Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 2. april 1985 om kontrol med fiskeri.

I henhold til Landstingslov nr. 11 af 21/11 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri, § 17, fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium.
Stk. 2. "Vestgrønland" omfatter i denne bekendtgørelse den del af NAFO-område 1, som er beliggende på Grønlands fiskeriterritorium. "Østgrønland" omfatter den del af ICES-områderne II, V, XII og XIV, som er beliggende på Grønlands fiskeriterritorium.
Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder ikke for fiskeri efter laks.

 

Fartøjer omfattet af reglerne

§ 2. Bekendtgørelsen gælder følgende fartøjer på BT 80, henholdsvis 80 BRT, og derover (jfr. dog § 9):
a) Fartøjer, der driver fiskeri.
b) Fartøjer, der forarbejder fisk eller fiskeprodukter.
c) Fartøjer, hvortil der er omladet fisk eller fiskeprodukter til transport bort fra Grønlands fiskeriterritorium.
Stk. 2. Fartøjsstørrelser er i bekendtgørelsen angivet dels efter de målingsregler, som er fastsat i medfør af folketingslov nr. 203 af 18. maj 1977 om skibsmåling, dels efter de tidligere gældende målingsregler. Fartøjets målebrev er afgørende for, hvilken tonnagegrænse i bekendtgørelsen der anvendes for det pågældende fartøj.

 

Ankomst til fiskeriterritoriet

§ 3. Fartøjer, der planlægger at ankomme til Grønlands fiskeriterritorium, skal give meddelelse herom (aktivmelding) tidligst 24 timer og senest 12 timer før ankomsten. I meddelelsen skal oplyses:
a) Meddelelsens art (aktivmelding).
b) Fartøjets navn.
c) Det land, hvor fartøjet er registreret.
d) Det nummer, der er anført på siden af fartøjet.
e) Fiskerilicensnummer.
f) Fartøjets radiokaldesignal.
g) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse (angivet i længde- og breddegrader samt decimalminutter).
h) Art og mængde (i hel vægt) af eventuel fangst i lasten, samt hvor denne fangst er taget.
i) Hvor grænsen for Grønlands fiskeriterritorium agtes passeret (angivet i længde- og breddegrader), og i hvilket område (jfr. bilaget) fiskeriet agtes påbegyndt.j) Planlagt aktivitet, herunder arten af fiskeriet .
k) Meddelelsens dato og klokkeslæt (GMT).
l) Fartøjsførerens navn.

 

Ugemelding

§ 4. Sålænge et fartøj opholder sig på Grønlands fiskeriterritorium, skal det give meddelelse (ugemelding) hver mandag. Der sendes ikke ugemelding, når fartøjet ligger i havn. Ugemelding omfatter tidsrummet fra mandag kl. 00,01 GMT til søndag kl. 23,59 GMT. Første ugemelding afgives den første mandag efter ankomst til fiskeriterritoriet, og omfatter tidsrummet fra ankomsten til søndag kl. 23,59 GMT.
Stk. 2. I ugemeldingen skal oplyses:
a) Meddelelsens art (ugemelding).
b) Fartøjets navn.
c) Fartøjets radiokaldesignal.
d) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse (angivet i længde- og breddegrader samt decimalminutter).
e) Den periode meddelelsen dækker.
f) Nominel fangst (i hel vægt) af hver fisket art i perioden, opgjort for hvert af de områder, der er nævnt i bilaget.
g) Udkast (i hel vægt) af hver fisket art i perioden, opgjort for hvert af de områder, der er nævnt i bilaget.
h) Hvis der er sket omladning (jfr. herved Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, § 4: Art, mængde (med angivelse af, om der regnes med produktvægt eller hel vægt), og hvorfra eller hvortil der er omladet. Omladning omfatter overflytning af fisk eller fiskeprodukter fra et fartøj direkte til et andet fartøj, eller over land.
i) Meddelelsens dato og klokkeslæt (GMT).
j) Fartøjsførerens navn.

 

