Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 30. april 1985 om formålet med folkeskolens fag.

I henhold til § 9 i Landstingsforordning nr. 6 af 16. oktober 1979 om folkeskolen fastsættes herved følgende regler om formålet med undervisningen i de fag og emner, der indgår i folkeskolens forskole, grundskole fortsættelses- og kursusskole.

 

Grønlandsk

§ 1. Formålet med undervisningen er, at eleverne styrker deres muligheder for at indgå i et alsidigt sprogligt fællesskab.
Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes mulighed for at vurdere, tage stilling og handle. Den skal sigte imod, at de får et middel til erkendelse af deres egen og andre menneskers situation, at de får et middel til at erhverve viden, at de får en støtte for begrebsdannelsen, og at de får et redskab for kontakt og kommunikation.
Stk. 3. Eleverne skal opnå en sådan færdighed i  at lytte til, tale, læse og skrive sproget, at de bliver i stand til at opfatte og udtrykke sig sikkert og varieret.

 

Regning/matematik

§ 2. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig grundlæggende matematiske begreber og indsigt i udvalgte områder inden for faget.
Stk. 2. Undervisningen skal sigte imod, at eleverne erkender fagets rolle som beskrivelsesmiddel og den særlige stilling, som ræsonnementer har i faget. Eleverne skal opnå fortrolighed med, hvordan fagets begrebsområder opbygges.
Stk. 3. Det skal tilstræbes, at eleverne tilegner sig arbejdsmetoder, der kan sætte dem i stand til såvel på egen hånd som i samarbejde dels at erkende, formulere og løse problemer, dels at skaffe sig viden.
Stk. 4. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår færdighed i at bruge faget som beskrivelsesmiddel og øvelse i at løse praktiske problemer.

 

Legemsøvelser/idræt

§ 3. Gennem undervisningen skal eleverne lære grundformerne for bevægelser at kende og tilegne sig hensigtsmæssige bevægelsesmønstre. De skal lære, hvordan man passer sin krop og sit helbred, om hvordan mennesket fungerer i arbejde og hvile, om forskellige handicap og om korrekte arbejdsstillinger og -bevægelser. Under færdsel i naturen skal eleverne erhverve viden om friluftsliv, opnå forståelse for den økologiske ballance og ære at tage ansvar for naturen og at udnytte den rigtigt til adspredelse og friluftsliv. Eleverne skal opnå kendskab til og kontakt med idræts- og friluftsbevægelser i samfundet og hjemkommunen. De skal endvidere erhverve sig indsigt i andre kulturers vurderinger og traditioner vedrørende fysisk aktivitet og lære at se idrætten som en international kulturfaktor.
Stk. 2. Undervisningen skal give alle eleverne mulighed for at tilfredsstille deres bevægelsesbehov samt for at opleve bevægelsesglæde, afslapning og fællesskab. Den skal tilrettelægges, så også elever med forskellige handicap kan deltage. Eleverne skal have mulighed for at opleve rytme, at udtrykke følelser og sindsstemninger gennem bevægelser samt at udvikle selvtillid og skabende formåen. Eleverne skal prøve mange forskellige former for idræt.I de højere klasser bør de have mulighed for at udvikle færdigheder i de aktiviteter, som specielt interesserer dem og opmuntres til at planlægge egen fysisk træning.
Stk. 3. Undervisningen skal således medvirke til elevernes fysiske, psykiske og sociale udvikling og sigte mod at skabe forståelse og varig interesse for regelmæssig legemlig udfoldelse til fremme af helbredstilstand og velbefindende. Gennem medvirken i planlægning, gennemførelse og vurdering af arbejdet skal eleverne lære selv at tage initiativ, forstå og tage hensyn til andre menneskers forskellige forudsætninger for fysisk aktivitet. De skal diskutere mål, normer og ressourcer for idræt og opmuntres til aktiv indsats i idræt og forebyggende helbredspleje i skole, hjem og samfund.

 

Sang/rytmik/musik

§ 4. Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evner og bevarer deres lyst til at beskæftige sig med sang og musik.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne får lejlighed til både som lyttende og udøvende at indgå i et aktivt forhold til musik i forskellige udtryksformer, og at de får mulighed for gennem musik at samarbejde med andre og at nå til en forståelse af fremmede miljøer og kulturer.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne bliver fortrolige med salmer og sange, som indgår i den grønlandske tradition.

