Landstingslov nr. 3 af 7. juni 1985 om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteaktiviteter i Grønland.

 

Kapitel 1
Almindelige bestemmelser

§ 1. Denne lov omfatter beskatning af enhver form for indkomst i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning og indvinding af kulbrinter og dertil knyttet virksomhed, herunder anlæg af rørledninger, forsyningstjeneste samt skibstransport og rørledningstransport af indvundne kulbrinter, når indtægterne er erhvervet ved sådan virksomhed eller arbejde udført i Grønland, herunder søterritoriet samt grønlandsk kontinentalsokkelområde.

§ 2. Pligt til at svare skat alene efter denne lov påhviler personer, selskaber, selvejende institutioner og foreninger med videre, som oppebærer indtægter, der er omfattet af § 1, og som ikke er fuldt skattepligtige i henhold til § 1 i landstingslov om indkomstskat. Reglerne i landstingslov om indkomstskat §§ 3, 5 og 9-11 finder tilsvarende anvendelse.

§ 3. Når personer, der er eller bliver undergivet fuld skattepligt i henhold til landstingslov om indkomstskat § 1, oppebærer indkomst, der ikke vedrører erhvervsmæssig virksomhed, og som er omfattet af denne lovs § 1, sker indeholdelsen af den beregnede skat efter denne lovs § 6.

 

Kapitel 2
Den skattepligtige indkomst

§ 4. Indkomsten opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler med de ændringer, der følger af denne lov .

 

Kapitel 3
Skattens beregning

§ 5. Personer, der er skattepligtige efter § 2 i denne lov, og som oppebærer indtægt, der ikke kan anses som indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed, svarer en til landskassen endelig skat med en af landstinget fastsat procent af indkomsten, jfr. dog § 6, stk. 2 og 3. Ved skatteberegningen indrømmes der ikke fradrag.
Stk. 2. Personer, selskaber m.v., som har indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed, og som er skattepligtige efter § 2 i denne lov, svarer skat til landskassen med en af landstinget fastsat procent af indkomsten , jfr . § 4.
Stk. 3. Den i stk. 1 og stk. 2 nævnte procent fastsættes inden den i landstingslov om indkomstskat § 27, stk. 2 nævnte frist.

 

Kapitel 4
Regler for udenlandske og grønlandske arbejdsgivere om indeholdelsespligt og opkrævning af skat

§ 6. Skat af indkomst som nævnt i § 1 , og som ikke vedrører erhvervsmæssig virksomhed, opkræves ved, at den for hvis regning udbetalingen foretages, i forbindelse med udbetalingen indeholder den beregnede skat i det udbetalte beløb. Indeholdelsen sker ved, at den indeholdelsespligtige tilbageholder skatten.
Stk. 2. Når den, for hvis regning udbetalingen foretages, ikke har hjemting i Grønland, indeholdes en bruttoskat af indkomsten efter den i § 5, stk. 1 fastsatte procent af indkomsten. For personer, der i medfør af landstingslov om indkomstskat § 1 er eller bliver undergivet fuld skattepligt, er den nævnte bruttoskat foreløbig. Den endelige skat beregnes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 4 i landstingslov om indkomstskat.
Stk. 3. Når den, for hvis regning udbetalingen foretages har hjemting i Grønland, indeholdes for de i henhold til denne lovs § 2 nævnte skattepligtige en skat efter den i § 5, stk. 1 fastsatte procent af indkomsten. For personer, der i medfør af landstingslov om indkomstskat bliver undergivet fuld skattepligt, er skatten foreløbig. Den endelige skat beregnes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 4 i landstingslov om indkomstskat. Den indeholdelsespligtige anvender det af skattemyndighederne udstedte skattekort til den skattepligtige. Har den skattepligtige ikke afleveret skattekort sker indeholdelsen uanset § 5, stk. 1 med 30 %.
Stk. 4. Når den, for hvis regning udbetalingen foretages har hjemting som nævnt i stk. 3, sker indeholdelsen for de i § 1 i landstingslov om indkomstskat fuldt skattepligtige personer efter reglerne i landstingslov om indkomstskat §§ 40 og 41.
Stk. 5. De beløb, som den indeholdelsespligtige har indeholdt i henhold til stk. 2 og 3, skal indbetales til skattedirektoratet.
Stk. 6. Reglerne i landstingslov om indkomstskat vedrørende indbetalings tidspunkt m.v., §§ 42 til 43, finder tilsvarende anvendelse. Landsstyret kan bemyndige skattedirektoratet til at fastsætte de nærmere regler for de i stk. 2 og 3 nævnte indeholdelsespligtige.
Stk. 7. Reglerne om A-indkomst i landstingslov om indkomstskat, kapitel 5, finder i det omfang, de er forenelige med bestemmelserne i denne lov, tilsvarende anvendelse på indeholdelsespligten efter denne lov.
Stk. 8. Opkrævning af skat for de i § 5, stk. 1 nævnte personer foretages i overensstemmelse med reglerne i kapitel 5 i landstingslov om indkomstskat i det omfang, reglerne er forenelige med denne lov, idet beføjelser, der i henhold til kapitel 5 i landstingslov om indkomstskat er henlagt til skattekommunen, varetages af skattedirektoratet.

 

Kapitel 5
Selvangivelse m.v.

