Landstingsforordning nr. 3 af 22. oktober 1985 om ændring af landstingsforordning nr. 8 af 28. oktober 1982 om erhvervsudygtighedsrente.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 8 af 28. oktober 1982 om erhvervsudygtighedsrente foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 3 udformes således:
Det sociale udvalg er forpligtet til at sørge for tilvejebringelse af alle fornødne oplysninger, herunder redegørelse for, hvilke tilpasningsforsøg, der er gjort, jvf. § 2, stk. 2. Herefter videresendes begæringen med det sociale udvalgs udtalelse og indstilling til socialdirektoratet.

2. § 10, stk. 4 udformes således:
Socialdirektoratets afgørelse træffes på grundlag af de foreliggende oplysninger, og socialdirektoratet kan til enhver tid kræve yderligere oplysninger af betydning for vurderingen.

3. § 10, stk. 5 udformes således:
Såfremt en person, der har indgivet begæring om erhvervsudygtighedsrente, afgår ved døden, inden socialdirektoratet har truffet afgørelse, anses begæringen for bortfaldet.

4. § 11 udformes således:
Landsstyret kan udarbejde vejledende retningslinier for ydelse af erhvervsudygtighedsrente.

5. § 13 udformes således:
Det sociale udvalgs og socialdirektoratets afgørelser kan indankes efter de almindelige regler herom i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

 

§ 2.

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1986.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. oktober 1985
Jonathan Motzfeldt

/

Aqqaluk Lynge