Landstingsforordning nr. 8 af 8. november 1985 om søtransport af gods til Grønland.

I henhold til lov for Grønland nr. 469 af 6. november 1985 om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v. §§ 4-6 fastsættes følgende:

 

§ 1. Søtransport af gods til Grønland må ikke ske uden tilladelse fra landsstyret.
Stk. 2. Tilladelsen kan gives for enkelte transporter eller for en bestemt tid og kan betinges af overholdelse af nærmere bestemte vilkår fastsat af landsstyret.
Stk. 3. Tilladelsen kan tilbagekaldes i tilfælde af, at de for tilladelsen fastsatte vilkår ikke overholdes.

§ 2. Bestemmelsen i § 1 gælder ikke for søtransport, der
1) udføres af skibe tilhørende eller chartret af danske statsmyndigheder og statsinstitutioner,
2) er nødvendig for driften af de dansk-amerikanske forsvarsområder, der er oprettet i henhold til traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland.
3) udføres i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af råstoffer. Tilladelse til søtransport meddeles af Fællesrådet for Mineralske Råstoffer i forbindelse med udstedelse af bevilling eller bemyndigelse til forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af råstoffer.
4) udføres af skibe tilhørende eller chartret af Kalaallit Niuerfiat.

§ 3. Til søtransport af gods til Grønland kan der for at opretholde en forsvarlig besejling af hele Grønland af landskassen ydes tilskud til besejling af særlige vanskelige områder.

§ 4. For overtrædelse af § 1 stk. 1, og stk. 2, kan der idømmes bøde. For overtrædelser, der begås aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålæggesselskabet som sådant bødeansvar.

§ 5. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 1986 under forudsætning af folketingets vedtagelse af lov for Grønland om forsyning, trafik, postbefordring m.v.
Grønlands Hjemmestyre den 8. november 1985
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt


Rettelsesblad