Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 22. maj 1985 om retsstilling for elever under erhvervsfaglige grunduddannelser.

I henhold til lov nr. 582 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser og landstingslov nr. 1 af 25. februar 1985, fastsættes hermed følgende regler for elevers retsstilling under erhvervsfaglige grunduddannelser:

 

Kapitel 1.
Optagelse

§ 1. Optagelse på EFG-uddannelserne i Grønland finder sted i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelser om de enkelte brancheområder, udfærdiget i henhold til Lt. forordning nr. 2 af 16. november 1984, § 2.

 

Kapitel 2.
Skoleundervisning

§ 2. De erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner skal tilbyde at gennemføre undervisning for de optagne elever i henhold til de i § 1 nævnte bekendtgørelser.
Stk. 2. For hvert hovedområde nedsættes et brancheudvalg i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 3. april 1981 om brancheudvalg, efter hvilken det påhviler brancheudvalgene at sikre, at eleverne modtager undervisning på et fagligt forsvarligt niveau, så de kan opnå status som faglærte med erhvervskompetence i Grønland.

§ 3. Eleverne skal følge den fastlagte undervisning, til hvilken der er mødepligt.
Stk. 2. Fravær, lovligt - ved sygdom eller anden lovlig grund - og ulovligt, der overstiger mere end det af de enkelte uddannelsesområder tilladte, bevirker, at eleven ikke kan betragtes som studieaktiv og derfor ikke opfylder betingelser for fortsat at modtage undervisning og uddannelsesstøtte.
Stk. 3. En elev, der afbryder uddannelsen på grund af lovligt fravær - sygdom eller anden lovlig grund - skal sikres mulighed for genoptagelse af uddannelsen, når forholdene muliggør dette.

§ 4. Overtrædelse af skolens ordensreglement vedrørende undervisningstiden medfører mundligt påtale fra skolens forstander. I gentagelsestilfælde tildeles en skriftlig advarsel.
Stk. 2. Sådanne overtrædelser, som måtte medføre fare for elevens eller andres liv og helbred eller være til så alvorlig gene for undervisningen, at denne ikke kan gennemføres, forårsager øjeblikkelig udelukkelse fra undervisningen. Overtrædelse af de regler, der er gældende for det sted, hvor eleven er indkvarteret, medfører ikke udelukkelse fra undervisningen.
Stk. 3. Elever, som af skolen skønnes uegnede til at fortsætte i undervisningen på grund af manglende faglige kvalifikationer kan, efter at skolen har forsøgt at rette op på elevens faglige niveau, udelukkes fra undervisningen af skolens brancheudvalg.
Stk. 4. Elever, der ikke gennemfører et 2. dels skoleophold med tilfredsstillende resultat, kan af skolen indstilles til at gøre hele eller dele af skoleopholdet om.
Stk. 5. Afgørelser i medfør af § 3 og 4 skal forelægges brancheudvalget, jvf. Hjemmestyrets bekendtgørelse om brancheudvalg.
Stk. 6. Afgørelser meddelt af brancheudvalget kan indankes for erhvervsuddannelsesrådet, jvf. Hjemmestyrets bekendtgørelse om brancheudvalg.

 

Kapitel 3.
Praktikaftaler

§ 5. Efter gennemført basisuddannelse deltager eleven i praktikuddannelsen, som følger de retningslinier, der fastsættes af de respektive brancheudvalg, jvf. bekendtgørelser om de enkelte brancheområder.

§ 6. Aftaler om praktikophold, som efter EFG-basisuddannelsen indgås mellem en elev og en praktikvirksomhed, skal være skriftlige, og der benyttes en af uddannelsesinspektoratet efter indstilling fra brancheudvalget godkendt aftaleformular. Aftalen angiver bl.a. den løn, som eleven er berettiget til i praktikperioden.
Stk. 2. Aftalen kan indeholde bestemmelse om, at de første tre måneder er en gensidig prøvetid.
Stk. 3. Lønnen fastsættes gennem kollektive overenskomster mellem S.I.K. og arbejdsgiverorganisationerne. Findes der ikke sådanne kollektive overenskomster følges overenskomsten mellem S.I.K. og D.O.A.