 

Formning

§ 5. Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne for og lyst til at give billedmæssigt udtryk for oplevelser og forestillinger.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne tilegner sig færdigheder inden for faget, der kan være af værdi for dem også i deres fritid.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til at eleverne udvider deres forståelse af billedmæssige udtryksformer og dermed deres mulighed for selvstændigt at vurdere dem. Herunder lægges særlig vægt på kendskab til og forståelse af andre folkeslags billedsprog og øvrige udtryksmidler.

 

Kristendomskundskab/religion

§ 6. Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver sig kundskab i bibelhistoriens hovedtræk, kundskab i de vigtigste begivenheder i kirkehistorien, viden om og forståelse for den evangelisk-lutherske lære og de værdier, som indeholdes i et evangelisk-luthersk livssyn, orientering om fremmede religioner og andre livsanskuelser, alt afpasset efter elevernes klassetrin.
Stk. 2. Undervisningen skal sigte mod, at eleverne udvikles til at kunne forstå og tage stilling til grundlæggende religiøse og etiske værdier.
Stk. 3. Det skal tilstræbes, at eleverne udvikles til ud fra deres egne forudsætninger at kunne fungere i familie og samfund på en måde, som bevidst udtrykker deres religiøse, moralske og sociale holdninger.

 

Dansk

§ 7. Formålet med undervisningen er at eleverne tilegner sig færdighed i at forstå talt og skrevet dansk samt i at udtrykke sig på sproget i tale og skrift.
Stk. 2. Undervisningen skal øge elevernes muligheder for selvstændigt at orientere sig om levevilkår og kulturforhold i Danmark og den øvrige verden og for at udnytte sproget i uddannelsesøjemed.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne bevarer lysten til at bruge sproget, og at de får interesse for at dygtiggøre sig yderligere heri.

 

Historie

§ 8. Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden om tidligere tiders levevilkår, tankesæt og samfundsforhold, og at de får en oplevelse af sammenhængen mellem fortid og nutid og af de forandringer, der har fundet sted i menneskenes udfoldelsesmuligheder.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne bliver fortrolige med den tradition, det grønlandske samfunds- og kulturliv bygger på som forudsætning både for forandring og for videreførelse.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opøves i at lytte til og læse sammenhængende historiske skildringer og vurdere dem som forklaring på fænomener, de ikke umiddelbart kender fra deres egen erfaringskreds.

 

Biologi

§ 9. Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden om vekselvirkningen mellem organismerne og deres fysiske miljø og mellem organismerne indbyrdes.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne lærer at iagttage og beskrive planter og dyr og deres vigtigste livsytringer, samt at de indstiller sig på at erkende og formulere biologiske problemer.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår forståelse for menneskets vilkår og muligheder og dermed får et grundlag for at tage stilling til lokale og globale miljøproblemer.

 

Geografi

§ 10. Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden om geografiske begreber og modeller, som kan skabe mulighed for oversigt og for at drage almene slutninger.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne får interesse for og tilegner sig nogen færdighed i at arbejde med geografiske begreber, modeller og metoder, herunder at opsøge, udvælge, analysere og vurdere tilgængelige oplysninger.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår forståelse for naturgivne og menneskeskabte forholds betydning, så de kan arbejde sig frem til en begrundet stillingtagen til problemer i deres eget og andre samfund.

 

Sløjd/metalsløjd

§ 11. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig håndværksmæssige arbejdsmetoder og teknikker, der kan give dem erfaringer med fagets materialer og redskaber.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne udvikler deres skabende evner, deres initiativ og deres glæde ved manuelt arbejde.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler en vurderende holdning, der kan være af betydning for dem som forbrugere.

 

Håndarbejde

§ 12. Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver et grundlæggende kendskab til fremgangsmåder, som kan anvendes ved arbejde med tekstiler, perler og skind, samt en viden om redskaber og materialer, som anvendes i faget.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne gennem arbejdet med former, farver og teknikker udvikler deres skabende evner, initiativ og selvstændige smag.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler en vurderende holdning, der kan være af betydning for dem som forbrugere, og at de orienterer sig i de træk ved tekstilers udformning, som har tilknytning til forskellig kultur og levevis.

 

Husgerning

§ 13. Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden og gør erfaringer inden for områder, der kan være af betydning for dem som forbrugere og ved planlægning og varetagelse af arbejdet i hjemmet.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne opnår færdighed i teknikker og arbejdsprocesser, som kan rationalisere arbejdet i hjemmet, og at de får færdighed i både enkeltvis og sammen med andre at tilrettelægge og udføre dette arbejde.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får forståelse for betydningen af rigtig kostsammensætning, og at de udvikler en æstetisk holdning med hensyn til hygiejne og til indretning og vedligeholdelse af hjemmet.
Stk. 4. Undervisningen skal bibringe eleverne et førstehåndskendskab til så vidt muligt alle grønlandske fødevareprodukter og sætte dem i stand til at udnytte disse bedst muligt.

 

Fysik/kemi

§ 14. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig nogle grundlæggende fysiske og kemiske begreber og indsigt i udvalgte områder inden for fagene.
Stk. 2. Undervisningen skal sigte imod, at eleverne får forståelse af fagenes betydning ved beskrivelsen af vort univers, og at eleverne opnår fortrolighed med, hvordan fagenes begrebssystemer skabes, efterprøves og udvikles gennem en vekselvirkning mellem teori og eksperiment.
Stk. 3. Det skal tilstræbes, at eleverne opnår indblik i den naturvidenskabelige arbejdsmetode og inspireres til såvel på egen hånd som i samarbejde at skaffe sig viden og at erkende, formulere og løse praktiske problemer.
Stk. 4. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får forståelse af naturvidenskabernes betydning for samfundsudviklingen på det humanistiske og teknologiske område.

 

Engelsk

§ 15. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig færdighed i at forstå det talte engelske sprog, i at tale sproget, i at opfatte indholdet af en engelsk tekst og i skriftligt at benytte sig af sproget.
Stk. 2. Undervisninen skal øge elevernes muligheder for at orientere sig om levevilkårene og kulturen i de lande, hvor sproget tales, således at de opnår et bedre grundlag for mellemfolkelig forståelse.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne bevarer lysten til at bruge sproget, og at de får interesse for at dygtiggøre sig yderligere heri.

 

Seksualoplysning

§ 16. Formålet med folkeskolens seksualoplysning er, at eleverne tilegner sig en sådan viden om seksuallivet og en sådan grundholdning til emnet, at de på dette område kan tage vare på sig selv og vise fornødent hensyn og respekt over for andre.
Stk. 2. Gennem undervisningen sikres, at eleverne ikke på et senere tidspunkt kan bringe sig selv eller andre i vanskeligheder på grund af manglende viden.

 

Sundhedslære, nydelses- og rusmidler

§ 17. Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden om de grundlæggende forudsætninger for menneskets sundhed og almene trivsel og et særligt kendskab til udbredte nydelses- og rusmidler og disses skadelige virkninger.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne bliver fortrolige med deres egne muligheder for at forebygge sygdomme og for at undgå brug eller misbrug af nydelses- og rusmidler, og at de bliver bekendt med samfundets muligheder for at bidrage hertil.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får forståelse for betydningen af fysisk og psykisk sundhed, herunder de problemer, der er knyttet til misbrug af nydelses- og rusmidler.

 

Familiekundskab

§ 18. Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden om, at deres egen og andre menneskers tilværelse i samfundet former sig i tilhørsforhold til forskelligartede grupper.
Stk. 2. Gennem arbejdet skal eleverne opnå indsigt i
- grundlæggende værdier, der er knyttet til samværet i et familiefællesskab
- familie-, bolig-, miljømæssige og økonomiske rammer for menneskelige udfoldelsesmullgheder
- det offentliges indflydelse på udfoldelsesmulighederne gennem støttende, supplerende og regulerende for anstaltninger.
Stk. 3. Det skal tilstræbes, at eleverne bliver opmærksomme på muligheder for i fællesskab med andre at tage del i udformningen af rammerne for dagliglivet.

 

Færdselslære

§ 19. Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kendskab til og forståelse for de farer og vanskeligheder, som de stilles over for i trafikken til lands, til søs og under færden i naturen, og at de bliver bekendte med regler og anvisninger, som er af betydning i denne forbindelse.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne opnår sikkerhed i at bedømme færdselssituationer og i at færdes uden risiko for sig selv og andre.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne bliver opmærksomme og hensynsfulde trafikanter.

 

Jagtvåbenlære

§ 20. Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår viden om de almindeligt forekommende jagtvåben og deres funktion, så de lærer at omgås dem på fuldt betryggende vis.
Stk. 2. Gennem undervisningen skal eleverne opnå færdigheder i forbindelse med forsvarlig transport, anvendelse og vedligeholdelse af våbnene.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til at bekæmpe misbrug og misrøgt af våbnene og at give eleverne forståelse for risikomomenter og ansvar over for egen og andres person i forbindelse med besiddelse og brug af disse våben.

 

Uddannelses- og erhvervsorientering

§ 21. Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kendskab til mulighederne for fortsat uddannelse og beskæftigelse, og til de forhold og vilkår, der er knyttet hertil.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne klargør sig deres egne forudsætninger og forventninger med hensyn til fremtidig uddannelse og beskæftigelse, herunder også de muligheder for at udvide den enkeltes forudsætninger og interesser, som afhænger af yderligere indsigt og personlig udvikling.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får et bedre grundlag for at forberede deres uddannelses- og erhvervsvalg, og til, at de betragter valg af uddannelse, erhverv og arbejdsplads som en række beslutninger, der må træffes under skiftende sociale og økonomiske vilkår.

 

Samtidsorientering (samfundskundskab)

§ 22. Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår indblik i nogle væsentlige lokale, nationale og globale samtidsproblemer.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne tilegner sig nogen færdighed i at vurdere politiske, økonomiske og ideologiske udsagn.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler interesse for politiske forhold, så de søger at klargøre sig de historiske forudsætninger og det værdigrundlag, der ligger bag egne og andres udsagn og handlinger.
Stk. 4. Undervisningen skal tillige medvirke til, at eleverne får kendskab til nogle af de faktorer, der danner baggrund for det nutidige samfunds konflikter, til hvordan de søges løst, og til hvorledes det enkelte menneske alene eller i samarbejde med andre kan få indflydelse på beslutninger i samfundet.

 

Arbejdskendskab

§ 23. Formålet med undervisningen i arbejdskendskab er, at eleverne erhverver viden og gør erfaringer, som øger deres kendskab til arbejds- og samfundslivet, herunder til de uddannelsesmuligheder, der kan føre til erhvervsarbejde.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne bliver i stand til at bedømme de forhold, som betinger vilkårene på arbejdspladserne, og de interesser, som varetages af arbejdsmarkedets parter og af offentlige myndigheder.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler interesse for sociale og økonomiske problemer med tilknytning til arbejdslivet og en åben holdning over for arbejds- og uddannelsesforhold.

 

Motorlære

§ 24. Formålet med undervisningen i motorlære er, at eleverne opnår et praktisk og teoretisk kendskab til forskellige motorers opbygning og virkemåde og et særligt kendskab til motorfartøjers og -køretøjers konstruktion og hensigtsmæssige behandling.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne opnår nogen færdighed i at justere og vedligeholde motorer og motorkøretøjer/-fartøjer.
Stk. 3. Der skal lægges vægt på at give eleverne forståelse for de risikomomenter, der kan opstå ved brug af en dårligt vedligeholdt motor.
Stk. 4. Gennem arbejdsforløbet tilsigtes, at eleven udvikler sit håndelag og sin tekniske forståelse såvel selvstændigt som i samarbejde med andre.

 

Fangerlære

§ 25. Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden om de naturgivne forudsætninger for fangst, de forskellige typer fangstfartøjer og deres tekniske udstyr og om forskellige fangstredskaber og deres anvendelse. Endvidere meddeles viden om fangstdyrenes behandling umiddelbart efter fangsten og under transport, oparbejdning, markedsføring og afsætningsforhold.
Stk. 2. Der sigtes tillige imod at eleverne tilegner sig færdigheder, som har betydning i disse forbindelser, således at undervisningen gives som interessebefordrende demonstrationer i videst muligt omfang kombineret med praktiske opgaver inden for alle grene af erhvervet, dog uden egentligt erhvervsmæssigt sigte.
Stk. 3. Eleverne bør opnå forståelse for fangererhvervets centrale betydning for det grønlandske erhvervsliv og landets økonomi. Endvidere betydningen af en sund økologisk ballance i kyst- og havområder såvel omkring Grønland som globalt.

 

Fiskeri

§ 26. Formålet med undervisningen er at eleverne erhverver viden om de naturgivne forudsætninger for fiskeri, de forskellige typer fiskefartøjer og deres tekniske udrustning og om forskellige fiskeredskaber og deres anvendelse. Endvidere meddeles viden om fiskens behandling umiddelbart efter fangsten og under transport til land, oparbejdning, markedsføring og afsætningsforhold.
Stk. 2. Der sigtes tillige imod at eleverne tilegner sig færdigheder, som har betydning i disse forbindelser, således at undervisningen gives som interessebefordrende demonstrationer i videst muligt omfang kombineret med praktiske opgaver inden for alle grene af erhvervet, dog uden egentligt erhvervsmæssigt sigte.
Stk. 3. Eleverne bør opnå forståelse for fiskeriets centrale betydning for det grønlandske erhvervsliv og landets økonomi. Endvidere betydningen af en sund økologisk ballance i kyst- og havområder såvel omkring Grønland som globalt.

 

Tysk

§ 27. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig færdighed i at forstå det talte tyske sprog, i at tale sproget, i at opfatte indholdet af en tysk tekst og i skriftligt at benytte sig af sproget.
Stk. 2. Undervisningen skal øge elevernes muligheder for at orientere sig om levevilkårene og kulturen i de lande, hvor sproget tales, således at de opnår et bedre grundlag for mellemfolkelig forståelse.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne bevarer lysten til at bruge sproget, og at de for interesse for at dygtiggøre sig yderligere heri.

 

Maskinskrivning

§ 28. Formålet med undervisningen i maskinskrivning er, at eleverne bliver fortrolige med skrivemaskinens brug og tilegner sig en sådan færdighed i blindskrift, at de bliver i stand til at anvende skrivemaskine på en rationel måde som et praktisk hjælpemiddel.

 

Regnskabsføring

§ 29. Formålet med undervisningen er at give eleverne kendskab til regnskaber, som de vil møde og får brug for privat og som samfundsborgere.
Stk. 2. Eleverne skal lære at beherske enkle former for regnskabsføring, som enhver kan bruge i sit dagligliv.
Stk. 3. Eleverne skal opnå forståelse for værdien af overblik over og orden i sine pengesager.

 

Skindbehandling og -syning

§ 30. Formålet med undervisningen er, at eleverne skal opnå grundlæggende kendskab til fremgangsmåder, som kan anvendes ved arbejde med skind og pelsværk i de grønlandske håndarbejdsområder.
Stk. 2. Eleverne skal indføres i de færdigheder og lære de teknikker, der er forbundet med behandling af skind og pelse, herunder lære fagets redskaber og materialer at kende.
Stk. 3. Eleverne skal gennem arbejdet opnå færdighed i at sætte farver sammen og opøves i selv at udvikle nye modeller.
Stk. 4. Gennem undervisningen skal elevernes personlige holdninger til faget søges fremmet, så de kan medvirke til at videreføre den kulturarv, som faget bærer.

 

Fransk

§ 31. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig et grundlag for at forstå det talte franske sprog, for at tale sproget, for at opfatte indholdet af en fransk tekst og for skriftligt at benytte sig af sproget.
Stk. 2. Undervisningen skal øge elevernes muligheder for at orientere sig om levevilkårene og kulturen i de lande, hvor sproget tales, således at de opnår et bedre grundlag for mellemfolkelig forståelse.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne bevarer lysten til at bruge sproget, og at de får interesse for at dygtiggøre sig yderligere heri.

 

Latin

§ 32. Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår færdighed i at sætte sig ind i en let latinsk tekst og tilegner sig et centralt ordforråd og en sproglig arbejdsmetode, der rækker ud over selve sproget latin.

 

Naturfredning

§ 33. Formålet med undervisningen er at indføre eleverne i de etiske, økonomiske og økologiske principper, der ligger til grund for fredning i almindelighed og for hensynet til det grønlandske dyre- og planteliv i særdeleshed.
Stk. 2. Eleverne skal erhverve viden om de grønlandske fugle, fisk og hav og landpattedyr, hvorom der er truffet fredningsbestemmelser eller indført fangst- eller jagtrestriktioner og lære hovedretningslinierne i disse bestemmelser at kende.
Stk. 3. Eleverne skal lære at værne om såvel det sårbare planteliv som om dyrelivet generelt.
Stk. 4. Eleverne skal opnå forståelse for formålet med de samfundsskabte regler, der er gældende, om bevarelse af naturen, så de lærer at respektere dem.

 

Fredning af arealer, fortidsminder og bygninger

§ 34. Formålet med undervisningen er at indføre eleverne i de etiske og æstetiske principper, der ligger til grund for ideerne om bevarelse af fortidens spor.
Stk. 2. Eleverne skal erhverve viden om arealer, fortidsminder og bygninger, der er underkastet fredningsbestemmelser på lokalplanet og om de vigtigste fredninger på landsplan.
Stk. 3. Eleverne skal opnå forståelse for formålet med de samfundsskabte regler, der er gældende, om bevarelse af forbindelsen mellem fortid og nutid, så de lærer at respektere dem.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. april 1985
Stephen Heilmann

/

Aqigssiaq Møller