Udsejling fra fiskeriterritoriet

§ 5. Fartøjer, der planlægger at udsejle fra Grønlands fiskeriterritorium, skal give meddelelse herom (afgangsmelding) senest 48 timer før udsejlingen. I meddelelsen skal oplyses:
a) Meddelelsens art (afgangsmelding).
b) Fartøjets navn.
c) Fartøjets radiokaldesignal.
d) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse (angivet i længde- og breddegrader samt decimalminutter).
e) Hvor og hvornår grænsen for Grønlands fiskeriterritorium agtes passeret (positionsangivelse i længde- og breddegrader).
f) Meddelelsens dato og klokkeslæt (GMT).
g) Fartøjsførerens navn.
Stk. 2. Inden udsejling fra Grønlands fiskeriterritorium skal fartøjet give meddelelse herom (passivmelding). I meddelelsen skal oplyses:
a) Meddelelsens art (passivmelding).
b) Fartøjets navn.
c) Fartøjets radiokaldesignal.
d) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse (angivet i længde- og breddegrader samt decimalminutter).
e) Nominel fangst (i hel vægt) af hver fisket art siden afgivelsen af sidste ugemelding, opgjort for hvert af de områder, der er nævnt i bilaget.
f) Udkast (i hel vægt) af hver fisket art siden afgivelsen af sidste ugemelding, opgjort for hvert af de områder, der er nævnt i bilaget.
g) Hvis der er sket omladning (jfr. herved Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, § 4: Art, mængde (med angivelse af, om der regnes med produktvægt eller hel vægt), og hvorfra eller hvortil der er omladet. Omladning omfatter overflytning af fisk eller fiskeprodukter fra et fartøj direkte til et andet fartøj, eller over land.
h) Fartøjets samlede fangster og udkast siden ankomsten til fiskeriterritoriet, opgjort art for art (i hel vægt) for hvert af de områder, der er nævnt i bilaget.
i) Meddelelsens dato og klokkeslæt (GMT).
j) Fartøjsførerens navn.

 

Afgang fra og ankomst til havn

§ 6. Inden afgang fra grønlandsk havn skal fartøjet give meddelelse herom (aktivmelding) . I meddelelsen skal oplyses:
a) Meddelelsens art (aktivmelding).
b) Fartøjets navn.
c) Det land, hvor fartøjet er registreret.
d) Det nummer, der er anført på siden af fartøjet.
e) Fiskerilicensnummer.
f) Fartøjets radiokaldesignal.
g) Afgangshavn.
h) Art og mængde (i hel vægt) af eventuel fangst i lasten, samt hvor denne fangst er taget.
i) Hvis der er sket omladning i havn (jfr. herved Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, § 4: Art, mængde (med angivelse af, om der regnes med produktvægt eller hel vægt), og hvorfra eller hvortil der er omladet. Omladning omfatter overflytning af fisk eller fiskeprodukter fra et fartøj direkte til et andet fartøj, eller over land.
j) Planlagt aktivitet, herunder arten af fiskeriet, samt i hvilket område (jfr. bilaget) fiskeriet agtes påbegyndt.
k) Meddelelsens dato og klokkeslæt (GMT).
l) Fartøjsførerens navn
Stk. 2. Inden ankomst til grønlandsk havn skal fartøjet give meddelelse herom (passivmelding). I meddelelsen skal oplyses:
a) Meddelelsens art (passivmelding).
b) Fartøjets navn.
c) Fartøjets radiokaldesignal.
d) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse (angivet i længde- og breddegrader samt decimalminutter).
e) Anløbshavn samt forventet ankomsttidspunkt (GMT).
f) Nominel fangst (i hel vægt) af hver fisket art siden afgivelsen af sidste ugemelding, opgjort for hvert af de områder, der er nævnt i bilaget.
g) Udkast (i hel vægt) af hver fisket art siden afgivelsen af sidste ugemelding, opgjort for hvert af de områder, der er nævnt i bilaget.
h) Hvis der er sket omladning (jfr. herved Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, § 4: Art, mængde (med angivelse af, om der regnes med produktvægt eller hel vægt), og hvorfra eller hvortil der er omladet. Omladning omfatter overflytning af fisk eller fiskeprodukter fra et fartøj direkte til et andet fartøj, eller over land.
i) Fartøjets samlede fangster og udkast siden sidste aktivmelding, opgjort art for art (i hel vægt) for hvert af de områder, der er nævnt i bilaget.
j) Meddelelsens dato og klokkeslæt (GMT).
k) Fartøjsførerens navn.

 

Positionsmeldinger

§ 7. Efter tidspunktet for aktivmelding (jfr. § 3, stk. 1/ og § 6, stk. 1) skal fartøjet dagligt mellem kl. 08,00 og 10,00 (GMT) give meddelelse om aktuel position (positionsmelding). I meddelelsen skal oplyses:
a) Meddelelsens art (positionsmelding).
b) Fartøjets navn.
c) Fartøjets radiokaldesignal.
d) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse (angivet i længde- og breddegrader samt decimalminutter).
e) Meddelelsens dato og klokkeslæt (GMT).
f) Fartøjsførerens navn.
Stk. 2. Når et fartøj, der opholder sig ved Vestgrønland, passerer grænsen til Østgrønland, eller omvendt, skal det afgive meddelelse herom (områdemelding). I meddelelsen skal oplyses:
a) Meddelelsens art (områdemelding).
b) Fartøjets navn.
c) Fartøjets radiokaldesignal.
d) I hvilket område (jfr. bilaget) fiskeriet agtes påbegyndt.
e) Meddelelsens dato og klokkeslæt (GMT).
f) Fartøjsførerens navn.