§ 7. Ændringer eller tilføjelser i uddannelsesaftalen kan kun ske efter godkendelse i pågældende fagområdes brancheudvalg.
Stk. 2. Praktikstedet har pligt til, efter retningslinier fastsat af brancheudvalget, at udtale sig om elevens praktikophold.
Stk. 3. Efter indstilling fra skolen kan brancheudvalget forlænge praktikperioden, såfremt udtalelser om praktikopholdet giver anledning hertil. Indstilling til brancheudvalget herom skal afgives i god tid, inden praktikperiodens normale udløb.
Stk. 4. I forbindelse med graviditet har en elev ret til midlertidig afbrydelse af praktikperioden. Afbrydelsen modsvares normalt af tilsvarende forlængelse af praktikperioden.
Stk. 5. Såfremt eleven på grund af sygdom forsømmer mere end ialt 4 måneder, kan såvel eleven som praktikstedet forlange praktiktiden forlænget med et af brancheudvalget godkendt tidsrum.
Stk. 6. Andre midlertidige afbrydelser af praktikperioden, som ikke skyldes sygdom eller graviditet, skal godkendes af brancheudvalget, som træffer afgørelse om eventuel forlængelse af praktikperioden efter indhentet udtalelse fra praktikstedet og indstilling fra skolen.
Stk. 7. Brancheudvalget kan dispensere fra det normale forløb, dersom særlige forhold taler herfor.

 

Kapitel 4.
Praktikaftalers ophævelse

§ 8. Praktikaftaler ophører, såfremt:
a) Praktikstedets mulighed for gennemførelse bortfalder grundet ejers dødsfald.
b) såfremt praktikstedets mulighed for gennemførelse bortfalder grundet virksomhedens ophævelse, konkurs eller anden årsag - herunder dog ikke strejke eller lockout - for et længere tidsrum end 2 måneder.
Stk. 2. Brancheudvalget kan efter konstatering af, at praktikstedet ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse, ophæve praktikaftalen, hvorefter det påhviler brancheskolen at skaffe en ny praktikplads.
Stk. 3. Såfremt en elev bliver så alvorlig syg, at praktikaftalen ikke med rimelighed kan forlanges fortsat, kan aftalen ophæves med brancheudvalgets godkendelse med 2 måneders varsel til ophør ved en måneds udgang. Uddannelsen skal kunne genoptages, såsnart dette er muligt.

§ 9. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem praktikstedet og eleven om uddannelsesaftalens opfyldelse, skal brancheudvalget underrettes og tage initiativ til at forlige tvistigheden.
Stk. 2. Såfremt de i stk. 1 nævnte uoverensstemmelser ikke forliges med brancheudvalgets medvirken, kan eleven eller praktikvirksomheden indbringe tvistigheden til afgørelse ved voldgift efter reglerne i overenskomsten mellem S.I.K., Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Aftalenævn om behandling af faglig strid. Ved voldgiftens afgørelse kan uddannelsesaftalen ophæves, ligesom der kan tilkendes den skadelidte part erstatning. Er eleven under 18 år, skal den på Grønland gældende praksis om værgens medvirken anvendes.
Stk. 3. Afgørelser truffet i henhold til stk. 2 kan ikke indbringes for domstolene.

 

Kapitel 5.
Uddannelsens afslutning

§ 10. Elever, der har gennemført uddannelsen, modtager et af brancheskolen og brancheudvalget udstedt uddannelsesbevis efter reglerne i Hjemmestyrets bekendtgørelser om de enkelte uddannelsesområder.

 

Kapitel 6.
Uddannelsesvederlag

§ 11. Under skoleophold modtager eleven uddannelsesvederlag fra Grønlands Landskasse. Vederlagets størrelse fastsættes af landstinget efter forhandlinger med de uddannelsessøgendes sammenslutninger.

 

Kapitel 7.
Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft 15. juni 1985.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. maj 1985.
Josef Motzfeldt

/

Eivind Christoffersen