Landstingsforordning nr. 5 af 8. november 1985 om Grønlands Postvæsen.

I henhold til lov for Grønland nr. 469 af 6. november 1985 om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v. § 8 fastsættes følgende:

 

Kapitel 1.
Formål

§ 1. Grønlands Postvæsen er som en del af Kalaallit Niuerfiat, i det følgende benævnt KNI, en virksomhed under Grønlands Hjemmestyre.
Stk. 2. Postvæsenets opgave er:
a) at dække det grønlandske samfunds behov for postbefordring fra og i Grønland samt for postbesørgelse i
Grønland.
b) at være en tjenesteydende virksomhed, der i videst muligt omfang drives efter forretningsmæssige principper.
c) at indrette sig efter det grønlandske samfunds udvikling og påtage sig nye opgaver, når forholdene taler for det.

 

Kapitel 2
Forordningens område. Grønlands Postvæsens virksomhed

§ 2. Postvæsenet skal besørge:
a) breve, postkort, tryksager, småpakker og blindforsendelser (brevforsendelser), når de er adresserede,
b) adresserede pakker.
c). breve, postkort, tryksager, småpakker og blindforsendelser (brevforsendelser), når de er adresserede,
d) adresserede pakker.
e) dag-, uge- og månedsblade samt tidsskrifter (udgiverkorsbånd).
Stk. 2. Brevforsendelser skal kunne besørges rekommanderet eller - for breves vedkommende - med angiven værdi.
Stk. 3. Pakker skal kunne besørges rekommanderet eller med angiven værdi.

§ 3. Postvæsenet skal besørge postanvisninger.
Stk. 2. Som et led i det danske postgirosystem skal Grønlands Postvæsen udføre postgiroforretninger i Grønland. KNI træffer aftale med det danske postvæsen om de nærmere vilkår, herunder betaling, omfanget og regler for indhavere af girokonti.

§ 4. Landsstyret kan beslutte, at postvæsenet skal ekspedere adresseløse forsendelser, faxforsendelser samt opkræve pengebeløb ved udlevering af brevforsendelser og pakker.
Stk. 2. Grønlands Postvæsen kan herudover udføre andre opgaver, der kan indgå som et naturligt led i postvæsenets virksomhed.

§ 5. Post- og Telegrafvæsenet i Danmark repræsenterer Grønland i internationale postale relationer.
Stk. 2. For postforsendelser, der befordres mellem Grønland og udlandet, via Danmark, eller direkte fraviges forordningen i det omfang, der er fastsat bestemmelser i internationale overenskomster, der er tiltrådt af Danmark.

 

Kapitel 3
Postvæsenets eneret

§ 6. Postvæsenet har eneret til at indsamle, befordre og omdele følgende forsendelser:
a) Lukkede breve og andre lukkede forsendelser, der opfylder betingelserne for at kunne postbesørges, når forsendelserne indeholder skriftlige meddelelser eller trykte meddelelser, der er udfyldt med skrift,
b) Kort med skriftlige meddelelser eller med trykte meddelelser, der er udfyldt med skrift, bortset fra fakturaer, følgesedler, konnossementer og lignende følgedokumenter vedrørende en forsendelse, der lovligt kan besørges uden om postvæsenet.
Stk. 2. Forsendelser, der er omfattet af stk. 1, skal straks afleveres til Grønlands Postvæsen, når de ankommer fra Danmark, Færøerne eller udlandet, og er bestemt til adressater i Grønland eller skal befordres i transit over grønlandsk postområde.

§ 7. Enhver kan dog uanset bestemmelserne i § 6 lovligt besørge forsendelser uden om postvæsenet, når det sker i eget anliggende eller for en anden, i hvis tjeneste den, der besørger forsendelsen, er ansat.
Stk. 2. Det samme gælder, når besørgelsen sker for en anden, for hvem han kun lejlighedsvis har påtaget sig denne bestemte besørgelse.
Stk. 3. Det er forbudt ansatte ved KNI, GTO og koncessionerede virksomheder, der befordrer personer, gods eller meddelelser, at påtage sig indsamling, befordring eller omdeling af den i stk. 1 omhandlede art for andre. Virksomhederne kan dog med egne befordringsmidler befordre forsendelser i rent tjenstligt anliggende indenfor virksomheden.