 

Afsendelse af meldinger

§ 8. Meddelelser efter §§3-7 skal være på grønlandsk, dansk eller engelsk.
Stk. 2. Meddelelser skal telegraferes eller indtelefoneres via kystradio til Den grønlandske Fiskerilicenskontrol (telegramadresse: LICENSKON).
Stk. 3. Hvis fartøjet undtagelsesvis ikke kan indsende en meddelelse på den måde, der er angivet i stk. 2, kan den indsendes pr. telex (telexnummer 90400). I sådanne tilfælde skal samtlige tal, herunder positionsangivelser, fonetiseres efterfulgt af tallene i parentes (eks.: 1010 kg. torsk sendes som "en nul en nul (1010) kg. torsk").

 

Logbog

§ 9. Fiskerfartø:jer på BT 50, henholdsvis 50 BRT, og derover skal føre logbog, hvori dagligt indføres oplysninger om:
a) Position (angivet i længde- og breddegrader samt decimalminutter) for hvert trawltræks begyndelse, eller for hver sætning af liner eller garn.
b) Fangstmængder for hvert træk (eller for hver sætning af liner eller garn) i det forløbne døgn, inklusive udkast, opdelt på  arter.
c) Anvendte redskabstyper for hvert træk (eller for hver sætning af liner eller garn) i det forløbne døgn.
d) Fiskeriindsats, d.v.s. antal garn, kroge eller trawltræk, samt den tid redskabet har fisket i hvert træk (eller for hver sætning af
liner eller garn).
e) Anvendelse af fangsten i det forløbne døgn, d.v.s. hvilke produkter den er forarbejdet til, samt udkast.
f) Fartøjets samlede fangster på den pågældende fangstrejse, inklusive udkast, opgjort art for art i hvert af de områder, der er nævnt i bilaget.
Stk. 2. Hvor der i stk. 1, b), e) og f) ikke har været udkast, skal dette anføres ved "intet udkast" eller "0".
Stk. 3. Ikke-grønlandske fartøjer (jfr. Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, § 5) skal til logbogsføringen anvende et skema svarende til Bilag II i EF's Kommissionsforordning nr. 2807/83 af 22. september 1983. Grønlandske fartøjer (jfr. Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, § 3) kan anvende et tilsvarende skema.
Stk. 4. Kopi af logbogen skal senest 14 dage efter hver fangstrejses afslutning sendes til Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser, Tagensvej 135, 1, 2200 København N. Desuden kan Den grønlandske Fiskerilicenskontrol forlange kopi tilsendt.
Stk. 5. Bestemmelserne i § 9 gælder ikke for fiskeri efter kammuslinger og krabber.

 

Stuvning

§ 10. Fartøjer som nævnt i § 2, stk. 1, b) og c) skal stuve forarbejdede produkter således, at hver art stuves for sig. Samme art kan stuves forskellige steder i lasten, men skal tydeligt være adskilt fra andre arter. Dog skal pillede rejer stuves adskilt
fra upillede.
Stk. 2. Fartøjer som nævnt i stk. 1 skal føre en stuveplan, der viser produkternes placering i lastrummene og produktmængden ombord, angivet i tons.
Stk. 3. Samtlige fiskerilogbøger og stuveplaner for indeværende kalenderår skal forefindes ombord. Fra 1. januar 1986 gælder det samme for det foregående kalenderår.

 

Losning

§ 11. Efter losning af et fartøj, der har fisket på Grønlands fiskeriterritorium, eller transporteret fisk eller fiskeprodukter bort fra fiskeriterritoriet, skal der inden 14 dage indsendes en dokumentation til Den grønlandske Fiskerilicenskontrol, Postbox 501, 3900 Nuuk.
Stk. 2. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om den samlede mængde af udlossede fisk og fiskeprodukter, fordelt på art og produkttype. Den skal være ledsaget af oplysninger om:
a) Datoer for rejsens begyndelse og afslutning.
b) Datoer for ankomst til og udsejling fra Grønlands fiskeriterritorium.
c) Datoer og sted for anløb af og afsejling fra grønlandsk havn.
Stk. 3. Bestemmelserne i § 11 gælder fra den 1. august 1985.

 

Modtagelse af fangst fra mindre fartøjer

§ 12. Fartøjer, der modtager fisk eller fiskeprodukter til forarbejdning fra fartøjer under BT 80, henholdsvis 80 BRT (jfr. herved Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, § 4), skal herom give samme oplysninger som de virksomheder, der er nævnt i Ministeriet for Grønlands bekendtgørelse nr. 326 af 7. juli 1979 om rapportering af mindre fiskerfartøjers fangst.

 

Sanktioner

§ 13. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

 

Ikrafttrædelse

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1985.
Stk. 2. Samtidig ophæves Ministeriet for Grønlands bekendtgørelse nr. 47 af 8. februar 1977 om kontrol med ikke-EF-landes fiskeri på fiskeriterritoriet ved Grønland, og nr. 166 af 12. april 1978 om kontrol med fiskeri på fiskeriterritoriet ved Grønland .
Grønlands Hjemmestyre, den 2. april 1985
Lars Emil Johansen

/

Einar Lemche


Bilag