Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 34 af 20. december 1985 om A-indkomst.

I henhold til § 37, stk. 2 og stk. 4, § 38 stk. 1 og § 91 i landsstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som senest ændret ved landstingslov nr. 9 af 28. oktober 1985, bestemmes følgende:

 

A-indkomst

§ 1. Ud over indkomst som nævnt i landstingslovens § 37, stk. 1 henregnes til A-indkomst:
1) Pension, ventepenge samt lignende skattepligtige ydelser, når disse har sammenhæng med et tidligere tjenesteforhold,
2) indkomstskattepligtige pensionsudbetalinger som nævnt i § 17, nr. 4,
3) godtgørelse for tab af indtægter eller mistede arbejdsmuligheder,
4) vederlag for virksomhed som solist, artist, musiker, forfatter, udøvende kunstner i øvrigt, idrætsmand, kronikør, dommer, domsmand, bisidder og free-lance oversætter og
5) følgende ydelser efter anordning for Grønland om forsikring mod følge af arbejdsskade, jfr. anordning for Grønland om arbejdsskadeforsikring, nr. 558 af 28 december 1979:
a) dagpenge, der ydes lønarbejdere i medfør af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring,
b) erstatning for tab af erhvervsevne og varigt men og erstatning til efterladte, når erstatningen ydes som en årlig rente,
6) indhandlingsbeløb, der erhverves ved indhandling i Grønland af produkter hidrørende fra fiskeri, fangst, jagt, fåreavl og rensdyravl, medmindre indhandlingen sker af selskaber, foreninger eller lignende.

 

Indkomst som ikke anses for A-indkomst

§ 2. Følgende indkomstarter anses ikke for A-indkomst:
1) Drikkepenge og
2) løn til hushjælp og anden medhjælp i privat husholdning, når arbejdsgiveren eller dennes ægtefælle ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fratrække nogen del af den løn, der udbetales til pågældende.

 

Feriepenge og søgnehelligdagsbetaling

§ 3. 0m tidspunktet for indholdelse af A-skat i feriepenge og søgnehelligdagsbetaling samt for beskatning af disse ydelser gælder følgende:
1) Hvor arbejdsgiveren udbetaler løn under lønmodtagerens ferie, foretages indeholdelse i denne løn og i det særlige ferietillæg efter samme regler som for anden A-indkomst, j fr. landstingslovens § 38, stk. 1, 1. pkt. I feriegodtgørelse, der ved ansættelsesforholdets ophør tilfalder lønmodtagere, som under ansættelsen har været berettiget til løn under ferie, foretages indeholdelse efter reglerne nedenfor under 2), 1. pkt.
2) Hvor arbejdsgiveren ikke yder den ansatte løn under ferie, men feriegodtgørelse, der hensættes til udbetaling i det efter indtjeningsåret følgende ferieår, foretages indeholdelsen, når feriegodtgørelsen godskrives lønmodtageren ved indklæbning af feriemærker i feriemærkebøger, udskrivning af feriekort m.v. Indeholdelsen skal dog senest foretages den 31. december i indtjeningsåret . Det samme gælder for tilgodehavende søgnehelligdagsbetaling, der ikke er kommet til udbetaling i løbet af indtjeningsåret.
3) Feriegodtgørelse og søgnehelligdagsbetaling beskattes i det kalenderår, hvori indeholdelsen skal finde sted efter reglerne foran under 1) og 2). Oplysningerne til brug ved ligningen og skatteberegningen efter landstingslovens § 88, stk. 1, gives for samme indkomstår.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1986.
Stk. 2. Nærværende bekendtgørelse ophæver Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 4 af 26. juni 1979 og de i henhold dertil udstedte regler.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. december 1985
Moses Olsen

/

Ole Sinkbæk