§ 8. Ingen må drive erhvervsvirksomhed ved at indsamle, befordre eller omdele adresserede brevforsendelser.
Stk. 2. Det er forbudt at danne eller opretholde sammenslutninger til privat besørgelse af deltagernes eller andres forretningsmæssige brevforsendelser.

§ 9. Forsendelser kan lovligt besørges uden om postvæsenet, når hver enkelt forsendelse er forsynet med gyldige grønlandske frimærker efter Grønlands Postvæsens takster for den pågældende forsendelse.

§ 10. Det er forbudt personer og virksomheder bosiddende i Grønland at indlevere post til Grønland i Danmark eller udlandet for derved at drage fordel af eventuelle lavere takster. Det samme gælder, hvis sådanne forsendelser indleveres til postbesørgelse i stort antal, selv om indleveringen i Danmark eller udlandet ikke er sket for at drage fordel af lavere takster.

§ 11. Det for Grønlands Postvæsen af Hjemmestyret godkendte bomærke må ikke benyttes af andre uden landsstyrets godkendelse.

§ 12. Kasser, der kan forveksles med postvæsenets brevkasser, må ikke anbringes på gade, vej eller andre steder, hvortil offentligheden har almindelig adgang.

 

Kapitel 4.
Posthemmeligheden

§ 13. Den, der virker i Grønlands Postvæsens tjeneste, må ikke give uvedkommende nogen underretning om andres benyttelse af postvæsenet eller lejlighed til at skaffe sig sådan oplysning.
Stk. 2. Hemmeligholdelsespligten vedvarer, efter at den pågældendes virke ved postvæsenet er ophørt.

§ 14. Ubesørgelige lukkede forsendelser, som ikke på anden måde kan bringes afsenderen i hænde, åbnes af postvæsenet efter regler, der fastsættes af landsstyret.
Stk. 2. Forsendelser kan ligeledes åbnes efter regler, der fastsættes af Landsstyret, når det sker af hensyn til deres postbesørgelse eller for at fastslå omfanget af en eventuelt beskadigelse af forsendelsen.

 

Kapitel 5.
Postbesørgelsen

§ 15. Postbesørgelsen omfatter modtagelse og befordring af forsendelser. For almindelige brevforsendelser omfatter postbesørgelsen tillige indsamling ved brevkasser samt omdeling, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Landsstyret bestemmer, i hvilket omfang omdeling af almindelige brevforsendelser skal finde sted.

§ 16. Landsstyret fastsætter de nærmere regler om forsendelsers beskaffenhed og begrænsning af de enkelte grupper af forsendelser samt de nærmere betingelser for, at de kan modtages til postbesørgelse.

 

Indlevering og modtagelse

§ 17. Postvæsenet skal efter anmodning kvittere for modtagelsen af rekommanderede forsendelser, pakker, forsendelser med angiven værdi og beløb, der indbetales til besørgelse gennem postvæsenet.
Stk. 2. Kvitteringen skal være udfyldt af afsenderen på en blanket, der er fremstillet eller godkendt af Grønlands postvæsen.

§ 18. Afsenderen kan, indtil en forsendelse er afleveret til eller anmeldt for rette modtager, forlange den tilbageleveret eller udleveret til en anden end adressaten eller på anden måde forandre sin bestemmelse med den.

§ 19. En forsendelse er udelukket fra postbesørgelse, såfremt:
1) Den indeholder genstande, hvis udbredelse er forbudt.
2) der på dens ydre er anført noget ulovligt, usømmeligt eller fornærmende.
3) dens besørgelse kan forvolde skade eller være forbundet med fare eller væsentlig ulempe.
4) den under ekspeditionen og befordringen kræver særlig individuel og forsigtig behandling.
5) den er af særlig voluminøs omfang i forhold til den vægtsats, hvorefter den skulle takseres.
Stk. 2. Udelukket er endvidere brevforsendelser indeholdende rede penge, når forsendelsen ikke er sendt rekommanderet eller med angiven værdi.
Stk. 3. Forsendelser til udlandet er desuden udelukket fra postbesørgelse, når besørgelsen er forbudt i henhold til international overenskomst, der er tiltrådt af Danmark, eller forsendelsen indeholder genstande, hvis indførelse eller udbredelse er forbudt efter bestemmelseslandets lovgivning.
Stk. 4. KNI kan tillade postbesørgelse af forsendelser, der er omfattet af stk. 1, nr. 3, når faren eller ulempen nedbringes ved særlige foranstaltninger, og omstændighederne iøvrigt taler for det.

§ 20. Når en forsendelses beskaffenhed eller andre omstændigheder giver grund til at formode, at forsendelsen er omfattet af § 19, kan postvæsenet, som betingelse for at besørge den, forlange, at afsenderen i overværelse af personalet åbner den og foreviser dens indhold.

§ 21. Den, der udfører regelmæssig befordring på grønlandsk territorium eller fra Grønland til Danmark og udlandet, skal på Grønlands Postvæsens forlangende og for dettes regning medtage post til og fra de ved ruten beliggende posthuse eller udvekslingsteder.
Stk. 2. De nærmere bestemmelser vedrørende befordringen fastsættes af landsstyret.

 

Udlevering

§ 22. Postforsendelser udleveres til adressaten eller til den, han har givet fuldmagt til at modtage forsendelser.

§ 23. Forsendelser til indsatte i kriminalforsorgens anstalter kan udleveres til institutionen.

§ 24. KNI kan fastsætte regler for forsendelsers udlevering, opsortering i postboks og nedlægning i brevkasse samt for udlevering til andre end adressaten eller hans befuldmægtigede, f.ex. til et voksent medlem af adressatens familie eller forretningspersonale. Endvidere kan KNI fastsætte regler for udlevering af forsendelser til personer, hvis bo er under skiftebehandling, forsendelser til umyndige personer og forsendelser til personer, der udfører militærtjeneste.
Stk. 2. KNI fastsætter de nærmere regler for udlevering af forsendelser til firmaer, aktieselskaber, stiftelser m.v. og for forsendelser adresseret poste restante.

§ 25. Landsstyret kan fastsætte regler om, at der, hvor der er omdeling af forsendelser, skal opstilles:
1) Brevkasseanlæg i stueetagen i nybygninger med flere end tre afleveringssteder i hver opgang.
2) brevkasser ved indgangen til den enkelte parcel ved nyopførte huse.
Stk. 2. Det kan i reglerne bestemmes, at husstande, der ikke opfylder bestemmelserne om opstilling af brevkasse, jf. stk. 1 litra 1 og 2 bliver undtaget fra omdelingen af post.

§ 26. Grønlands Postvæsen skal kræve kvittering for udlevering af rekommanderede forsendelser og forsendelser med angiven værdi, pakker fra udlandet, for udbetalingen af beløb ifølge postanvisninger og fra postgirokonti.

§ 27. Grønlands Postvæsen kan tilbageholde en forsendelse, indtil erstatning eller manglende porto vedrørende denne forsendelse er betalt.
Stk. 2. Hvis den i stk. 1 nævnte betaling ikke finder sted inden 1 måned regnet fra tidspunktet for tilbageholdelsen, kan postvæsenet sælge forsendelsen eller dens indhold. Nettoprovenuet af salget tilfalder Grønlands Postvæsen, medmindre afsenderen melder sig inden 1 år for at få provenuet udbetalt. I sådanne tilfælde udbetales provenuet med fradrag af skyldige beløb samt påløbne omkostninger ved transport, opbevaring og salg.
Stk. 3. Grønlands Postvæsen kan afslå at ekspedere ankommende postfaxforsendelser fra brugere af privat udstyr, når pågældende brugere er i restance for tidligere ekspederede faxforsendelser.

 

Uanbringelige forsendelser

§ 28. Landsstyret fastsætter regler for behandlingen af genstande, der ikke har kunnet postbesørges og heller ikke har kunnet tilbageleveres til afsenderen.

§ 29. KNI kan fastsætte regler om, at uanbringelige tryksager ikke tilbagesendes, medmindre afsenderen ved påtegning på forsendelsens ydre har forlangt forsendelsen tilbagesendt.

 

Andre bestemmelser

§ 30. Landsstyret eller efter dettes bestemmelse KNI, fastsætter de nærmere regler for forretningens omfang og udførelse.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om, hvorledes takster og de nævnte bestemmelser bekendtgøres.

§ 31. Grønlands Postvæsen lader fremstille eller indkøbe de blanketter, der er nødvendige til postens ekspedition.
Stk. 2. Grønlands Postvæsen kan give tilladelse til, at blanketterne fremstilles af andre.
Stk. 3. Blanketter med derpå klæbede frimærker, der er benyttet ved postens ekspedition, er postvæsenets ejendom.

 

Kapitel 6.
Betaling af postvæsenets ydelser


Takster

§ 32. Landsstyret fastsætter portoen for postbesørgelse af de forsendelser, der er nævnt i § 2 stk. 1. Takstfastsættelsen gælder for interne forsendelser og for forsendelser til Danmark.

§ 33. KNI fastsætter taksterne for:
1) De forretninger, der udføres i henhold til §§ 3 og 4,
2) Forsendelser til Færøerne og udlandet,
3) de tillægsydelser, der kan knyttes til de forretninger, der er nævnt i § 2.

§ 34. KNI fastsætter regler om takstberegningsmåden, frankeringsformer samt betaling af porto og gebyrer.

§ 35. Frankering af postforsendelser skal ske ved frimærker, som er påtrykt eller påklæbet forsendelsen.
Stk. 2. KNI kan tillade frankering ved aftryk frembragt ved stempel, bogtryk eller anden trykmetode.
Stk. 3. KNI kan fastsætte regler om, at visse kategorier af forsendelser ikke skal frankeres, men at portoen skal betales kontant, samt at betalingen af særlige tjenester og ydelser sker kontant.
Stk. 4. KNI kan fastsætte nærmere regler om betaling af porto, herunder at der kan ydes henstand med betalingen.

§ 36. Afsenderen har pligt til selv at anbringe frimærkerne på forsendelserne.

 

Manglende frankering

§ 37. KNI fastsætter regler om, hvorvidt utilstrækkeligt frankerede forsendelser kan modtages til postbesørgelse, og om befordringen af sådanne forsendelser. I reglerne kan fastsættes bestemmelser om tillægsporto.

 

Frimærker

§ 38. KNI udgiver frimærker og kan fremstille kort, konvolutter, blanketter og lignende med frimærkepåtryk eller andet frankopåtryk.
Stk. 2. KNI kan lade kort, konvolutter og lignende, der er fremstillet af private, forsyne med frimærkepåtryk eller andet frankopåtryk.

§ 39. Ved salg af frimærker til videresalg fra detailforretninger, som findes egnede hertil, yder postvæsenet rabat.
Stk. 2. Rabatten er betinget af, at den pågældende forretning fører de almindeligst anvendte frimærker til stykvis salg i hele forretningens åbningstid.
Stk. 3. Rabatten kan højst udgøre 3 pct. af frankeringsværdien og ydes kun for frimærker i ark, der købes til stykvis videresalg til kunder.
Stk. 4. De nærmere bestemmelser fastsættes af KNI.

 

Kapitel 7.
Erstatning

§ 40. Dette kapitel finder anvendelse på postvæsenets udførelse af de §§ 2, 3 og 4 nævnte forretninger.
Stk. 2. Postvæsenet er ansvarlig for besørgelsen, indtil forsendelsen er afleveret rigtigt efter adressen, selv om en forsendelsen påført skade er hændelig.

 

Bortkomst eller beskadigelse

§ 41. Hvis en forsendelse med angiven værdi er bortkommet eller beskadiget, eller dens indhold helt eller delvis er gået tabt, erstattes skaden, dog ikke ud over den angivne værdi.

§ 42. Hvis en rekommanderet brevforsendelse er bortkommet, ydes der afsenderen en godtgørelse, der fastsættes af Landsstyret.
Stk. 2. Hvis forsendelsen er blevet beskadiget, eller dens indhold helt eller delvis er gået tabt, erstattes skaden inden for et maksimumsbeløb, der fastsættes af Landsstyret.

§ 43. For rekommanderede pakker ydes der erstatning inden for et maksimumsbeløb, der fastsættes af Landsstyret.

§ 44. For en almindelig pakke, der er bortkommet eller beskadiget, eller hvis indhold helt eller delvis er gået tabt, erstattes skaden inden for et maksimumsbeløb, der fastsættes af Landsstyret.

 

Postanvisninger og postgiro

§ 45. Postvæsenet er ansvarlig for beløb, der er indbetalt til forsendelse på postanvisning, indtil det er rigtigt udbetalt, medmindre der er tale om fejl eller forsømmelse fra indbetalerens eller beløbsmodtagerens side.
Stk. 2. På samme måde er postvæsenet ansvarlig for ind- og udbetalinger vedrørende postgiro.
Stk. 3. For øvrige postgiroforretninger er postvæsenet ansvarlig efter almindelige erstatningsregler, men indestår ikke for følger af forsinket udførelse af forretningerne.

 

Retten til erstatning

§ 46. Erstatning kan med frigørende virkning udbetales til afsenderen. Hvis forsendelsen er modtaget af adressaten, kan erstatning dog kun med frigørende virkning betales til denne.

 

Erstatningens omfang (Grønland, Danmark og Færøerne.)

§ 47. Erstatningen omfatter alene den bortkomne tings værdi eller den værdiforringelse, den beskadigede ting har lidt. Ved beregningen heraf lægges forholdene på tidspunktet for skadens opståen til grund.
Stk. 2. Der ydes ikke erstatning for tabt fordel, afsavn, kurstab eller andre indirekte følger af skaden, herunder direkte eller indirekte tab som følge af forsinkelse.

§ 48. KNI kan fastsætte regler om, at der for erstatningsbeløb ydes en forrentning.

§ 49. Når en forsendelse er bortkommet ydes, foruden erstatning, godtgørelse for den betalte porto for forsendelsens postbesørgelse.
Stk. 2. Det samme gælder, når en forsendelse er blevet beskadiget eller dens indhold helt eller delvis er gået tabt, og dette har givet anledning til, at den må tilbagesendes som uanbringelig.

§ 50. Hvis en ekspresforsendelse til Danmark eller udlandet forsinkes mere end 6 timer på grund af fejl eller forsømmelse fra Grønlands Postvæsens side, erstattes det tab, der derved er forvoldt, inden for et maksimumsbeløb, der fastsættes af Landsstyret.

 

Forsendelser til og fra udlandet

§ 51. For postforsendelser til og fra udlandet ydes erstatning efter de overenskomster, der er indgået mellem det danske postvæsen og vedkommende poststyrelser.

§ 52. Når en forsendelse fra Grønland til udlandet er bortkommet eller beskadiget eller dens indhold helt eller delvis er gået tabt på et tidspunkt, hvor besørgelsen varetages af det grønlandske eller det danske postvæsen, ydes der erstatning som for indenlandske forsendelser, hvis afsenderen derved stilles gunstigere.
Stk. 2. Hvis en forsendelse fra udlandet til Grønland beskadiges under postbesørgelsen, efter at forsendelsen er indgået til dansk eller grønlandsk postområde, ydes erstatning som for indenlandske forsendelser, såfremt modtageren stilles gunstigere herved.

 

Fritagelse for erstatningspligt

§ 53. Postvæsenet er fritaget for erstatningspligten, når skaden skyldes indholdets beskaffenhed eller en uhensigtsmæssig indpakning.
Stk. 2. Det samme gælder, når der ikke er ydre beskadigelse af indpakning eller segl på forsendelsen, der står i forbindelse med indholdets beskadigelse eller bortkomst.

§ 54. Postvæsenet er fritaget for at yde erstatning for bortkomne forsendelser og beløb, når der ikke kan forelægges postkvittering, medmindre indleveringen eller indbetalingen fremgår af postvæsenets bøger, eller der på anden måde kan føres bevis for den.

§ 55. Postvæsenets erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt for et posthus eller KNI inden 1 år efter forsendelsens indlevering.
Stk. 2. For postanvisninger er fristen dog 2 år.

 

Erstatning i særlige tilfælde

§ 56. Postvæsenet kan i enkelte tilfælde yde erstatning efter almindelige erstatningsregler, når skaden er opstået ved sådanne ganske særlige omstændigheder, at anvendelsen af de begrænsninger i postvæsenets erstatningspligt, der er fastsat i dette kapitel, skønnes at ville virke urimelig.

 

Kapitel 8.
Overtrædelser af landstingsforordninger

§ 57. Medmindre mere indgribende foranstaltninger bør anvendes efter den øvrige lovgivning, kan der idømmes bøde til den, der
1) overtræder § 6, stk. 2, § 7, stk. 3, § 8, § 10 og § 12.
2) afsender forsendelser af den i § 19 nævnte art eller
3) indsamler, befordrer eller omdeler forsendelser af den i § 6, stk. 1, nævnte art.

§ 58. I forskrifter, der udstedes i henhold til denne forordning, kan der fastsættes regler om bøde for overtrædelse af forskrifterne.

§ 59. For overtrædelser begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab el.lign., kan der pålægges virksomheden som sådan bødeansvar.

 

Kapitel 9.
Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 60. Forordningen træder i kraft den 1. januar 1986 under forudsætning af folketingets vedtagelse af lov for Grønland om forsyning, trafik, postbefordring m.v.
Grønlands Hjemmestyre, den 8.november 1985
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt