. 5 af 8. juni 1985 om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner.

 

Landsdele

§ 1. Grønland inddeles i landsdelene Vestgrønland, Nordgrønland og Østgrønland, hvis grænser fastsættes således:
1) Vestgrønland. Begrænses mod syd og vest af Atlanterhavet, Davisstrædet og Baffin Bugt. Mod nord dannes grænsen af en linie fra punktet 780 nordlig bredde, 440 vestlig længde til det punkt hvor den 75. breddegrad skærer Grønlands vestkyst og herfra i en ret linje til basislinjen. Mod øst dannes grænsen af den 44. længdegrad fra dennes skæring med den 78. breddegrad til punktet 61° nordlig bredde, 440 vestlig længde. Grænsen fortsætter derfra efter en lige linie til punktet 600 40'nordlig bredde, 44º20'vestlig længde, og fra dette punkt dannes grænsen af en lige linie til bunden af Kangerlussuatsiaq (Lindenows Fjord) og følger derefter denne fjords midte til Atlanterhavet.
2) Nordgrønland. Begrænses mod vest og nord af Baffin Bugt, Smith Sund, Kane Basin, Kennedy Kanal, Hall Basin, Robeson Kanal og Det nordlige Ishav. Mod syd dannes grænsen af de angivne grænser for henholdsvis Vest- og Østgrønland.
3) Østgrønland. Begrænses mod øst af Atlanterhavet. Mod nord dannes grænsen af en linie fra Nordostrundingen til vandskellet nord for Romersøen gennem Kronprins Christian Land til indlandsisens rand, hvorfra den fortsætter i en ret linie til punktet 780 nordlige bredde, 44º vestlig længde. Mod vest og syd dannes grænsen af Vestgrønlands østgrænse.
Stk. 2. Om grænsedragningen henvises i øvrigt til det som bilag vedføjede kort.

 

