Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 10. december 1985 om bygningsmyndigheden i Grønland.

I medfør af § 25 i landstingsforordning nr. 1 af 2. februar 1981 om arealanvendelse, lands- og byplanlægning og bebyggelse fastsættes:

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyre er bygningsmyndighed.

§ 2. Den lokale bygningsmyndighed varetages på Hjemmestyrets vegne af de enkelte kommunalbestyrelser.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen varetager med ansvar overfor Hjemmestyret bygningsmyndighedens opgaver i lokalsamfundet og løser i denne forbindelse såvel de administrative og tilsynsmæssige opgaver som myndighedens projektvurderinger.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er berettiget til at lade myndighedens projektvurdering udføre af GTO eller anden af Hjemmestyret godkendt institution - enten på grundlag af generelle aftaler herom eller efter aftale for hver sag for sig.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan efter regler aftalt med Hjemmestyret opkræve gebyrer for myndighedsbehandling.

§ 3. Bygningsmyndigheden varetages på grundlag af bestemmelserne i "Grønlands Bygningsreglement 1982", og de i tilknytning til bygningsreglementet af Hjemmestyret udsendte forskrifter og anvisninger.

§ 4. Dispensationer meddeles på Grønlands Hjemmestyres vegne af GTO's rådgivende afdeling, Nuuk, til hvem ansøgninger sendes. Afdelingen orienterer Hjemmestyret om alle trufne afgørelser i dispensationssager.
Stk. 2. Det påhviler den lokale bygningsmyndighed at høre berørte naboer vedrørende byggeri, for hvilket der søges dispensation fra bygningsreglementets bestemmelser om bebyggelses højde- og afstandsforhold . Dispensationer kan først meddeles, når der er forløbet to uger efter, at den lokale bygningsmyndighed har oplyst naboer til den omhandlede ejendom om, hvortil der søges dispensation, og om, at eventuelle bemærkninger kan fremsendes til bygningsmyndigheden inden to uger. Fristen på to uger regnes fra det tidspunkt, hvor den lokale bygningsmyndigheds meddelelse til berørte naboer er kommet frem.

§ 5. Klager over de af GTO's rådgivende afdeling trufne afgørelser i henhold til § 4 stk. 1 og klager over afgørelser truffet i henhold til bygningsreglementet sendes til Landsplanudvalget, der er ankeinstans.
Stk. 2. Klagefristen er fire uger fra den dag, en afgørelse er meddelt.

§ 6. Overtrædelser straffes i henhold til § 30 og § 31 i Landstingsforordningen om arealanvendelse, lands- og byplanlægning og bebyggelse.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1986.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 1. december 1982 om bygningsmyndigheden i Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 10. december 1985
Jonathan Motzfeldt

/

John E.Jensen