Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 2. oktober 1985 vedrørende produktionsudvalg under Grønlands Hjemmestyres Produktionsvirksomhed.

I henhold til Landstingsforordning nr. 6 af 22. november 1984 vedrørende Grønlands Hjemmestyres produktions- og salgsvirksomhed, § 5, fastsættes herved følgende bestemmelser vedrørende produktionsudvalg.

 

Kapitel 1.
Produktionsudvalgenes formål

§ 1. Driften af hjemmestyrets produktionsvirksomheder - produktionsanlæg og fabrikker - organiseres således, at de enkelte virksomheder under den samlede Produktionsvirksomhed i videst muligt omfang fungerer som selvstændige økonomiske og administrative enheder.
Stk. 2. I tilknytning til de enkelte produktionsvirksomheder oprettes der et lokalt produktionsudvalg, der tillægges besluttende kompetence vedrørende planlægningen af det enkelte produktionsanlægs drift.

§ 2. Indenfor rammerne af denne bekendtgørelse udformes en vedtægt for hvert enkelt produktionsudvalg. Med vedtægten fastsættes bl.a. de nærmere regler for produktionsudvalgets beføjelser i henhold til kap. 4 og i henhold til overgangsbestemmelserne i kap. 5 i denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Vedtægten fastsættes af Erhvervsdirektoratet efter forhandling med Produktionsvirksomhedens hovedkontor i Nuuk.

 

Kapitel 2.
Produktionsudvalgenes sammensætning

§ 3. Produktionsudvalgenes medlemmer og suppleanter udpeges for to år ad gangen. Genudpegning er mulig.
Stk. 2. Udtræder et medlem af produktionsudvalget i løbet af den toårige valgperiode, udpeges et nyt medlem af den instans, som det udtrådte medlem var udpeget af. Tilsvarende regel gælder for suppleanter.
Stk. 3. Ved udpegningen af medlemmer og suppleanter gælder de habilitetsregler, der kendes fra Landstingslov nr. 2 af 14. maj 1979 om kommunalbestyrelser og bygderåd i Grønland, samt den til enhver tid gældende praksis, der anlægges af Tilsynsrådet for de grønlandske kommuner. Til produktionsudvalget kan således ikke udpeges medlemmer eller suppleanter, som vil have en direkte personlig interesse i udfaldet af produktionsudvalgets beslutninger. Personer, som er bestyrelsesmedlem, aktionær eller lignende i eller som på tilsvarende måde er knyttet til en konkurrende virksomhed, vil ikke kunne udpeges som medlem af eller suppleant til produktionsudvalget.
Stk. 4. Endvidere vil personer med ledelsesmæssige funktioner ved den pågældende produktionsvirksomhed ikke kunne udpeges som medlem eller suppleant til virksomhedens produktionsudvalg.

§ 4. Produktionsudvalgene for fabrikkerne i Nanortalik, Alluitsup Paa, Paamiut, Maniitsoq, Sisimiut, Kangaatsiaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat og Uummannaq sammensættes således:
2 repræsentanter, udpeget af kommunalbestyrelsen
2 repræsentanter, udpeget af den lokale SIK-afdeling
2 repræsentanter, udpeget af den lokale KNAPK-afdeling.
Endvidere udpeger hver gruppe 1 suppleant til produktionsudvalget.
Stk. 2. Produktionsudvalgsmedlemmer, udpeget af KNAPK-afdelingerne i Diskoregionen, udpeges i samråd med Rejefiskeriforeningen.

§ 5. Produktionsudvalget for fabrikken i Narsaq sammensættes således:
3 repræsentanter, udpeget af kommunalbestyrelsen
3 repræsentanter, udpeget af den lokale SIK-afdeling
2 repræsentanter, udpeget af den lokale KNAPK-afdeling
1 repræsentant, udpeget af Fåreholderforeningen. Endvidere udpeger hver gruppe 1 suppleant til produktionsudvalget.
Stk. 2. Narsaq-fabrikkens produktionsudvalg kan opdeles i to underudvalg, ét vedrørende fiskefabrikken, og ét vedrørende slagteriet.

