Landstingsforordning nr. 6 af 8. november 1985 om Kalaallit Niuerfiat

I henhold til lov for Grønland nr. 469 af 6. november 1985 om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v. § 9, fastsættes følgende:

 

§ 1. Kalaallit Niuerfiat (Grønlands Handel) er en hjemmestyrevirksomhed, der varetager følgende opgaver:
a) Forsyning med forbrugsvarer og erhvervsredskaber.
b) Regelmæssig skibstrafik med gods og passagerer til, fra og i Grønland.
c) Drift af havne, lufthavne og heliports.
d) Hotelvirksomhed.
e) Kontrol med og opkrævning af afgifter ved ind- og udførsel af varer.
f) Postbefordring fra og i Grønland samt postbesørgelse i Grønland.
Stk. 2. Landsstyret kan bestemme, at Kalaallit Niuerfiat skal påtage sig andre opgaver i tilknytning til de i stk. 1 nævnte.

§ 2. Kalaallit Niuerfiat ledes af en direktør, der udnævnes af Landsstyret.

§ 3. Der nedsættes et råd med opgave at afgive udtalelser til direktøren for Kalaallit Niuerfiat om principielle spørgsmål vedrørende virksomheden og dens opgaver i forhold til det grønlandske samfund.
Stk. 2. Rådet sammensættes således, at der sikres repræsentation for forbrugerne, organisationerne og virksomhedens ansatte. Medlemmerne udpeges for landstingets valgperiode.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter rådets sammensætning i overensstemmelse med stk. 2. Landsstyret fastsætter desuden rådets forretningsorden.

§ 4. I hvert handelsdistrikt oprettes et butiksudvalg med opgave at rådgive Kalaallit Niuerfiat om lokale forhold, vedrørende Kalaallit Niuerfiats detail salgssteder i distriktet.
Stk. 2. Butiksudvalget sammensættes således, at der sikres repræsentation for forbrugerne, bygderne, organisationerne og de ansatte. Medlemmerne udpeges for kommunalbestyrelsens valgperiode.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter butiksudvalgenes sammensætning i overensstemmelse med stk. 2. Landsstyret fastsætter desuden en standardforretningsorden og godkender butiksudvalgenes forretningsordener.

§ 5. Til råd og butiksudvalg kan ikke udpeges personer, der er ansat i eller har interesser i virksomheder, der konkurrerer med Kalaallit Niuerfiat.

§ 6. Medlemmer af og suppleanter til råd og butiksudvalg har tavshedspligt med, hvad de i denne egenskab erfarer vedrørende Kalaallit Niuerfiats konkurrencemæssige forhold eller om de ansattes personlige forhold.

§ 7. De årlige bevillinger til Kalaallit Niuerfiat fastsættes i finansloven.

§ 8. Denne Landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 1986 under forudsætning af folketingets vedtagelse af lov for Grønland om forsyning, trafik, postbefordring m.v.
Grønlands Hjemmestyre den 8. november 1985
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt