Landstingsforordning nr. 4 af 29. oktober 1985 om arbejdsformidling i Grønland.

I henhold til § 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes herved følgende:

 

Kapitel 1.
Formål

§ 1. Arbejdsformidlingen har til opgave som et neutralt landsomfattende serviceorgan at foretage vederlagsfri formidling af kontakt mellem arbejdssøgende og arbejdsgivere og i forbindelse hermed at yde bistand ved valg af erhverv og uddannelse, (d.v.s. erhvervsvejledning ). Arbejdsformidlingen skal betjene arbejdssøgende og arbejdsgivere fra alle erhverv og stillinger.
Stk. 2. Arbejdsformidlingen har endvidere til opgave som led i en aktiv arbejsmarkedspolitik at følge udviklingen på arbejdsmarkedet, at tage initiativ til foranstaltninger af arbejdsmarkedsmæssig betydning og at yde offentlige myndigheder bistand ved indsamling og vurdering af oplysninger vedrørende arbejdsmarked.

 

Kapitel 2.
Opbygning

§ 2. Landsstyret nedsætter et landsarbejdsnævn.

§ 3. Landsarbejdsnævnet skal medvirke i den centrale ledelse, planlægning og koordination af arbejdsformidlingen.
Stk. 2. Landsstyret udfærdiger i samråd med landsarbejdsnævnet nærmere bestemmelser for arbejdsformidlingens opbygning og virksomhed.
Stk. 3. Landsstyret kan efter indhentet udtalelse fra landsarbejdsnævnet tillade organisationer at foretage privat arbejdsanvisning inden for enkelte faglige eller stedlige områder, hvor der skønnes at være ganske særlige behov herfor.

§ 4. Landsarbejdsnævnet består af:
1 formand udpeget af landsstyret. Denne må ikke være medlem af landsstyret.
1 repræsentant udpeget af Grønlands landsting.
1 repræsentant udpeget af De grønlandske Kommuners Landsforening.
1 repræsentant udpeget i fællesskab af de private arbejdsgiverforeninger.
1 repræsentant udpeget i fællesskab af landsomfattende fisker- og fangerorganisationer i Grønland.
3 repræsentanter for arbejdstagerorganisationer med hjemsted i Grønland.
Stk. 2. Til at fungere i formandens fravær vælger nævnet af sin midte en næstformand.
Stk. 3. Fast tilforordnede er 1 repræsentant for uddannelsesinspektoratet, 1 repræsentant for landsstyreområdet for fiskeri og industri, rigsombudsmanden i Grønland samt direktøren for ressortlandsstyreområdet.
Stk. 4. Landsarbejdsnævnet kan, i det omfang det skønnes nødvendigt, indkalde særligt sagkyndige.
Stk. 5. Nævnet fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6. Hjemmestyrets arbejdsmarkedsforvaltning varetager sekretariatsfunktionen.
Stk. 7. Landsarbejdsnævnets funktionsperiode følger Landstingets funktionsperiode.

§ 5. Det påhviler kommunalbestyrelsen i hver kommune at drage omsorg for nedsættelse af et kommunalt arbejdsmarkedsudvalg.
Stk. 2. Arbejdsmarkedsudvalget nedsættes efter Den kommunale Styrelseslovs regler om nedsættelse af stående udvalg.
Stk. 3. I kommuner, der befolkningsmæssigt er små eller hvor forholdene iøvrigt taler for det, kan Landsstyret, efter indhentet udtalelse fra landsarbejdsnævnet, beslutte, at der ikke nedsættes et arbejdsmarkedsudvalg. Fritages en kommune for nedsættelse af et arbejdsmarkedsudvalg, påhviler opgaverne kommunalbestyrelsen.
Stk. 4. Som fast tilforordnede udpeges fisker- og fangerforeningerne Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Peqatigiiffii og de private arbejdsgiverforeninger i kommunen hver 1 repræsentant. Arbejdsmarkedsudvalget kan, i det omfang det skønnes nødvendigt, indkalde særligt sagkyndige.
Stk. 5. Erhvervskonsulenten, hvis en sådan er ansat, er fast tilforordnet.
Stk. 6. Arbejdsmarkedsudvalget udarbejder selv sin forretningsorden.

 

Kapitel 3.
Landsarbejdsnævnets opgaver

§ 6. Det påhviler landsarbejdsnævnet
a. at fremsætte forslag om beskæftigelsesmæssige foranstaltninger og vurdere forslag fremsat af de lokale arbejdsmarkedsmyndigheder,
b. at rådgive Landsstyret med hensyn til regelfastsættelse for arbejdsformidling og andre initiativer, som sigter mod at sikre den fulde beskæftigelse samt medvirke ved den almindelige ledelse, planlægning og koordination af arbejdformidlingen og
c. at være administrativ ankeinstans i det omfang dette fastsættes i lovgivningen.

 

Kapitel 4.
Den centrale administrations opgaver

§ 7. Til at varetage centrale administrative opgaver i forbindelse med landsarbejdsnævnets virke oprettes en arbejdsmarkedsforvaltning. Forvaltningen skal herunder
a. yde bistand og vejledning til de lokale arbejdsmarkedsudvalg og -kontorer,
b. bistå ved arbejdsformidlingsopgaver kommunerne imellem,
c. afholde kurser for medlemmer af de kommunale arbejdsmarkedsudvalg og
d. tilrettelægge, forestå og gennemføre uddannelse og efteruddannelse af de lokale arbejdsmarkedskontorers personale.
Stk. 2. Forvaltningen forestår og fastsætter retningslinier for indsamling af statistikmateriale vedrørende forhold med tilknytning til de grønlandske arbejdsmarked og træffer foranstaltninger til dette materiales bearbejdelse.

 

Kapitel 5.
Arbejdsmarkedsudvalgets hovedopgaver

§ 8. Arbejdsmarkedsudvalget har til opgave på det lokale plan at virke for skabelsen af et tillidsfuldt og et snævert samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og den offentlige forvaltning, således at der skabes grundlag for initiativer til fremme af udviklingen af de lokale erhvervsliv og dermed fremme af beskæftigelsen, samt udarbejde forslag til beskæftigelsesmæssige foranstaltninger til styrkelse af arbejdskraftens kvalifikationer i kommunen.
Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende ansøgninger om ansættelse af anden end lokal arbejdskraft, jfr. § 2 i landstingslov nr. 1 af 12. marts 1980 om ansættelse af arbejdskraft i Grønland.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

 

Kapitel 6.
Arbejdsmarkedskontorets hovedopgaver

§ 9. Arbejdsmarkedskontoret har til opgave at varetage de opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforhold, som ved lovgivningen er henlagt til de lokale forvaltninger. Samtidig skal forvaltningen samarbejde med de centrale arbejdsmarkedsinstanser i spørgsmål om arbejdsmarkedsforhold og formidlingsopgaver, som ikke kan løses lokalt.

§ 10. Kommunens arbejdsmarkedskontor varetager i øvrigt opgaverne i forbindelse med administrationen af denne forordning.
Stk. 2. I de tilfælde, hvor der ikke nedsættes et arbejsmarkedsudvalg, påhviler opgaverne den kommunale forvaltning.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter nærmere retningslinier for arbejdsmarkedskontorets virksomhed.

§ 11. Arbejdsmarkedskontoret ledes af en arbejdsmarkedskonsulent.

 

Kapitel 7.
Foranstaltninger

§ 12. Det påhviler arbejdsmarkedskontoret at udarbejde arbejdsmarkedsstatistik for det samlede arbejdsmarked i kommunen.
Stk. 2. De nærmere retningslinier fastsættes af Landsstyret.

§ 13. Når anvisning af arbejdskraft har fundet sted, giver arbejdsmarkedskontoret meddelelse herom til arbejdsgiveren. Kommer arbejdsforhold ikke i stand eller afbrydes det umiddelbart efter overtagelse, påhviler det arbejdsgiveren straks at give meddelelse herom til arbejdsmarkedskontoret.

§ 14. Arbejdsmarkedskontoret må ikke give oplysninger om arbejdssøgende og arbejdsgivere til uvedkommende.
Stk. 2. Arbejdsmarkedskontoret kan efter anmodning give en arbejdsgiver oplysning om, hvorvidt bestemte personer, som arbejdsgiveren ønsker anvist til arbejde, er tilmeldt som arbejdssøgende. Finder kontoret, at der er anledning til at afslå anmodningen, kan arbejdsgiveren indbringe sagen for det lokale arbejdsmarkedsudvalg. Udvalgets afgørelse kan påklages efter
reglerne i § 22.
Stk. 3. Ønsker en virksomhed/arbejdsgiver efter nærmere angivne grunde ikke at beskæftige en eller flere personer, kan arbejdsmarkedskontoret ikke anvise de pågældende til virksomheden/arbejdsgiveren. De pågældende gøres bekendt hermed.

§ 15. Når en faglig eller interesseorganisation skriftligt har sendt et arbejdsmarkedskontor fyldestgørende oplysning om, at en virksomhed/arbejdsgiver er omfattet af strejke eller lockout, må kontoret ikke anvise arbejdskraft til virksomheden/arbejdsgiveren, førend konflikten er ophævet eller kendt ulovligt.

 

Kapitel 8.
Mobilitetsfremmende ydelser

§ 16. I tilfælde, hvor arbejdsmarkedskontoret påtænker at anvise arbejdssøgende arbejde uden for hjemstedet, påhviler det arbejdsmarkedskontoret, inden anvisning sker, at tilvejebringe nærmere oplysninger om løn- og arbejdsvilkår, og om der kan skaffes de anviste arbejdere kost og logi.
Stk. 2. I tilfælde, hvor arbejdsmarkedskontoret anviser arbejde over så store afstande og under sådanne forhold, at overtagelsen af arbejdet normalt vil forudsætte skift af bopæl, og hvor overflytningen anses for ønskelig ud fra en vurdering af stedlige og faglige behov på arbejdsmarkedet, påhviler det arbejdsmarkedskontoret at sikre, at den fremtidige arbejdsgiver stiller en bolig til rådighed.
Stk. 3. Medfører anvisningen, at den anviste skal afholde rejseudgifter m.v. for at komme fra hjemstedet til det anviste arbejdssted, påhviler det arbejdsmarkedskontoret at sikre, at den fremtidige arbejdsgiver yder dækning af de rimelige transportudgifter. I modsat fald skal kontoret efter anmodning forelægge pågældendes sag for det sociale udvalg med henblik på afgørelse af, om der kan ydes hjælp fra det offentlige til disse udgifter.
Stk. 4. I særlige og ekstraordinære tilfælde kan arbejdsmarkedskontoret yde rejseudgifter, jvf. stk. 2, til personer, der overtager arbejde af mere end midlertidig karakter.

 

Kapitel 9.
Finansiering

§ 17. Mobilitetsfremmende ydelser, jvf. § 16, stk. 4, dækkes af Landsstyret og midlerne hertil fastsættes i forbindelse med Landstingets finanslov.
Stk. 2. Udgifter i forbindelse med drift af arbejdsmarkedskontoret afholdes af kommunen.
Stk. 3. Udgifter - udover løn, som afholdes af kommunen - i forbindelse med uddannelse af personalet ved arbejdsmarkedskontorerne og kurser for medlemmer af de kommunale arbejdsmarkedsudvalg afholdes af Hjemmestyret, som kan fastsætte bestemmelser for kommunernes medfinansiering for deltagelse i kurser.
Stk. 4. Udgifter i forbindelse med landsarbejdsnævnets virke afholdes af Hjemmestyret.

 

Kapitel 10.
Forskellige bestemmelser

§ 18. En arbejdsgiver, der afviser arbejdssøgende, som af arbejdsmarkedskontoret er anvist ham, er pligtig til at godtgøre rejseudgifter m.v., der måtte være afholdt af den anviste, det sociale udvalg på den anvistes hjemsted eller af arbejdsmarkedskontoret, såfremt afvisningen skyldes antagelse af anden arbejdskraft, og arbejdsgiveren ikke har underrettet forvaltningen så betids, at rejse til arbejdsstedet kunne være undgået.

§ 19. Arbejdsmarkedskontorets opgaver i henseende til arbejdsformidlingen som beskrevet i § 1, er rettet mod arbejdssøgende og arbejdsgivere i Grønland, men kan også omfatte arbejdsformidling mellem arbejdssøgende bosiddende i Grønland og arbejdsgivere bosiddende udenfor Grønland, såfremt sidstnævnte skal udføre opgave i Grønland.
Stk. 2. Arbejdsmarkedskontoret kan ikke foretage arbejdsanvisning af arbejdssøgende uden for Grønland, med mindre disse opfylder betingelserne for at kunne betragtes som lokal arbejdskraft i Grønland, jvf. § 3 i landstingslov nr. 1 af 12. marts 1980 om ansættelse af arbejdskraft i Grønland.

§ 20. For anmeldelse, der kræver enten ansættelse eller anvendelse af anden end lokal arbejdskraft eller ansættelse af lokal eller interlokal arbejdskraft gælder, at arbejdsgiveren/institutionen retter henvendelse til det lokale arbejdsmarkedskontor med oplysning om stillingens art, og om der til stillingen er knyttet logi eller bolig kan skaffes, samt oplysninger om lønvilkår.
Stk. 2. For anmeldelse, der kræver ansættelse eller anvendelse af anden end lokal arbejdskraft indgives ansøgning herom til det kommunale arbejdsmarkedsudvalg gennem arbejdsmarkedskontoret.
Stk. 3. Landsstyret udfærdiger nærmere retningslinier herom.

§ 21. Arbejdsmarkedskontoret skal i forbindelse med ydelse af takstmæssig hjælp fra det offentlige i tilfælde af arbejdsløshed, forinden sådan hjælp kan udbetales, afgive en skriftlig erklæring om, at den hjælpsøgende har tilmeldt sig arbejdsmarkedskontoret som ledig og ikke af kontoret har kunnet anvises beskæftigelse.
Stk. 2. Dokumentationsformen udfærdiges af Socialdirektoratet.

 

Kapitel 11.
Klageadgang

§ 22. Klage over arbejdsmarkedsudvalgets afgørelse i henhold til denne forordning indgives til kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen i henhold til denne forordning kan indankes for landsarbejdsnævnet.

 

Kapitel 12.
Ikraftrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 23. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 1986. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 12 af 16. oktober 1979 om arbejdsformidling i Grønland, ændret ved landstingsforordning nr. 3 af 21. oktober 1980.

§ 24. Grønlands Landsstyre bemyndiges til at udstede overgangsbestemmelser vedr. §§ 4 og 5 efter høring af De grønlandske Kommuners Landsforening.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. oktober 1985
Jonathan Motzfeldt

/

Hendrik Nielsen