Kommuner

§ 2. Grønland inddeles i følgende kommuner:
1) Nanortalik. Hertil henlægges området nord for Nunap Isua (Kap Farvel), mod norvest begrænset af en linie fra havet øst om øen Tukingasoq, vest om øgruppen Nordlige Uummannartuut, videre mellem øerne Qussassat og Qeqertarsuaq, gennem Qaarsup kangia, sydøst om øerne Sannerut og Manertuut til bunden af fjorden Torsukattak. Herfra følger den vandskellet over fjeldene Quassugarsuk og Ukkusik samt fjeldpartiet Qorlortorsuup tasiata avannarlequtaa og Vig Sø. Herfra fortsætter den i nordøstlig retning gennem landet til Indlandsisen og derfra i ret østlig retning til grænsen mellem Øst- og Vestgrønland. Iøvrigt afgrænses kommunen af grænsen mellem øst- og Vestgrønland.
2) Qaqortoq. Kommunen er delt i 2 dele:
a) Østlige del: Sydøstgrænsen dannes af Nanortaliks nordvestgrænse. Nordgrænsen går fra havet mod nordøst mellem øgrupperne Serfartusut og Uiguleriit og videre op gennem Skovfjord og bøjer mod øst gennem Akornga til overbæringsstedet ved IIlorsuit qaqqai. Herfra følger grænsen vandskellet over fjeldende Tartup qaqqaa, Iviangiussuaq kangilleq og Killavat (Redekammen) til nordbopladsen Sissarluttoq og videre tværs over fjorden i en ret linie til elven Russip kuua mellem søerne Saqqaata tasia og Skyggesø, videre mod nordøst til Jespersen Dal, Jespersen Bræ og indlandsisen og derpå ret øst til grænsen mellem Øst- og Vestgrønland. Mod øst afgrænses kommunen af grænsen mellem Øst- og Vestgrønland.
b) Vestlige del: Omfatter området omkring pladsen Qassimiut. Området begrænses af en linie fra nordvesthjørnet af Narsaq kommune, mod syd over Qalerallit sermia til Qalerallit imaa, vest om Nuuata nunaa, mod sydvest gennem Bredefjord og ud i havet. Nordgrænsen går fra nordvesthjørnet af Narsaq kommune, mod vest og sydvest over Nordre Qipisaqqu Bræ og ud til fjorden, øst og syd om øen Sannerut og videre ud til havet.
3) Narsaq. Sydgrænsen og vestgrænsen falder sammen med Qaqortoq kommunes grænser. Nordgrænsen følger Indlandsisens rand og går herfra østpå til grænsen mellem Øst- og Vestgrønland. Mod øst afgrænses kommunen af grænsen mellem Øst- og Vestgrønland.
4) Ivittuut. Kommunen omfatter det område, der omsluttes af en linie gennem Arsuk Fjord til Arsuk Bræ, herfra videre til Nordre Qoornoq Bræ, Qoornoq Fjord, syd om Nuuk og Kangaarsuk, vest om øerne Quiartorfik og Kiinalik til Ikerasaarsuup kujataa og Arsuk fjord.
5) Paamiut. Grænser mod syd til Qaqortoq og Narsaq kommuner. Nordgrænsen strækker sig fra havet tværs gennem Tulugartalik og Sioraq (Frederikshåbs Isblink) og herfra mod øst til grænsen mellem Øst- og Vestgrønland. Mod øst afgrænses kommunen af grænsen mellem Øst- og Vestgrønland. I øvrigt grænser kommunen til Ivittuut kommune.
6) Nuuk. Grænser mod syd til Paamiut kommune. Nordgrænsen går fra havet nord om Upernavik, øst og nordøst over Oqummiap tasersua, Naqinnersua og følger vandskellet over fjeldet Quassuk til Quassuttarsuaq og derfra mod øst og nordøst over Tasersuaq og ind over Saqqap sermersua og videre mod øst til grænsen mellem Øst- og Vestgrønland. Mod øst afgrænses kommunen af grænsen mellem Øst- og Vestgrønland.
7) Maniitsoq. Grænser mod syd til Nuuk kommune. Nordgrænsen går fra havet midt gennem fjorden Kangerluarsussuaq, og fra dennes bund følger den Naqerloq kangilleq til Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord), videre til bunden af fjorden, langs elven gennem Sandflugtdalen til indlandsisen og derfra mod øst til grænsen mellem Øst- og Vestgrønland. Mod øst afgrænsen kommunen af grænsen mellem Øst- og Vestgrønland, jfr. dog § 4.
8) Sisimiut. Grænser mod syd til Maniitsoq kommune. Nordgrænsen går fra havet gennem Nordre Strømfjord til Kup akua og fortsætter gennem Kuuk til Inuppaat kuuat, hvorfra grænsen går østpå til grænsen mellem Øst- og Vestgrønland, og langs grænsen mellem Øst og Vestgrønland, jfr. dog § 4.
9) Kangaatsiaq. Grænser mod syd til Sisimiut kommune. Nordgrænsen går fra havet nord om øerne Innalinnguaq og Qaassuk samt Tulukkat, midt mellem øerne Saattorsuaq og Aamat, syd om Saqqarleqøerne i en lige linie mod Itinneraq, herefter mod syd, syd om øen Umiivik mod Nanngisat, derfra nordøst om øen Naajat og langs denne til Itinneralinnguaq. Herfra går grænsen i en lige linie til Killernga, gennem Tasiusarsuaq og Tasiusarsuup qinngua over Qinngua til et punkt i Ilulialik ud for Qinngorsua, hvor grænsen går i en ret linie mod øst til grænsen mellem Øst- og Vestgrønland. Mod øst afgrænses kommunen af grænsen mellem øst- og Vestgrønland.
