Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 8. november 1985 om et rådgivende organ for Kalaallit Niuerfiat og om butiksudvalg.

I medfør af landstingsforordning nr. 6 af 8. nomber 1985 om Kalaallit Niuerfiat §§ 3 og 4 fastsætter Grønlands Landsstyre følgende:

 

Kapitel l
Kalaallit Niuerfiat-rådet

§ 1. Kalaallit Niuerfiat-rådet består af ti medlemmer. To medlemmer udpeges af Grønlands Landsting blandt dettes medlemmer. Ét medlem udpeges af hver af følgende organisationer: Grønlands Forbrugerråd, Landsforeningen af kommuner i Grønland, SIK, KNAPK og kvindeforeningerne. Desuden udpeger samarbejdsudvalgene i Kalaallit Niuerfiat tre medlemmer, der repræsenterer de ansatte i Grønland og Danmark.
Stk. 2. For hvert medlem udpeges en suppleant.
Stk. 3. Medlemmer og suppleanter udpeges for Landstingets valgperiode. Opløses Landstinget i valgperioden, skal der udpeges medlemmer og suppleanter påny.

§ 2. Rådet indstiller blandt sine medlemmer en formand og en næstformand, der udnævnes af Landsstyremedlemmet for Handel- og Erhvervsuddannelser. Udnævnelsen gælder for rådets funktionsperiode.
Stk. 2. Næstformanden varetager formandens opgaver i dennes fravær.

§ 3. Direktøren for Handels- og Trafikdirektoratet og direktøren for Kalaallit Niuerfiat eller disses stedfortrædere deltager i rådets møder som tilforordnede.

§ 4. Rådet behandler overordnede spørgsmål og kan afgive udtalelser vedrørende følgende områder angående Kalaallit Niuerfiat og forholdet til det grønlandske samfund:
- Virksomhedens mål og opfyldelsen af disse
- virksomhedens politik over for kunder og konkurrenter
- virksomhedens generelle personalepolitik, herunder uddannelsespolitik
- virksomhedens serviceniveau, trafikbetjening, vareudvalg og økonomi.
Stk. 2. Rådet kan ikke behandle enkeltstående personalesager.
Stk. 3. KNIs ledelse bør forelægge rådet ønsker om og forslag til væsentlige ændringer inden for KNIs virksomhedsområde inden beslutning om og gennemførelse af sådanne ændringer.

 

Kapitel 2
Butiksudvalg

§ 5. Butiksudvalgene sammensættes således: Ét medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor handelsdistriktet har kontor, blandt forbrugerudvalgets medlemmer. SIK, KNAPK og kvindeforeningerne udpeger hver ét medlem. Desuden udpeges to medlemmer blandt de ansatte i Kalaallit Niuerfiats butikker i distriktet. Endvidere er et kommunalbestyrelsesmedlem fra hver af distriktets bygder medlemmer af udvalget. I handelsdistrikterne Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq udpeger fåreholderforeningen ét medlem.
Stk. 2. For hvert medlem udpeges en suppleant.
Stk. 3. Medlemmer og suppleanter udpeges for kommunalbestyrelsens valgperiode.

§ 6. Butiksudvalget vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand. Udnævnelsen gælder for hele valgperioden.
Stk. 2. Næstformanden varetager formandens opgaver i dennes fravær.

§ 7. Handelschefen eller dennes stedfortræder deltager i udvalgets møder. Han kan medtage medarbejdere til behandling af sager, hvor disse medarbejdere har særlig sagkundskab.

§ 8. Butiksudvalget kan rådgive den lokale ledelse af Kalaallit Niuerfiat om åbningstider, varesortiment, forsyningsmæssig betjening, forholdet mellem butikkerne og kunderne og den fremtidige udvikling af butikkerne.
Stk. 2. Butiksudvalget kan ikke behandle enkeltstående personalesager.
Stk. 3. Forslag om betydelige ændringer, der vedrører de i stk. l nævnte områder, bør forelægges udvalget til udtalelse inden gennemførelsen.

§ 9. Landsstyret kan fastsætte særlige regler for butikker uden for den kommunale inddeling.

 

Kapitel 3
Fælles bestemmelser

§ 10. Rådet og butiksudvalgene kan på eget initiativ tage sager op til behandling, der falder under deres arbejdsområde, jf. §§ 4 og 8.

§ 11. Rådet og butiksudvalgene kan indbyde uvildige sagkyndige til at deltage i behandlingen af spørgsmål, hvor den pågældendes sagkundskab er til nytte.

§ 12. Der afholdes én gang årligt et fællesmøde mellem rådets formand og næstformand og en delegeret fra hvert butiksudvalg.

§ 13. Der udbetales et vederlag til formanden for rådet.
Stk. 2. Medlemmer og suppleanter af råd og butiksudvalg modtager godtgørelse for rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder i råd og butiksudvalg efter den for tjenestemænd i Grønland gældende sats under forudsætning af, at disse udgifter ikke dækkes af andre offentlige myndigheder.

§ 14. Udgifter ved rådets og butiksudvalgenes virksomhed afholdes af Kalaallit Niuerfiat. Udgifterne skal fremgå af virksomhedens regnskab.

§ 15. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1986
Grønlands Hjemmestyre den 8. november 1985Josef Motzfeldt

/

Fl. Bolø