Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21. af 2. juli 1985 om fredning af rensdyr.

I medfør af § 4 i landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt, fastsættes:

 

§ 1. Rensdyrjagt er kun tilladt i tiden mellem 1. august og 25. september.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan landsstyremedlemmet for fiskeri og industri tillade rensdyrjagt i Kangatsiaq kommune i tiden mellem 1. marts og 15. marts efter indstilling herom fra kommunalbestyrelsen .
Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan landsstyremedlemmet for fiskeri og industri under ganske særlige omstændigheder, såsom længere tids misfangst eller isproblemer for fiskeriet, tillade en begrænset rensdyrjagt i enkelte kommuner i tiden mellem 1. marts og 15. marts for personer, der er i besiddelse af et bevis med angivelse af, at de driver fiskeri eller fangst og jagt som hovederhverv. Meddelelse om tilladelse samt vilkårene herfor gives i radio og presse.
Stk. 4. I jagttiden medregnes begyndelses- og slutdagen.

§ 2. Personer, der er i besiddselse af et bevis med angivelse af, at de driver fangst og jagt som hovederhverv, har ret til i den i § 1 stk. 1 nævnte periode frit at drive rensdyrjagt.
Stk. 2. Personer, der er i besiddelse af et bevis med angivelse af, at de driver fangst og jagt som bierhverv, har ret til i den i § 1 stk. 1 nævnte periode at skyde indtil 8 rensdyr pr. husstand.
Stk. 3. Personer, der er i besiddelse af et bevis med angivelse af, at de driver fangst og jagt som hobby, samt danske statsborgere med fast bopæl i Grønland har ret til i den i § 1 stk. 1 nævnte periode at skyde indtil 3 rensdyr pr. husstand.
Stk. 4. For personer, der er pligtige at løse jagttegn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 543 af 11. november 1976 om jagt- og fiskeritegn, gælder de i bekendtgørelsen fastsatte regler.

§ 3. Brug af salonrifler, haglgeværer samt hel- eller halvautomatiske rifler er ikke tilladt til rensdyrjagt.
Stk. 2. Anskudte rensdyr skal i videst muligt omfang straks opsøges og aflives.
Stk. 3. I tiden mellem 1. august og 25. september må hunde ikke medtages til jagtområderne.
Stk. 4. I tilfælde, hvor der meddeles tilladelse til rensdyrjagt i Kangatsiaq kommune i tiden mellem 1. marts og 15. marts i henhold til § 1, stk. 2 er det tilladt at anvende hunde som trækdyr. Det er ikke tilladt at lade løse hunde medfølge på turene. Brug af snescooter under vinterjagt er forbudt.

§ 4. I de kommuner, hvor der findes rensdyr, fredes mindst en femtedel af indlandet som renreservat. På således fredede områder må rensdyr ikke jages på noget tidspunkt af året.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kundgør, hvilke områder der herefter skal anses for renreservater. Områderne afmærkes på landkort, der tilsendes landsstyremedlemmet.

§ 5. På Diskoøen, Nuussuaqhalvøen, Tasiilaq kommune samt Storøen og Bjørneøen i Nuuk kommune og i Thule distrikt er rensdyrjagt ikke tilladt.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan landsstyremedlemmet for fiskeri og industri tillade, at der udstedes licenser til nedlæggelse af 35 rensdyr på Diskoøen i tiden mellem 1. august og 25. september.
Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan landsstyremedlemmet for fiskeri og industri tillade, at der i hver af kommunerne, Uummannaq og Ilulissat, udstedes licenser til nedlæggelse af 50 rensdyr på Nuussuaqhalvøen i tiden mellem 1. august og 25. september.
Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan landsstyremedlemmet for fiskeri og industri tillade, at der i Tasiilaq kommune udstedes licenser til nedlæggelse af 10 rensdyr i tiden mellem 1. august og 25. september.
Stk. 5. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan landsstyremedlemmet for fiskeri og industri tillade, at der udstedes licenser til nedlæggelse af 30 rensdyr i tiden mellem 1. august og 25. september og 10 rensdyr i tiden mellem 1. marts og 15. marts på Storøen og Bjørneøen i Nuuk kommune. Endvidere kan landsstyremedlemmet tillade, at der udstedes licenser til nedlæggelse af 50 rensdyr i tiden mellem 1. august og 25. september i Thule distriktet.
Stk. 6. De i stk. 2-5 nævnte licenser udstedes fortrinsvis til personer, der driver fangst og jagt som hovederhverv. Licenserne udstedes af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra den lokale KNAPK-afdeling.

§ 6. Indsamling af rensdyrgevirer er kun tilladt i jagttiden.

§ 7. Det er forbudt at købe eller på anden måde modtage ulovligt nedlagte rensdyr eller dele af sådanne.

§ 8. For overtrædelse af foranstående bestemmelser kan idømmes bøde, i hvilken forbindelse kødet og skindet af det ulovligt nedlagte eller erhvervede dyr vil være at konfiskere.
Stk. 2. Værdien af det konfiskerede tilfalder kommunekassen.

§ 9. Denne bekendtgørelse træder i kraft ved offentliggørelsen.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 2. juli 1981 om fredning af rensdyr i Grønland med senere ændringer.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. juli 1985
Steffen Heilmann

/

Henrik Skydsbjerg