§ 6. Produktionsudvalgene for de produktionsvirksomheder, som ikke er anført under § 3 og § 4, sammensættes således:
1 repræsentant, udpeget af kommunalbestyrelsen
1 repræsentant, udpeget af den lokale SIK-afdeling
1 repræsentant, udpeget af den lokale KNAPK-afdeling.
Endvidere udpeger hver gruppe 1 suppleant til produktionsudvalget.
Stk. 2. Såfremt SIK eller KNAPK ikke har lokalafdelinger i det pågældende område, kan hovedorganisationen udpege medlem og suppleant til produktionsudvalget blandt sine medlemmer i det pågældende lokalområde. I Østgrønland udpeges fisker- og fangerrepræsentanten og suppleanten dog i så tilfælde af den lokale fangerorganisation.
Stk. 3. I stedet for ét produktionsudvalg for hvert produktionsanlæg kan der nedsættes ét produktionsudvalg med kompetence for flere produktionsanlæg indenfor kommunen, dog kun efter godkendelse af Erhvervsdirektoratet.
Stk. 4. Såfremt et produktionsudvalg har kompetence for flere produktionsanlæg, kan udvalgets medlemstal udvides efter nærmere godkendelse af Erhvervsdirektoratet, dog maksimalt til 9 medlemmer.

§ 7. Virksomhedens daglige leder tilforordnes produktionsudvalget uden stemmeret. Ved fabrikkerne (jvf. § 4 og § 5) tilforordnes således fabrikslederen. I bygder med produktion på servicebasis tilforordnes handelsforvalteren, og i byer med produktion på servicebasis tilforordnes handelschefen.
Stk. 2. Produktionsudvalget kan endvidere uden stemmeret tilforordne personer, der er ansat i virksomheden, i det omfang, det skønnes nødvendigt. Produktionsudvalget vil i kraft heraf kunne tilforordne repræsentanter for de respektive personalegrupper.

Kapitel 3.
Produktionsudvalgenes organisation og funktionsmåde

§ 8. Produktionsudvalget vælger formand og næstformand blandt sine ordinære medlemmer.
Stk. 2. Ved fabrikkernes produktionsudvalg (jvf. § 4 og § 5) fungerer virksomhedens daglige leder (fabrikslederen) som produktionsudvalgets sekretær.
Stk. 3. Ved de øvrige anlægs produktionsudvalg (jvf. § 6) varetages udvalgets sekretæropgaver af én af produktionsudvalgets ordinære medlemmer, eller af en tilforordnet og ved virksomheden ansat person.
Stk. 4. Fabrikkernes produktionsudvalg nedsætter et forretningsudvalg, som består af formanden og næstformanden. Forretningsudvalget udvides dog til 3 medlemmer, hvis enten SIK eller KNAPK ikke herigennem er repræsenteret i forretningsudvalget. Fabrikslederen er tilforordnet uden stemmeret og fungerer som forretningsudvalgets sekretær.
Stk. 5. Formanden indkalder og leder alle produktionsudvalgets møder, hvoraf der mindst skal afholdes 2 om året. Møderne indkaldes med 3 ugers varsel. Ved formandens eventuelle fravær leder næstformanden mødet. Formanden kan iøvrigt indkalde til møder i produktionsudvalget efter behov og med kortere varsel end 3 uger.
Stk. 6. Produktionsudvalget er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af udvalgets ordinære (stemmeberettigede) medlemmer er til stede. Ved eventuelle afstemninger i udvalget træffes afgørelsen ved almindeligt flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelighed i udvalget er formandens stemme udslagsgivende. Leder næstformanden mødet i formandens fravær, er næstformandens stemme udslagsgivende.
Stk. 7. Kan et medlem af produktionsudvalget ikke deltage i ét eller flere møder, kan suppleanten indtræde i stedet for vedkommende.
Stk. 8. Produktionsudvalgets sekretær fører protokol over de trufne beslutninger, og protokollen underskrives af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer.
Stk. 9. Alle mødeindkaldelser, referater, protokoller og oplæg til produktionsudvalget skal udarbejdes på grønlandsk, og efter behov tillige på dansk. Hvis ikke alle produktionsudvalgets medlemmer taler grønlandsk skal der være tolkemulighed til rådighed.
Stk. 10. Der tilstræbes størst mulig offentlighed om produktionsudvalgets arbejde, bl.a. gennem offentliggørelse af mødeindkaldelser, referater m.v. Undtaget herfor er spørgsmål som ifølge lovgivningen eller almindelig forretningsskik skal behandles fortroligt. Selve produktionsudvalgets møder foregår som lukkede møder.
Stk. 11. Enhver, der deltager i behandlingen af produktionsudvalgets sager, er under ansvar efter bestemmelserne i kapitel 9 i kriminalloven for Grønland om forbrydelse i offentlig tjeneste eller hverv forpligtet til at bevare tavshed om forhold, som han på denne måde bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver ham foreskrevet af formanden eller af Produktionsvirksomhedens hovedkontor. Det skal af den udsendte dagsorden eller ved behandlingen i mødet fremgå, på hvilke punkter tavshedspligt kræves af udvalgets medlemmer og tilforordnede.
Stk. 12. Tavshedspligten gælder fortsat, selvom medlemskab af eller tilforordning til produktionsudvalget er ophørt.
Stk. 13. Produktionsudvalget fastsætter iøvrigt selv sin nærmere forretningsorden med udgangspunkt i den af Erhvervsdirektoratet udarbejdede standardforretningsorden.
Stk. 14. 0mkostninger i forbindelse med produktionsudvalgets mødeaktiviteter afholdes af pågældende virksomhed efter regler, fastsat af Produktionsvirksomhedens hovedkontor. Der ydes ikke særlige honorar eller andre specielle fordele til produktionsudvalget. I stedet tillægges der produktionsudvalgets medlemmer mødediæter og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, svarende til punkt 1 og 2 i cirkulære af 24. oktober 1983 fra Tilsynsrådet for de grønlandske kommuner om kommunalbestyrelser og bygderåd. Der kan dog ikke ydes mødediæter og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste for offentligt ansatte, herunder ansatte ved virksomheden, samt for personer, som modtager fast vederlag for borgerligt ombud.

 

Kapitel 4.
Produktionsudvalgenes kompetence

§ 9. Produktionsudvalget har ansvar for planlægning af virksomhedens budget og drift i overensstemmelse med nærværende bekendtgørelse og øvrige generelle retningslinier, udstukket af landsstyremedlemmet for fiskeri og industri med hjemmel i landstingsforordningen.
Stk. 2. Produktionsudvalget henvender sig i alle spørgsmål med besluttende eller indstillende kompetence til Produktionsvirksomhedens hovedkontor, og fremsender således alle beslutninger, indstillinger, mødereferater og forslag til Produktionsvirksomhedens hovedkontor i Nuuk.
Stk. 3. Den daglige drift varetages udelukkende af den ansatte ledelse (fabriksleder, handelsforvalter eller handelschef) med ansvar overfor produktionsudvalget og de af produktionsudvalget fastlagte budgetter og de heri indeholdte retningslinier.
Stk. 4. De nærmere regler for produktionsudvalgenes beføjelser og deres udøvelse fastsættes i den i § 2 nævnte vedtægt for det enkelte produktionsudvalg.

§ 10. Produktionsudvalget har besluttende kompetence og det dermed forbundne ansvar i følgende spørgsmål:
Stk. 2. Produktionsudvalget har besluttende kompetence vedrørende forslag til driftsbudgetter, idet produktionsudvalget udarbejder produktionsplaner og driftsbudgetter for det kommende år. Forslaget indsendes til Produktionsvirksomhedens hovedkontor til brug for udarbejdelse af bidrag til finanslovsforslaget.
Stk. 3. Produktionsudvalget er ansvarlig for virkeliggørelsen af de af landstinget godkendte budgetter og de heri indeholdte forudsætninger. Produktionsudvalget tager de nødvendige initiativer, såfremt forudsætningerne for budgetterne ændres. Efter landstingets vedtagelse af det samlede budget for Produktionsvirksomheden har produktionsudvalget således til opgave løbende at følge og vurdere produktionsresultatet i forhold til det godkendte budget. Det sker på grundlag af rapporter om produktionens forløb, som den daglige ledelse udarbejder til produktionsudvalget. Det er udvalgets opgave indenfor rammerne af de godkendte budgetter at træffe beslutning om de ændringer af driftsplanlægningen, som den løbende vurdering af produktionen efter udvalgets opfattelse giver anledning til.
Stk. 4. Hvis virksomheden ikke kan opfylde fastlagte budgetter og produktionsmål, og hvis problemet ikke kan løses ved produktionsudvalgets egen foranstaltning, stiller udvalget på et så tidligt tidspunkt som muligt forslag overfor Produktionsvirksomhedens hovedkontor til imødegåelse af de konstaterede vanskeligheder. I sådanne tilfælde har Produktionsvirksomhedens hovedkontor pligt til at forelægge sin opfattelse af virksomhedens driftproblemer, og til at foretage det videre fornødne i samarbejde med produktionsudvalget.
Stk. 5. Hvis der foreligger væsentlige negative afvigelser fra det budgetterede, og hvis det må tilskrives produktionsudvalgets dispositioner eller undladelser, kan landsstyremedlemmet efter indstilling fra produktionsvirksomhedens hovedkontor suspendere produktionsudvalgets kompetence indtil forholdene er genoprettede.

§ 11. Produktionsudvalget har udtaleret i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af virksomhedens daglige leder, såfremt vedkommende er ansat i hjemmestyret under landsstyreområdet for fiskeri og industri. Den daglige leder ansættes og afskediges af Produktionsvirksomhedens hovedkontor.
Stk. 2. Virksomhedens øvrige personale - faste ansættelser og timelønnede - antages og afskediges af virksomhedens daglige leder, som har pligt til at oplyse produktionsudvalget om de stedfundne dispositioner.
Stk. 3. Produktionsudvalget har ret til at fremkomme med forslag til virksomhedens udbygning, d.v.s. forslag til moderniseringer og nyinvesteringer ved anlægget. Alle investeringsplaner vedrørende virksomheden skal forelægges produktionsudvalget forinden de indarbejdes i bidraget til finanslovsforslag med henblik på landstingets stillingtagen.

§ 12. Produktionsudvalget har i samarbejde med den daglige leder gennem deres dispositioner pligt til at arbejde for den bedst mulige udnyttelse af virksomhedens produktionsanlæg, d.v.s. størst mulig indhandling af råvarer med bedst mulig økonomi ved oparbejdelsen af de indhandlede råvarer.
Stk. 2. Produktionsudvalget har endvidere pligt til i samarbejde med den daglige leder at tilstræbe højst mulig produktkvalitet og hygiejne, samt pligt til at arbejde for udvikling af arbejderbeskyttelse, medarbejderindflydelse, intern og extern information.
Stk. 3. Produktionsudvalget udarbejder i samarbejde med den ansatte ledelse årligt en rapport om virksomhedens drift og driftsresultater med angivelse af planer for den fremtidige udvikling. De nærmere regler for årsrapporten fastsættes af Produktionsvirksomhedens hovedkontor.

 

Kapitel 5.
Overgangsbestemmelser

§ 13. Produktionsudvalgenes virke og sikring af den lokale indflydelse, som tilstræbes hermed, forudsætter vidtgående ændringer af den nuværende ledelsesstruktur, budgetlægning og budgetkontrol, såvel for den samlede Produktionsvirksomhed som for de enkelte virksomheder. I overgangsfasen tilpasses produktionsudvalgenes beslutnings- og høringskompetence løbende til disse organisatoriske forandringer, efterhånden som de kan iværksættes.
Stk. 2. Produktionsudvalgenes beslutnings- og høringskompetence tilpasses løbende gennem den i § 2 omtalte vedtægt for hver enkelt produktionsudvalg.
Stk. 3. Bekendtgørelsen revideres senest ultimo 1986.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. oktober 1985
Lars Emil Johansen

/

Einar Lemche