Landstingslov nr. 1 af 25. februar 1985 om retsforholdet mellem elever under erhvervsfaglige grunduddannelser i Grønland og praktikvirksomheder.

 

§ 1. Aftale om praktikophold, som efter EFG-basisuddannelsen indgås mellem en elev og en praktikvirksomhed, skal være skriftlig og der benyttes en af Landsstyret godkendt aftaleformular. Aftalen angiverblandt andet den løn, som eleven er berettiget til i praktikperioden.
Stk. 2. Lønnens størrelse fastsættes gennem kollektiv overenskomst mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne. Findes der ikke sådanne kollektive overenskomster, fastsætter landsstyret de nærmere retningslinier for, hvorledes beregningen skal ske.
Stk. 3. Regler om aftalens øvrige indhold og bestemmelser om elevens retlige forhold under praktikopholdet, fastsættes af landsstyret efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesrådet.

§ 2. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem praktikstedet og eleven om uddannelsesaftalens opfyldelse, skal brancheudvalget underrettes og tage initiativ til at forlige tvistigheden.
Stk. 2. Såfremt de i stk. 1 nævnte uoverensstemmelser ikke forliges ved brancheudvalgets medvirken, kan eleven eller praktikvirksomheden indbringe tvistigheden til afgørelse ved voldgift efter reglerne i overenskomsten mellem SIK, Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det Offentlige Aftalenævn om behandling af faglig strid. Ved voldgiftens afgørelse kan uddannelsesaftalen ophæves ligesom der kan tilkendes den skadelidte part erstatning. Er eleven under 18 år, skal værgens samtykke foreligge.
Stk. 3. Afgørelser truffet i henhold til stk. 2 kan ikke indbringes for domstolene.

§ 3. Loven, der træder i kraft den 15. marts 1985, skal optages til revision senest om to år.
Grønlands Hjemmestyre, den 25. februar 1985
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt