Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 30. december 1985 om indførsel af varer og indførselsafgifter.

I medfør af landstingslov nr. 15 af 29. oktober 1985 om indførsel af varer og indførselsafgifter fastsættes følgende:

 

§ 1. Ved indrejse i Grønland kan rejsende afgiftsfrit medføre varer i følgende omfang:
a) 200 cigaretter eller 50 cigarer eller 100 cigarillos eller 250 g røgtobak.
b) 200 stk. cigaretpapir eller cigarethylstre.
c) 1 normalflaske spiritus (1 liter) eller 2 liter hedvin samt 2 liter bordvin.
d) 50 g parfume og 1/4 liter toiletvand.
e) 2 liter øl.
f) 1 kg chokolade-, lakridsvarer eller lignende.
g) 1 kg kaffe eller the.
h) 5 kg kød, kødvarer eller fjerkræ.
Stk. 2. Afgiftsfri indførsel af spiritus, vin og tobaksvarer kan kun foretages af personer, der er fyldt 18 år.
Stk. 3. Til personlig brug under rejsen kan afgiftsfrit indføres parfume, kosmetik og toiletmidler, der er afgiftspligtige efter lovens § 2, nr. 14, såfremt genstandene under hensyn til deres mængde og beskaffenhed kan betragtes som sædvanligt rejseudstyr.
Stk. 4. Det er en forudsætning for afgiftsfrihed at:
- varerne medbringes på personen eller i den ved ind rejsen personligt medbragte bagage, således at de kan frembydes til samtidig afgiftsbehandling på indrejsestedet.
- indførslen ikke har erhvervsmæsig karakter.

§ 2. Transportpersonale - det vil sige personer på skibe og fly, der er indsat i international trafik, og som udfører arbejde med transportmidlets drift eller med betjening om bord - kan, når indrejse sker efter mindre end 15 dages ophold uden for Grønland, medføre:
a) 60 cigaretter eller 40 cigarer eller 50 cigarillos eller 250 g røgtobak.
b) 2 liter hedvin og 2 liter bordvin, men ingen spiritus.
c) 50 g parfume og 1/4 liter toiletvand.
d) 500 g kaffe.
e) 100 g the,
Stk. 2. Ved indrejse efter ophold uden for Grønland i 15 dage eller derover kan transportpersonale medføre varer efter reglerne i § 1.

§ 3. Besætningsmedlemmer på skibe, der er registreret udenfor Grønland, nyder afgiftsfrihed under skibets rejser i grønlandsk farvande. Afgiftsfriheden er pr. besætningsmedlem pr. døgn: 1/4 liter vin, 1/4 liter spiritus og 40 g tobaksvarer.
Stk. 2. Afgiftsfrihed i henhold til stk. 1 omfatter ikke besætningsmedlemmer på danske og færøske fiskefartøjer, der indgår i fiskeri i grønlandske farvande.
Stk. 3. Turister på udenlandske passagerskibe nyder afgiftsfrihed som nævnt i stk. 1.
Stk. 4. Afgiftsfriheden i henhold til stk. 1 og 3 gælder kun på varer, som skibet har medbragt fra eller indkøbt udenfor afgiftsområdet.
Stk. 5. Turister, der nyder afgiftsfrihed i henhold til stk. 3, må ikke ilandbringe andre afgiftsvarer end tobaks- chokolade- og lakridsvarer til eget forbrug. Når hjemrejsen tiltrædes via Grønland, kan turister medbringe varer i det omfang, det følger af §§ 1og 2. Disse varer må ikke forbruges i afgiftsområdet.
Stk. 6. Besætningsmedlemmer, der har erhvervet varer afgiftsfrit i henhold til stk. 1, kan ved afmønstring for at tiltræde rejse ud af afgiftsområdet medbringe varer i det omfang, det følger af stk. 1 og 2. Disse varer må ikke forbruges i afgiftsområdet.

§ 4. fritaget for afgift er:
a) Varer, der forgår ved ulykkelig hændelse, mens de er i Kalaallit Niuerfiats eller en privat næringsdrivendes varetægt, eller inden de har forladt en virksomhed i Grønland, der erhvervsmæssigt fremstiller afgiftspligtige varer, j fr. lovens § 5, når det er attesteret af Kalaallit Niuerfiat, at varerne er gået til grunde.
b) Varer, der er indført med henblik på videresalg, men som føres tilbage fra afgiftsområdet. Når betalt afgift begæres tilbagebetalt, tilbageholder Kalaallit Niuerfiat 10 procent af afgiftsbeløbet som administrationsgebyr.

§ 5. Kalaallit Niuerfiat kan foretage afgiftsfrit salg af varer til proviantering af skibe eller luftfartøjer, som ikke er hjemmehørende i Grønland, eller til skibe, der forlader det grønlandske søterritorium for at anløbe udenlandsk, færøsk eller dansk havn. Ved provianteringen skal følges de for afgiftsfri tildeling til fartøjer i udenrigsfart gældende regler.

§ 6. Afgifter skal betales til Kalaallit Niuerfiat.
Stk. 2. Ved genudførsel af registrerede varer påhviler det den, som hæfter for betalingen af afgifterne at godtgøre varens genudførsel over for kontrolmyndighederne.

§ 7. Kalaallit Niuerfiat kan forsyne afgiftspligtige varer med banderole eller andet kendetegn, der godtgør at skyldig afgift er betalt.

§ 8. Ved fastsættelse af vægt, mål og værdi m.v. finder de af det danske toldvæsen fulgte regler tilsvarende anvendelse.

§ 9. Kontrol med afgiftsbestemmelsernes overholdelse udøves af politiet i Grønland og Kalaallit Niuerfiat. Disse myndigheder har de pligter og beføjelser, der fremgår af landstingslov nr. 16 af 29. oktober 1985 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer til og fra Grønland.

§ 10. For overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan idømmes bøde ligesom varen eller et beløb, der svarer til dens værdi, kan konfiskeres.
Stk. 2. For overtrædelse af bekendtgørelsens § 1, stk. 1 og 2, samt §§ 2 og 3 pålægges der administrativt en bøde og varerne konfiskeres.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1986.
Grønlands Hjemmestyre den 30. december 1985
Josef Motzfeldt

/

Fl.Bolø