10) Aasiaat. Grænser mod syd til Kangaatsiaq kommune. Kommunen omfatter øerne på sydsiden af Disko Bugt samt Kitsissuarsuit (Hunde Ejland), østgrænsen går øst om Kannala, gennem Nivaap sullua og øst om øen Ujarattarfik. Endvidere omfatter kommunen øgruppen Kitsissunnguit (Grønne Ejland) med undtagelse af øen Angissat.
11) Qasigiannguit. Grænser mod vest og syd til Aasiaat og Kangaatsiaq kommuner. Til kommunen hører tillige øen Agissat i øgruppen Kitsissunnguit (Grønne Ejland). Mod nord begrænses kommunen af en linie fra et punkt nord for Kitsissunnguit til Tasiusarsuit kujalliit. Herfra går grænsen langs elven, syd om Naajannguit (Mågefjeld) til bunden af Eqaluit Kangerlua (Laksebugt), videre i en ret linie til Qangattalik, mod sydøst følgende midten af Saqqarleq, ind over gletcheren Saqqarliup sermia og derpå ret øst til grænsen mellem Øst- og Vestgrønland. Mod øst afgrænses kommunen af grænsen mellem Øst- og Vestgrønland.
12) Ilulissat. Grænser mod syd til Qasigiannguit kommune. Nordgrænsen går fra grænsen mellem Øst- og Vestgrønland mod vest til Sermeq avannarleq, hvorfra den følger vandskellet over Isup Qaqqaa og Akuliarutsip qaqqaa til Isortut (Boyes Sø). Fra midten af nordkysten af denne sø følger grænsen vandskellet mod nordvest, passerer Majoriarsuatsiaap qaqqaa til Uigorleq, går derfra midt gennem denne sø og Tasinngortaq, følger elven Uigorliup kuua fra denne sø til Saqqap tasersua, hvorefter den følger denne sø, elven Kuussuaq, søen Tasinngortarsua og dalen Aaffarsuaq indtil et punkt ret nord for Niortut. Derfra går grænsen ret sydpå over Niortut til Vaigat. Mod vest og nordvest begrænses kommunen af Disko Bugt og Vaigat, og mod øst af grænsen mellem Øst- og Vestgrønland.
13) Qeqertarsuaq. Kommunen omfatter øen Disko og ø-gruppen Imerissut (Kronprinsens Ejland).
14) Uummannaq. Sydgrænsen falder sammen med Ilulissat og Qeqertarsuaq kommuners nordgrænse. Nordgrænsen dannes af en linie gennem Sigguup timaa (Svartenhuk halvø) fra sydvest over Qinnivik, følgende vandskellet over Aputituut qaqqaat, Taseraarsuit, Siuteqqut til kote 1661 (72° 01',4"N., 54° 02',2"V.) videre mod øst til kote 1720 (72° 01'2"N., 53° 36'5"V.) nordvest for Naajat Inaat (Mågefjeld). Herfra går grænsen i en ret linie over Ukkusissat Fjord, gennem dalen Qoororsuaq til indlandsisen og derfra mod øst til grænsen mellem Øst- og Vestgrønland. Mod øst afgrænses kommunen af grænsen mellem Øst- og Vestgrønland.
15) Upernavik. Grænser mod syd til Uummannaq kommune. Mod nord og øst falder grænsen sammen med landsdelens grænse.
16) Avanersuaq. Sydgrænsen falder sammen med Upernavik kommunes nordgrænse. Mod nord og vest begrænses kommunen af Baffin Bugt, Smith Sund, Kane Basin og Kennedy Kanal, jfr. dog § 3, 1. punkt. Mod øst dannes kommunens grænse af en ret linie fra punktet 78º nordlige bredde, 44º vestlig længde tværs over indlandsisen til Petermanns Gletscher, jfr. dog § 4.
17) Tasiilaq. Nordgrænsen dannes af en linie fra punktet 440 vestlig længde, 69º nordlig bredde til bunden af fjorden Kangerlussuaq og følger derefter denne fjords midte til Danmarks Strædet. Iøvrigt afgrænses kommunen af grænsen mellem Øst- og Vestgrønland.
18) Illoqqortoormiut. Sydgrænsen dannes af Tasiilaq kommunes nordgrænse. Mod nord afgrænses kommunen af en linie fra Kap Biot (pynten nord for Fleming fjord ca. 10 km. syd for 72º nordlig bredde) vestpå gennem bjergryggen og derefter langs østsiden af Staunings Alper til og langs med nordsiden af søene Holger Danskes Briller, vestpå til Stormpynt på nordkysten af Nordvestfjord, herfra følgende nordkysten af Nordvestfjord indtil øen Mågetuen, videre tværs over fjorden og tværs gennem Renland til bræen nord for Rypefjord og derfra syd om Nunatakkerne til grænsen mellem Øst- og Vestgrønland på 710 nordlig bredde. Mod vest afgrænses kommunen af grænsen mellem Øst- og Vestgrønland.

§ 3. Mod havet dannes kommunernes grænse af basislinierne. Dog kan de respektive kommunalbestyrelser med hjemmestyrets samtykke fastsætte lokale vedtægter med gyldighed ud over basislinierne.

§ 4. Uden for kommuneinddelingen holdes de i henhold til traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland oprettede dansk-amerikanske forsvarsområder.

§ 5. Landsstyret kan udstede nærmere retningslinier for grænsedragningen i de enkelte tilfælde.

 

Ikrafttræden

§ 6. Landstingsloven træder ikraft straks.
Stk. 2. Samtidig ophæves § 1 i lov nr. 44 af 22. december 1966 om Grønlands landsråd og kommunalbestyrelser m.v., samt de i henhold til denne bestemmelse udstedte bekendtgørelser.
Grønlands Hjemmestyre, den 8. juni 1985
Moses Olsen

/

John E.Jensen


Bilag