Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1985 om licens til laksefiskeri i 1985.

I henhold til §§ l, 8, 9, 12 og 14 i landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri fastsættes følgende:

 

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører erhvervsmæssigt fiskeri efter laks, som drives i 1985 på det grønlandske fiskeriterritorium vest for Kap Farvel.

§ 2. Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks må kun ske efter licens til laksefiskeri. I forbindelse med licenstildeling kan der foretages en fordeling af fangstmængden mellem licenshaverne. For at opnå en passende fordeling kan landsstyremedlemmet for fiskeri og indstri, ud over de i bekendtgørelsens § 4 nævnte foranstaltninger, efter forudgående forhandlinger med KNAPK fastsætte bestemmelser om forbud mod eller begrænsninger i brug af bestemte redskaber, redskabstyper eller fangstmetoder, hvorom meddelelse kan gives i radio og presse.
Stk. 2. Licens til laksefiskeri i 1985 kan kun gives til personer og selskaber, m.v. der er i besiddelse af bevis for, at de driver fiskeri, fangst og jagt som hovederhverv.
Stk. 3. Licens udstedes ikke til fartøjer over150 BRT/150 BT.
Stk. 4. Fartøjsstørrelser er i bekendtgørelsen angivet dels efter de målemetoder, som er fastsat i medfør af lov nr. 203 af 18. maj 1977 om skibsmåling, dels efter tidligere gældende regler. Fartøjets målebrev er afgørende for, hvilken tonnagegrænse i bekendtgørelsen der anvendes for det pågældende fartøj.
Stk. 5. Kommunerne udsteder, på landsstyremedlemmet for fiskeri og industris vegne, licenser til de ansøgere, som opfylder de i denne bekendtgørelse nævnte betingelser.
Stk. 6. Afslag på ansøgninger om licens til laksefiskeri kan ankes til landsstyremedlemmet for fiskeri og industri, Erhvervsdirektoratet, Box 269, 3900 Nuuk.

§ 3. Fiskeri efter laks må kun ske indenfor følgende fangstmængder (hel fisk):
a) Samtlige licenshavere, kan fiske af den fri kvote som er på 620,3 t.
b) Fartøjer fra 80 BRT/80 BT og op til 150 BRT/150 BT, som i forvejen har rejelicens for 1985, må på lakselicens maximalt fiske 15 tons laks pr. fartøj,
c) Når den frie kvote er opfisket, kan personer og selskaber, der fisker med fartøjer på højst 26 fod, hjemmehørende i nedennævnte kommuner, fortsætte fiskeriet indenfor følgende kommunale kvoter.

Nanortalik kommune 19 tons
Qaqortoq kommune 19 tons
Narsaq kommune 12 tons
Paamiut kommune 30 tons
Nuuk kommune 30 tons
Maniitsoq kommune 30 tons
Sisimiut kommune 20 tons
Kangaatsiaq kommune 15 tons
Aasiaat kommune 17 tons
Qasigiannguit kommune 10 tons
Ilulissat kommune 10 tons
Qeqertarsuaq kommune 10 tons
Uummannaq kommune 5 tons
Upernavik kommune 5 tons
232 tons

Stk. 2. Disse fangster skal landes til et indhandlingssted i Grønland. Indhandlingsstedet skal notere, hvor fartøjerne hører hjemme, således at der kan føres kontrol med, at kvoterne nævnt i stk. 1 ikke overskrides.
Stk. 3. Fartøjer på eller over 80 BRT/80 BT med licens til laksefiskeri skal desuden dagligt mellem kl. 8.00 og 10.00 (lokal tid) afgive meldinger via radio til Grønlands fiskerilicenskontrol. Telegramadresse LICKON eller Telex nr. 90400. De daglige meldinger skal indeholde følgende:
a) Meldingens art (dagmelding, laksefiskeri)
b) Fartøjets navn
c) Fartøjets radiokaldesignal
d) Den periode (dag) meldingen dækker
e) Nominel fangst (i hel vægt) af laks fanget siden sidste dagmelding
f) Fartøjsførerens navn.

§ 4. Meddelelse om fiskeriets ophør i overensstemmelse med de nævnte kvoter gives af landsstyremedlemmet for fiskeri og industri, når det skønnes, at de nævnte fangstmængder vil være nået, inden fiskeriet er endeligt ophørt. Såfremt den faktisk konstaterede fangstmængde afviger fra den friekvote reguleres de i § 3, stk. 1 pkt. c fastsatte kvoter forholdsmæssigt, eller eventuelt bortfalder, såfremt den totale kvote er opfisket. For at sikre opfiskning af de i § 3 stk. 1 pkt. c nævnte kvoter kan landsstyremedlemmet for fiskeri og industri, når forholdene tilsiger det, efter forudgående forhandlling med KNAPK bestemme, at de lokale kvoter frigives helt eller delvist til opfiskning af samtlige licenshavere uden opdeling på kommuner.
Stk. 2. Meddelelse om de i stk. 1 nævnte foranstaltninger gives i radio og presse. Efter udsendelse af meddelelse om fiskeriets ophør er enhver form for erhvervsmæssigt fiskeri efter laks forbudt, herunder fiskeri med det formål at forsyne hjemmemarkedet.

§ 5. Fiskeri efter laks og udsætning af redskaber til fiskeri efter laks må ikke påbegyndes før den 1. august 1985.

§ 6. Fiskeri efter laks må kun foretages med garn, hvis maskestørrelse (i strakt mål) er 140 mm, for denne maskestørrelse gælder en tolerance på 8 pct.
Stk. 2. Masker måles ved, at fiskerikontrollens maskeredskab indsættes løst i masken, påhæftet en vægt på 1/2 kg og derefter falder ned i masken. Der måles 20 masker parallelt med liget. Alle masker skal opfylde kravet i stk. 1.

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde og/eller fratagelse af licens.
Stk. 2. Med hensyn til konfiskation gælder reglerne i kriminallov for Grønland. Fangst kan konfiskeres, selvom det ikke med sikkerhed kan godtgøres, at den i det hele hidrører fra det ulovlige forhold.
Stk. 3. Halvdelen af bøderne tilfalder statskassen, mens den anden halvdel indbetales til Grønlands Hjemmestyre og tilfalder KNAPK´s støttefond (Carl Egedes fond) til uddeling til hjælp til vanskeligt stillede fiskere og deres efterladte.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre den 23. juli 1985
Lars Emil Johansen

/

Hans Hornbech