Landstingsforordning nr. 2 af 13. august 1985 om ændring af landstingsforordning nr. 1 af 17. oktober 1983 om boligsikring.

 

§ l.

I landstingsforordning nr. 1 af 17. oktober 1983 om boligsikring med senere ændringer foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk 3 ændres således:
§ l, stk 3. Boligsikring kan endvidere ydes til klubværelser eller tilsvarende boliger i offentligt ejet boligbyggeri. Derimod kan der ikke ydes boligsikring til lejede værelser i offentlige eller private indkvarteringer.

2. § 3, stk. 2 og stk. 3 ændres således:
§ 3, stk. 2. Hvis antallet af beboelsesrum overstiger antallet af beboere med mere end l, kan boligsikring som hovedregel ikke ydes.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan gøre undtagelse fra bestemmelsen i stk. 2, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

3. § 5, stk. 2 og 3 ændres således, og der indsættes et nyt stk. 4:
§ 5, stk. 2. Den regulerede nettoindkomst beregnes på grundlag af husstandsmedlemmernes skattepligtige indkomst fra det nærmest forudgående slutlignede indkomstår. Hertil skal lægges driftsomkostninger, driftsøkonomiske afskrivninger samt renteudgifter, der ikke er forbundet med skabelsen af indkomsten, ligesom takstmæssig hjælp og et eventuelt aldersrente-grundbeløb eller erhvervsudygtighedsrente-grundbeløb tillægges.
Stk. 3. Hvis der er sket en væsentlig og varig nedgang i husstandens indkomst i forhold til beregningsgrundlaget i stk. 2, skal boligsikring beregnes på grundlag af husstandens aktuelle forventede årsindkomst.
Stk. 4. Landsstyret bemyndiges til nærmere at fastsætte, hvilke skattefrie offentlige ydelser, der skal indgå i beregningsgrundlaget, når boligsikring beregnes på grundlag af den aktuelle forventede årsindkomst, jfr. stk. 3.

4. § 6 ændres således:
§ 6. Boligsikring kan ydes, såfremt den årlige husstandsindkomst opgjort efter reglerne i § 5 ligger under et grænsebeløb, der hvert år fastsættes af Grønlands Landsting. Husstande med indkomster under grænsebeløbet skal selv afholde en procentvis beregnet egenandel af boligudgiften (husleje eller terminsudgift).
Stk. 2. Inden beregning af egenandelen nedsættes husstandsindkomsten med 4.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år.
Stk. 3. Den øverste procentsats for en husstands egenandel fastsættes hvert år af Grønlands Landsting. Procentsatsen nedsættes med 2 for hver 4.000 kr., husstandsindkomsten efter fradrag for hjemmeboende børn ligger under grænsebeløbet. Procentsatsen kan dog ikke nedsættes til mindre end 5%.
Stk. 4. Indenfor de enkelte indkomstintervaller afrundes husstandsindkomsten til middelværdien, inden beregning af egenandelen foretages.

5. § 7 ændres således:
§ 7. Boligsikring kan ydes, når boligudgiften  overstiger husstandens egenandel opgjort efter reglerne i § 6.
Stk. 2. Grønlands Landsting fastsætter hvert år et maksimumsbeløb og et minimumsbeløb for den årlige boligsikringsydelse, således at beløb, der ligger herover eller herunder, ikke kommer til udbetaling. Grønlands Landsting kan endvidere fastsætte et minimumsbeløb for den egenandel, der skal opkræves hos beboeren.

6. § 12 ophæves.

 

§ 2.

Denne forordning træder i kraft den 1. oktober 1985.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. august 1985
Jonathan Motzfeldt

/

Aqqaluk Lynge