§ 7. Når skattepligten for de i § 5, stk. 2 nævnte personer, selskaber m.v. ophører, skal der senest 2 måneder herefter indsendes selvangivelse til skattedirektoratet. Skatten af indkomsten forfalder til betaling senest 2 måneder efter, at skatten er opkrævet med sidste rettidige betaling den 20. i forfaldsmåneden. Skatten opkræves af skattedirektoratet.
Stk. 2. Skatten for det forudgående indkomstår forfalder til betaling senest samtidig med den i stk. 1 nævnte skat.
Stk. 3. Personer, der svarer skat efter § 5, stk. 1 indgiver ikke selvangivelse.
Stk. 4. Skattedirektoratet foretager ansættelsen for de i § 2 nævnte skattepligtige.
Stk. 5. For de i § 2 nævnte skattepligtige finder reglerne vedrørende selvangivelse, ligning, slutopgørelse samt klagebehandling i henhold til landstingslov om indkomstskat, §§ 51 - 68, tilsvarende anvendelse, med de ændringer, der følger af denne lov.
Stk. 6. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om specifikationer af det regnskabsmateriale, som i henhold til landstingslov om indkomstskat, § 52, skal indsendes som bilag til selvangivelsen.

 

Kapitel 6
Oplysningspligt

§ 8. Skattepligtige , der driver virksomhed som nævnt i § 1, skal uden opfordring give oplysninger om aftaler, hverv m.v., som den pågældende som hvervgiver indgår med personer eller selskaber m.v., hvis hvervtageren (aftalepartneren) er skattepligtig efter § 2.
Stk. 2. Oplysningspligten efter stk. 1 omfatter hvervets art, den, der udfører hvervet, eventuel virksomhedsnummer, tid og sted for hvervets udførelse samt oplysning om kontraktssummen.
Stk. 3. Enhver hvervgiver eller hvervtager, som nævnt i stk. 1, skal uden opfordring give oplysninger om sine ansatte, som udfører arbejde på de i § 1 nævnte områder. Såfremt hvervtager ikke afgiver oplysningerne, påhviler oplysningspligten hvervgiveren.
Stk. 4. Oplysningspligten efter stk. 3 omfatter den ansattes navn, eventuelt personnummer, bopæl og arbejdsgiver samt arbejdssted og varigheden af det hverv, som arbejdet direkte knytter sig til.
Stk. 5. Oplysningerne skal indsendes til skattedirektoratet senest 14 dage efter hvervets eller arbejdets påbegyndelse.
Stk. 6. Hvis oplysningerne ikke indsendes rettidigt, kan skattedirektoratet om fornødent søge oplysningerne fremtvunget ved pålæg af daglige bøder. Bødernes størrelse fastsættes af skatterådet.
Stk. 7. Det påhviler de i Grønland hjemmehørende flyselskaber, rederier m.v. at afgive oplysninger om navne på passagerer, transporteret til og fra de geografiske områder, hvor der udøves virksomhed som nævnt i § 1.

§ 9. Reglerne i landstingslov om indkomstskat kapitel 9 finder tilsvarende anvendelse.

 

Kapitel 7
Hæftelse m.v.

§ 10. Den, som undlader at opfylde sin pligt til at indeholde skat, eller som indeholder denne med et for lavt beløb, er overfor skattedirektoratet umiddelbart ansvarlig for betaling af det manglende beløb.
Stk. 2. Den, som har indeholdt skat efter denne lov, hæfter overfor skattedirektoratet for betaling af det indeholdte beløb.
Stk. 3. Hvis kravet mod den indholdelsespligtige på grund af dennes forhold ikke kan opgøres nøjagtigt, kan skattemyndigheden foretage en foreløbig, skønsmæssig ansættelse af kravet.

§ 11. Har den indeholdelsespligtige, som nævnt i § 10, undladt at indeholde skat eller at indbetale den indeholdte skat i rette tid, hæfter tillige bevillingshaveren for den manglende indeholdelse eller betaling af de i § 6, stk. 2 og 3 nævnte skatter, når den for hvem indeholdelsen påhviler er en af bevillingshaveren antagetentreprenør eller dennes underentreprenører.

§ 12. Bevillingshaver hæfter for manglende betaling af de i § 5, stk. 2 nævnte skatter, når disse vedrører en af bevillingshaver antaget entreprenør eller dennes underentreprenører.

§ 13. Ved bevillingshaver i denne lov forstås den indehaver af en bevilling, som i medfør af kapitel 2-4 i lov nr. 585 af 29. november 1978 om mineralske råstoffer i Grønland har opnået en bevilling, og som iværksætter forundersøgelse, efterforskning og indvinding af kulbrinter og dertil knyttet virksomhed, jfr. denne lovs § 1 .

§ 14. Reglerne i kapitel 7 i landstingslov om indkomstskat finder tilsvarende anvendelse, i det omfang de er forenelige med reglerne i denne lov.

 

Kapitel 8
Foranstaltninger m.v.

§ 15. Reglerne i §§ 101 - 113 i landstingslov om indkomstskat finder tilsvarende anvendelse for denne lov.

 

Kapitel 9
Forskellige bestemmelser

§ 16. Hjemmestyret fastsætter de nærmere regler for fordelingen af de i § 5, stk. 1 og 2 nævnte skatter mellem landskassen og kommunerne.

§ 17. Landsstyret fastsætter de nærmere regler for gennemførelsen af denne lov.

§ 18. Loven træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 7. juni 1985
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen