Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 8. november 1985 om benyttelse af Grønlands Postvæsen.

I henhold til landstingsforordning nr. 5 af 8. november 1985 om Grønlands Postvæsen fastsættes følgende:

 

Kapitel 1.
Postvæsenets virksomhed

§ 1. Foruden de postforretninger, som Postvæsenet skal udføre i henhold til §§ 2 og 3 i landstingsforordningen om Grønlands Postvæsen, i det følgende benævnt postforordningen, udføres følgende forretninger, jfr. dennes § 4:
1) Besørgelse af adresseløse forsendelser,
2) postopkrævning på brevforsendelser og pakker
3) kurerpostforsendelser,
4) faxforsendelser.
Stk. 2. De nærmere vilkår, herunder betaling for opgaver, der udføres for andre offentlige institutioner, aftales mellem KNI og vedkommende myndighed eller institution.
Stk. 3. De nærmere vilkår, herunder betalinger for udførelse af andre opgaver, jfr. forordningens § 4, stk. 2 fastsættes af KNI.

 

Kapitel 2.
Posthemmeligheden

§ 2. Ubesørgelige lukkede forsendelser, som ikke på anden måde kan bringes afsenderen i hænde, åbnes af dertil af KNI udpegede tjenestemænd, som ved erklæring på ære og samvittighed har lovet ikke med deres vilje at læse andet af de åbnede forsendelser end afsenderens eller adressatens navn og adresse og iøvrigt ikke at ville meddele uvedkommende noget, som ved denne virksomhed er kommet til deres kendskab.
Stk. 2. Postvæsenet kan åbne forsendelser, når dette sker for at legitimere adressaten, i tilfælde af tvivlsom adresse samt for at fastslå omfanget af en eventuel beskadigelse af rekommanderede forsendelser, værdiforsendelser samt pakker.
Stk. 3. Postvæsenet kan åbne forsendelser, der af afsenderen er betegnet som tryksager eller småpakker, når dette sker for at undersøge, om de kan passere til taksterne for disse forsendelsesarter.

 

Kapitel 3.
Postbesørgelsen

§ 3. Hvor der omdeles post, omfatter denne almindelige brevforsendelser og udgiverkorsbånd til omdeling samt anmeldelser  for rekommanderede forsendelser, pakker og pengeforsendelser.

§ 4. For postforsendelsernes vægt og omfang gælder følgende:

1) Breve:
Vægt 1 kg, omfang, maksimum 450x300x30 mm eller 450x200x100 mm, rulleform dog 750 mm i længden og 100 mm i diameter 450 mm i længden og 150 mm i diameter, minimum 140x90 mm, i rulleform dog 100 mm i længden og længden plus 2 gange diameteren mindst 170 mm.

2) Postkort.
Størrelse højst 150x107 mm, mindst 140x90 mm.

3) Tryksager:
Vægt og omfang som breve.

4) Småpakker:
Vægt og omfang som breve.

5) Blindeforsendelser:
Vægt 7 kg, omfang, maksimum 450x300x200 mm, minimum som breve.

6) Værdibreve:
Vægt og omfang som breve.

7) Pakker:
Vægt 20 kg. Omfang ikke over 100 cm i nogen retning  - største omkreds i en anden retning end længderetningen ikke over 150 cm. Pakker i rulle eller stangform må være intil 150 cm i længderetningen. Mindstemål 14x9 cm.

8) Adresseløse forsendelser:
Vægt 300 gram, omfang maksimum 330x230x10 mm, minimum 140x90 mm. KNI fastsætter iøvrigt de nærmere regler for ekspedition af adresseløse forsendelser.

9) Udgiverkorsbånd:
KNI fastsætter reglerne for størrelse og vægt samt øvrige bestemmelser for ekspedition af udgiverkorsbånd.

 

Befordring

§ 5. Ved befordring af post i henhold til postforordningens § 22 skal befordreren drage omsorg for, at posten opbevares på et sikkert og for de rejsende og andre uvedkommende utilgængeligt sted.
Stk. 2. Befordreren er efter almindelige erstatningsregler ansvarlig for posten, så længe den er i hans varetægt.
Stk. 3. Betalingen for fremførelsen af posten fastsættes i aftaler mellem postvæsenet og befordreren. Når ingen særlig aftale er indgået, udgør betalingen et beløb svarende til den almindelige fragttakst. I tvivlstilfælde fastsætter landsstyret beløbets størrelse.
Stk. 4. KNI træffer aftale med Grønlandsfly og andre befordrere om vilkår for postbefordringen. Herunder om prioriteringsrækkefølgen.
Stk. 5. Statens og Hjemmestyrets skibe, motorbåde og slæder har pligt til at medtage post i det omfang, pladsen tillader det - dog altid brevpost. Dette gælder såvel KNI's egne skibe som skibe m.v., der hører under GTO, politiet, sundhedsvæsenet, skolevæsenet m.v. Dette gælder endvidere for private skibe m.v., der er lejet til at sejle for statens eller Hjemmestyrets regning. KNI fastsætter regler for ordningens praktiske gennemførelse.
Stk. 6. KNI kan med De grønlandske kommuners Landsforening (KANUKOKA) aftale betingelser for postbefordring med trafikforbindelser, der foretages af kommunerne eller for kommunernes regning.

 

Udlevering

§ 6. KNI fastsætter de nærmere regler for opstilling og indretning af husbrevkasseanlæg/brevkasser, herunder minimumskravene til brevkassernes, dimensioner m.v.

§ 7. KNI kan undtage husstande, der ikke opfylder bestemmelserne for opstilling af brevkasser ved beboelsen fra den direkte opdeling, således at forsendelser til de pågældende henlægges til afhentning på posthuset inden for den almindelige henliggefrist.

 

Uanbringelige forsendelser

§ 8. Uanbringelige forsendelser indeholdende penge eller andet af værdi ligger til afhentning i 3 måneder, hvorefter de uafhentede forsendelser sælges eller tilintetgøres.

 

Andre bestemmelser

§ 9. De nærmere regler om forsendelsers beskaffenhed, indpakning og udskrift samt om forretningernes omfang og udførelse fastsættes af KNI under passende hensyntagen til de almindelige forhold, som Grønlands Postvæsen må arbejde under, samt under hensyntagen til danske regler og til de internationale postoverenskomster, som er indgået af det danske postvæsen.

 

Kapitel 4.
Betaling for postvæsenets ydelser


Takster

§ 10. De takster, der i medfør af postforordningens § 32 fastsættes af landsstyret, fremgår af bilag 1.

§ 11. Taksten for nedenstående forsendelser og tjenester, der i medfør af postforordningens § 33 fastsættes af KNI, fremgår af den i § 16 omhandlede postinstruks.
a) Postanvisninger
b) Postgiroforretninger
c) Adresseløse forsendelser
d) Postopkrævninger
e) Rekommandation
f) Værdiangivelse
g) Luftposttillæg
h) Breve, postkort, tryksager, småpakker, blindeforsendelser og pakker til Færøerne og udlandet,
i) Kurerpostforsendelser j. Faxforsendelser
k) Diverse tillægsgebyrer m.v.

§ 12. For massevis indleverede brevforsendelser fra samme afsender kan der ydes rabat på portoen på nærmere af KNI fastsatte vilkår, dog højst 20% af portoen.

 

Portofrihed

§ 13. I henhold til postforordningen fastsættes portofrihed for:
1) Forsendelser i tjenstligt anliggende til, fra eller mellem postale myndigheder i Danmark, Færøerne og Grønland.
2) Blinde forsendelser af vægt 7 kg eller derunder.

 

Frankering

§ 14. Med undtagelse af portoen for almindelige breve og postkort skal porto og gebyrer betales forud.
Stk. 2. Offentlige myndigheder samt private institutioner, firmaer m.v. kan opnå tilladelse til at lade ufrankerede postforsendelser befordre til enkeltporto. De nærmere regler herfor fastsættes af KNI.

 

Kapitel 5.
Erstatning

§ 15. I henhold til postforordningen fastsættes følgende erstatningsbeløb:
For et bortkommet rekommanderet brev betales 500,00 kr. For beskadiget indhold i et rekommanderet brev betales den skete skade, maksimalt 500,00 kr. For en bortkommet rekommanderet pakke eller for beskadiget indhold i en rekommanderet pakke betales den skete skade, maksimalt 3.000,00 kr. For en bortkommet almindelig pakke eller for beskadiget indhold i en almindelig pakke betales den skete skade, maksimalt 2.500,00 kr.
Stk. 2. Hvis en postopkrævningsforsendelse er blevet udleveret til adressaten uden opkrævning af beløbet, har afsenderen krav på dettes betaling af postvæsenet.
Stk. 3. KNI giver bestemmelser for, i hvilket omfang man er ansvarlig for forretninger, der udføres i henhold til postforordningens § 4, stk. 2.

 

Kapitel 6.
Postinstrukser

§ 16. På grundlag af postforordningen og denne bekendtgørelse samt af de i medfør af disse givne regler udarbejder KNI en postinstruks og en regnskabsinstruks i det omfang dette skønnes hensigtsmæssigt. De bestemmelser i postinstruksen, der kan have betydning for, at publikum kan drage nytte af forsendelsesarter og tjenester, skal på forlangende forevises for publikum.

 

Kapitel 7.
Bekendtgørelse af takstændringer m.v.

§ 17. Meddelelse om ændring af de mest almindelige posttakster sker ved annoncering i de landsdækkende grønlandske aviser.
Stk. 2. Samtlige takster og gebyrer fremgår af den i § 16 omhandlede postinstruks.
Stk. 3. Grønlands Postvæsen fremstiller i nødvendigt omfang oversigter over gældende takster og gebyrer til udlevering til publikum.

 

Kapitel 8.
Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1986.
Grønlands Hjemmestyre, den 8. november 1985
Josef Motzfeldt

/

Fl.Bolø


Bilag (findes ikke elektronisk)