Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 9. juli 1985 om erhvervsmæssigt køb af laks.

I henhold til §§ 16 og 17 i Landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri fastsættes:

 

§ 1. "Køb af laks" betyder i denne bekendtgørelse erhvervsmæssigt køb og modtagelse af laks direkte fra fiskere på det grønlandske land- og fiskeriterritorium.

§ 2. Køb af laks må kun ske fra personer og selskaber m.v. med licens til laksefiskeri.
Stk. 2. Efter at kvoten for laks i et år er opfisket må køb af laks ikke ske fra personer og selskaber m.v. med licens til laksefiskeri.
Stk. 3. Meddelelse om, at kvoten er opfisket gives af landsstyremedlemmet for fiskeri og industri i radio og presse.

§ 3. Ved køb af laks fra fartøjer (uanset størrelse) skal indhandlingsstedet dagligt give oplysning til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) om de mængder laks, der er købt den foregående dag.
Stk. 2. Dette sker ved dagligt at sende fangstrapporteringslister (jævnfør denne bekendtgørelses bilag A) pr. brev til GFLK, Box 501, 3900 Nuuk. I forbindelse med udfyldelse af fangstrapporteringslisterne skal den samlede mængde hel laks købt fra fartøjer på højst 26 fod og den samlede mængde hel laks købt fra fartøjer over 26 fod beregnes. Omregning til mængde hel laks sker ved at gange mængde laks, med hoved uden indvolde, med 1,11.
Stk. 3. Indhandlingsstedet skal endvidere give oplysning om de beregnede samlede mængder hel laks til GFLK på telefon nr. 23299 eller telex nr. 90400. Dette skal ske dagligt mellem kl. 8.00 og kl. 10.00 (lokal tid).

§ 4. Overtrædelse af § 2 eller undladelse af at give oplysning efter § 3 kan medføre bøde.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen .

§ 6. Ministeriet for Grønlands bekendtgørelse nr. 352 af 28. juni 1974 om Erhvervsmæssig køb af laks i Grønland m.v. ophæves
Grønlands Hjemmestyre, den 9. juli 1985
Steffen Heilmann

/

Henrik Skydsbjerg


Bilag A   (pdf-format)