Grønlands Landsstyres bekendtgørelse nr. 35 af 20. december 1985 om skattemæssige afskrivninger m.v.

I henhold til § 17, nr. 1 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat som senest ændret ved landstingslov nr. 9 af 28. oktober 1985 fastsættes følgende

 

Afsnit I
Formuegoder, der omfattes af bekendtgørelsen

§ 1. Denne bekendtgørelse om skattemæssige afskrivninger finder anvendelse på:
1) Maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der benyttes erhvervsmæssigt. Skattemæssig afskrivning kan foretages med indtil 30% efter reglerne i afsnit II.
2) Skibe til erhvervsmæssig brug. Skattemæssig afskrivning kan foretages med indtil 20% efter reglerne i afsnit III.
3) Driftsbygninger med tilhørende installationer mv. inden for fåreavl, håndværk, industri, butikshandel, hotel- og restaurationsvirksomhed, herunder medregnet nødvendige kontor- og lagerlokaler, der er beliggende i tilknytning til de nævnte virksomheder. Det samme gælder udgravninger, veje, gårdspladser, parkeringspladser, hegn og lignende under forudsætning af, at de er beliggende i eller i umiddelbar tilknytning til en afskrivningsberettiget bygning, og at de tjener til driften af denne bygning. Skattemæssig afskrivning kan foretages med indtil 10% efter reglerne i afsnit IV.
4) Udgifter til ombygning af lokaler, der er lejet til erhvervsmæssig benyttelse. Skattemæssig afskrivning kan foretages med indtil 20% efter reglen i afsnit IV, § 10.
5) Anskaffelsessummen for goodwill. Skattemæssig afskrivning kan foretages med indtil 20% årligt efter reglen i afsnit V, § 13.
6) Tidsbegrænsede rettigheder, såsom patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster eller varemærke. Skattemæssig afskrivning kan foretages efter reglen i afsnit V, § 14.

 

Afsnit II
Maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt

§ 2. Skattemæssig afskrivning på de i § 1, nr. 1 nævnte driftsmidler foretages under eet for samtlige de til den skattepligtiges erhvervsvirksomhed hørende maskiner og indretninger, inventar og lignende driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt. Afskrivningsgrundlaget opgøres efter saldometoden efter reglerne i stk. 2 og stk. 3.
Stk. 2. Saldoværdien ved indkomstårets begyndelse udgør det beløb, hvortil de i tidligere indkomstår anskaffede aktiver er nedskrevet ved skattemæssige afskrivninger.
Stk. 3. Indkomst årets skattemæssige afskrivninger foretages på grundlag af den afskrivningsberettigede saldoværdi, som udgør saldoværdien ved indkomstårets begyndelse, med fradrag af salgssummen for driftsmidler, der er solgt i indkomstårets løb og med tillæg af hele anskaffelsessummen for driftsmidler, der er anskaffet i indkomståret.

§ 3. Anskaffelsessummen for driftsmidler, hvis værdi er 5.000 kr. eller derunder kan fradrages fuldt ud i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori anskaffelsen finder sted.
Stk. 2. Fradrages anskaffelsessummen for et driftsmiddel ikke i den skattepligtige indkomst i medfør af stk. 1, overføres den i anskaffelsesåret til afskrivning efter reglerne i § 2.
Stk. 3. Anskaffelsessummen for et driftsmiddel af den i stk. 1 nævnte art skal i sin helhed behandles enten efter reglerne i stk. 1 eller efter reglerne i Stk. 2.
Stk. 4. Sælges et driftsmiddel, hvis anskaffelsessum i medfør af stk. 1 fuldt ud er fradraget i den skattepligtige indkomst for anskaffelsesåret, skal salgssummen fuldt ud medregnes i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori afhændelsen finder sted.
Stk. 5. Reglen i stk. 1 kan kun anvendes på driftsmidler til en samlet anskaffelsessum på indtil 100.000 kr.

§ 4. Er der som følge af, at salgsummer m.v., der skal fradrages i afskrivningsgrundlaget, fremkommet en negativ saldo, der ikke er udlignet ved anskaffelser efter den i § 2, stk. 3 anførte måde skal den negative saldo udlignes helt derved, at beløbet medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for sidstnævnte indkomstår .
Stk. 2. Landsstyret, eller den landsstyret bemyndiger dertil, kan, når særlige omstændigheder taler herfor, forlænge fristen for udligning af et negativt saldobeløb. Tilladelsen kan gøres betinget af, at der stilles sikkerhed for skattebetalingen.

§ 5. Ved ophør af virksomhed medregnes fortjeneste eller tab som forskellen mellem saldoværdien ved årets begyndelse tillagt de i ophørsåret anskaffede driftsmidler med fradrag af salgssummen for driftsmidler, der er solgt i indkomstårets løb og salgssummen.

 

Afsnit III
Skibe til erhvervsmæssig brug

§ 6. På de i § 1, nr. 2 nævnte skibe foretages afskrivningen særskilt for hvert enkelt fartøj, der hører til den skattepligtiges virksomhed, og som udelukkende benyttes erhvervsmæssigt.
Stk. 2. Reglerne i dette afsnit gælder også maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der benyttes erhvervsmæssigt om bord på skibe.

§ 7. Indkomstårets skattemæssige afskrivninger foretages på grundlag af saldoværdien ved indkomstårets begyndelse. Afskrivningsgrundlaget opgøres efter bestemmelserne i stk. 2 og 3.
Stk. 2. Saldoværdien ved indkomstårets begyndelse  udgør det beløb, hvortil det i tidligere indkomstår anskaffede aktiv er nedskrevet ved skattemæssige afskrivninger.
Stk. 3. Indkomst årets afskrivninger foretages på grundlag af den afskrivningsberettigede saldoværdi, som udgør saldoværdien ved indkomstårets begyndelse med fradrag af salgssummer for driftsmidler, som nævnt i § 6, stk. 2, der er solgt i indkomstårets løb og med tillæg af hele anskaffelsessummen for driftsmidler, der er anskaffet i indkomståret, jvf. § 6.
Stk. 4. Ved afhændelse af et skib omfattet af nærværende afsnit medregnes fortjenesten eller tabet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i salgsåret. Fortjenesten eller tabet opgøres som forskellen mellem salgssummen og anskaffelsessummen med fradrag af afskrivninger, der er foretaget i tidligere indkomstår med tillæg af eventuelle forbedringer.

 

Afsnit IV
Bygninger

§ 8. Skattemæssig afskrivning på de i § 1, nr. 3 nævnte bygninger med tilhørende installationer m.v. skal foretages særskilt for hver enkelt bygning. Afskrivningsgrundlaget opgøres efter saldometoden, opgjort som det beløb ved indkomstårets begyndelse, hvortil den oprindelige anskaffelsessum tillagt eventuelle forbedringer og med fradrag af tidligere indkomstårs afskrivninger er nedskrevet.
Stk. 2. Udgifter til ombygning på de i § 1, stk. 3 nævnte bygninger kan dog i det omfang årets samlede udgifter ikke overstiger 25.000 kr. fradrages i den skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår.
Stk. 3. Ved afhændelse af en bygning omfattet af nærværende afsnit medregnes fortjenesten eller tabet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i salgsåret. Fortjenesten eller tabet opgøres som forskellen mellem salgssummen og anskaffelsessummen med fradrag af afskrivninger, der er foretaget for tidligere indkomstår og tillagt eventuelle forbedringer.

§ 9. For de i § 1 nr. 4 nævnte udgifter til ombygning af lejede lokaler kan der, når lejemålet er indgået for et bestemt tidsrum foretages afskrivning med lige store årlige beløb over lejeperioden.
Stk. 2. Er lejemålet indgået på ubestemt tid kan der foretages afskrivning med 20% årligt.
Stk. 3. Ved afhændelse, afståelse og opgivelse af det i stk. 1 nævnte lejemål medregnes fortjeneste eller tab i den skattepligtige indkomst som forskellen mellem de afholdte ombygningsudgifter og den uafskrevne del af ombygningsudgiften.

 

Afsnit V
Afskrivning på good-will og andre immaterielle rettigheder

§ 10. Ved erhvervelse af den i § 1, nr. 5 nævnte good-will afskrives det ydede vederlag i den skattepligtige indkomst med 20% årligt.
Stk. 2.Ved afhændelse, afståelse og opgivelse af den i stk. 1 nævnte good-will medregnes fortjeneste eller tab i den skattepligtige indkomst som forskellen mellem det for den afståede good-will modtagne beløb og den uafskrevne del af sælgerens anskaffelsessum for den afståede good-will.

§ 11. For de i § 1, nr. 6 nævnte tidsbegrænsede rettigheder såsom patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster eller varemærke kan det ydede vederlag afskrives i den skattepligtige indkomst med lige store årlige beløb over et til rettighedens varighed svarende åremål, eller såfremt rettigheden ikke er tidsbegrænset over en periode af 10 år. Ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af tidsbegrænsede rettigheder medregnes fortjeneste eller tab i den skattepligtige indkomst, opgjort efter reglen i § 11, stk. 2.

 

Afsnit VI
Formuegoder, der både benyttes til erhvervsmæssige og til private formål

§ 12. Afskrivning på de i afsnit II og III nævnte aktiver kan fradrages i den skattepligtige indkomst efter forholdet mellem den erhvervsmæssige og den samlede benyttelse. Afskrivning efter nærværende afsnit kan kun foretages, hvis den erhvervsmæssige benyttelse i de pågældende indkomstår udgør mindst halvdelen af den samlede benyttelse.
Stk. 2. Afskrivning på de i afsnit IV nævnte bygninger med tilhørende installationer m.v., kan kun foretages, hvis mindst halvdelen af bygningens etageareal i det pågældende indkomstår benyttes erhvervsmæssigt eller det erhvervsmæssigt benyttede etageareal udgør mindst 100 kvm. Afskrivningsberettigede aktiver, der omfattes af bestemmelserne i dette afsnit, kan afskrives med de i § 1 nævnte satser, og skal foretages særskilt for hver enkelt bygning.
Stk. 3. Såfremt salgssummen overstiger eller er mindre end anskaffelsessummen med fradrag af afskrivninger, der er foretaget for tidligere indkomstår, skal den del af avancen henholdsvis tabet, der kan henføres til den erhvervsmæssige del, medregnes i opgørelsen af den skattepligtige indkomst i afståelsesåret.

§ 13. Hvis et formuegode, der omfattes af bestemmelserne i dette afsnit udgår af driften før afskrivningerne er tilendebragt, kan det uafskrevne beløb, nedsat med en eventuel salgssum for materiale m.v., der kan henføres til den erhvervsmæssige del, fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori det pågældende aktiv udgår.

 

Afsnit VII
Almindelige bestemmelser

§ 14. Driftsmidler og skibe, som nævnt i afsnit II og III, betragtes som anskaffet, når levering har fundet sted, og for bygninger, når bygningerne er erhvervet eller fuldført.
Stk. 2. Overstiger et indkomstårs samlede afskrivning ikke 50.000 kr. kan dette beløb dog altid fradrages i indkomstopgørelsen for så vidt beløbet kan rummes i afskrivningsgrundlaget.

§ 15. Når formuegoder er erhvervet ved arv, ved overtagelse af fællesboet til hensidden i uskiftet bo, ved udlæg uden skiftebehandling til den længstlevende ægtefælle eller ved skifte mellem ægtefæller, behandles formuegoderne i henseende til bestemmelserne i denne bekendtgørelse, som om de er erhvervet af arvingen eller den erhvervende ægtefælle til de tidspunkter og de beløb, hvortil de er erhvervet af afdøde eller ægtefællen, og eventuelle afskrivninger anses for foretaget af erhververen.

§ 16. Når formuegoder er erhvervet ved gave eller arveforskud, betragtes værdien i handel og vandel på erhvervelsestidspunktet som anskaffelsessum. Ved overdragelse af formuegoder ved gave eller arveforskud betragtes værdien i handel og vandel på overdragelsestidspunktet som afståelsessum.

§ 17. Overførsel af formuegoder fra udelukkende privat benyttelse til hel eller delvis erhvervsmæssig benyttelse samt overførelse af formuegoder fra udlandet eller Danmark og Færøerne til skattepligtig virksomhed i Grønland sidestilles med køb. Som anskaffelsessum betragtes værdien i handel og vandel på overførelsestidspunktet.
Stk. 2. Overførsel af formuegoder fra hel eller delvis erhvervsmæssig benyttelse til udelukkende privat benyttelse samt overførsel af formuegoder fra skattepligtig virksomhed i Grønland til udlandet eller Danmark og Færøerne sidestilles med salg. Som afståelsessum betragtes værdien i handel og vandel på overførselstidspunktet.
Stk. 3. Overførsel af formuegoder fra helt til delvis erhvervsmæssig benyttelse eller omvendt sidestilles med salg og køb. Som afståelses- og anskaffelsessum betragtes værdien i handel og vandel på overførselstidspunktet.
Stk. 4. Formuegoder, der benyttes erhvervsmæssigt uden for Grønland, betragtes senest som afstået på tidspunktet for den fulde skattepligts ophør. Som afståelsessum betragtes værdien i handel og vandel på dette tidspunkt. Fortjeneste efter denne bestemmelse kan dog ikke overstige de efter denne bekendtgørelse foretagne afskrivninger.

§ 18. Udgifter til forbedring behandles på samme måde som anskaffelsessummer.
Stk. 2. Som forbedringsudgifter anses kun udgifter, der medgår til at sætte formuegodet i bedre stand end ved erhvervelsen.
Stk. 3. Hvis et formuegode har lidt skade, anses kun udgifter, der medgår til at at sætte formuegodet i bedre stand end før skadens indtræden, som forbedringsudgifter.
Stk. 4. Udgifter til forbedring behandles på samme måde som anskaffelsessummer og indgår således i afskrivningsgrundlaget efter reglerne i stk. 2 og stk. 3.

§ 19. Totalskade af et formuegode sidestilles med salg. Som salgssum betragtes den i anledning af skaden eventuelt udbetalte forsikrings- eller erstatningssum.
Stk. 2. Ved delskade af et formuegode fradrages den i anledning af skaden eventuelt udbetalte forsikrings- eller erstatningssum i den uafskrevne del af anskaffelsessummen. Et eventuelt overskydende beløb medregnes i den skattepligtige indkomst for det år, hvor skaden er sket.

§ 20. Ekspropriationserstatninger sidestilles med salgssummer.

§ 21. Hvis et formuegode afstås ved salg eller ekspropriation eller lider totalskade, kan landsstyret tillade, at den skattepligtige fortjeneste ikke medregnes i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret. Landsstyret eller den landsstyret bemyndiger dertil udfærdiger nærmere regler herom.

§ 22. Prioriteringsomkostninger, herunder kurstab, kan ikke henregnes til anskaffelsessummen eller til forbedringsudgifter, medmindre landsstyret, eller den landsstyret bemyndiger dertil, giver tilladelse til det.
Stk. 2. Ved opgørelse af anskaffelsessummen medregnes ikke rente- og afdragsfrie lån i henhold til landstingsforordning nr. 4 af 20. november 1984 om erhvervsstøtte. Hvis lånet kræves tilbagebetalt forhøjes anskaffelsessummen med beløbet.

§ 23. Kan en skattepligtig dokumentere, at der i indkomstårets løb er solgt et af de i afsnittene II, III, IV og V omhandlede formuegoder til et beløb, der er mindre end anskaffelsessummen med fradrag af skattemæssige afskrivninger, der i tidligere indkomstår er foretaget på dette, kan der fuldt ud fradrages det således konstaterede tab i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori salget finder sted. Vælges denne fremgangsmåde, kan der ikke afskrives på det pågældende driftsmiddel i salgsåret. Saldoværdien efter § 2, stk. 2 skal i disse tilfælde formindskes med den uafskrevne del af driftsmidlets anskaffelsessum.

§ 24. Efter udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse kan den skattepligtige kun ændre de foretagne afskrivninger med skatterådets tilladelse.

§ 25. Formuegoder, der omfattes af denne bekendtgørelse ansættes ved formueopgørelsen til den nedskrevne saldo værdi .

§ 26. I forbindelse med indgivelse af selvangivelse skal den skattepligtige oplyse anskaffelsessum og -tidspunkt for de formuegoder, hvorpå afskrivning kan foretages, omfanget af disses erhvervsmæssige benyttelse samt eventuelle afståelsessummer for de i indkomståret afståede formuegoder. Oplysninger herom afgives i en af skattedirektoratet fastsat form.

 

Afsnit VIII
Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 27. Bekendtgørelsen har virkning fra og med indkomståret 1986.
Stk. 2. Anskaffelsessummen for formuegoder, der ikke efter de hidtil gældende regler fuldt ud er afskrevet, overføres til afskrivninger efter reglerne i nærværende bekendtgørelse.
Stk. 3. Fortjeneste eller tab vedrørende bygninger, som nævnt i bekendtgørelse nr. 426 af 13. august 1974 og landsstyrebekendtgørelse nr. 9 af 26. juni 1979, og hvorpå der er foretaget skattemæssige afskrivninger, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i denne bekendtgørelse, uanset at afskrivning efter nærværende bekendtgørelse ikke kan finde sted.
Stk. 4. Nærværende bekendtgørelse ophæver Grønlands Landsstyres bekendtgørelse nr. 9 af 26. juni 1979 og de i henhold til denne bekendtgørelse udstedte regler.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. december 1985
Moses Olsen

/

Ole Sinkbæk


Rettelsesblad