Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 14. november 1985 om prisstop for salg og servering af stærke drikke i restaurationer.

I medfør af § 23, stk. 2, i landstingslov nr. 13 af 29. oktober 1985 om salg og servering af stærke drikke fastsættes herved følgende:

 

§ 1. Den højeste tilladte pris for salg og servering af stærke drikke i de virksomheder, der er omfattet af landstingslov nr. 8 af 25. oktober 1985 om restaurationsafgift af salg og servering af stærke drikke, fastsættes indtil videre til den pr. 15. oktober 1985 gældende pris med tillæg af 3,45 kr. pr. liter øl, 34,50 kr. pr. liter vin, 69 kr. pr. liter stærk spiritus med op til 50 vægtprocent alkohol og 138 kr. pr. liter stærk spiritus med over 50 vægtprocent alkohol.
Stk. 2. Dokumenterede forhøjelser af indkøbspriserne efter 15. oktober 1985 giver ret til en prisforhøjelse af samme beløbsstørrelse med tillæg af 15% af prisforhøjelsen.
Stk. 3. De i henhold til stk. 1 og 2 tilladte højeste priser kan afrundes til nærmeste højere med 50 øre delelige beløb.

§ 2. Med henblik på kontrol med overholdelse af de i § 1 fastsatte højeste priser indleverer hver enkelt bevillingshaver senest den 30. november 1985 til kommunalbestyrelsen en liste over de pr. 15. oktober 1985 gældende priser for såvel salg/servering som for indkøb.

§ 3. Hvis en virksomhed ønsker at føre andre arter af stærke drikke end den gjorde pr. 15. oktober 1985, fastsættes den højest tilladte pris således, at den svarer til prisen for en tilsvarende art inden for samme afgiftsgruppe.
Stk. 2. Tvivlsspørgsmål vedrørende prisfastsættelsen i henhold til stk. 1 afgøres af Socialdirektoraet, hvis afgørelse er endelig.

§ 4. Bevillingshaveren skal føre faste priser på alle drikkevarer. Priserne skal fremgå af prislister, der anbringes på et for publikum synligt sted i restaurationslokalet, jfr. § 21, stk. 4, i loven.

§ 5. Der vil ikke kunne nægtes repræsentanter for kommunalbestyrelsen adgang til lokaler eller rum, der hører til virksomheder, der er omfattet af denne bekendtgørelse, jfr. lovens § 25.

§ 6. Socialdirektoratet bemyndiges til på et hvilket som helst tidspunkt at indkalde prislister og eventuelt regnskabsmateriale fra de af denne bekendtgørelse omfattende virksomheder.

§ 7. For overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan idømmes bøde, jfr. lovens § 24.

§ 8. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. november 1985
Aqqaluk Lynge

/

Storch Lange