Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 2. april 1985 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger.

I henhold til Landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri, § 14, fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium.
Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for fiskeri efter kammuslinger, krabber og laks.
Stk. 3. "Basislinierne" er de basisliner, som er fastsat i statsministeriets bekendtgørelser nr. 629 af 22. december 1976 og nr. 176 af 14. maj 1980 om fiskeriterritoriet ved Grønland.
Stk. 4. Fartøjsstørrelser er i bekendtgørelsen angivet dels efter de målingsregler, som er fastsat i medfør af folketingslov nr. 203 af 18. maj 1977 om skibsmåling, dels efter de tidligere gældende regler. Fartøjets målebrev er afgørende for, hvilken tonnagegrænse i bekendtgørelsen der anvendes for det pågældende fartøj.

 

Mindstemål for maskestørrelser

§ 2. Ved trawlfiskeri efter arter, der ikke er nævnt i stk. 2, gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 140 mm.
Stk. 2. Ved fiskeri efter rejer uden for basislinierne gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 40 mm. Ved fiskeri efter rejer inden for basislinierne gælder der ingen mindstemål. Ved fiskeri efter polartorsk, lodde, blåhvilling, sild, tobis og bløddyr gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 16 mm.
Stk. 3. Ved garnfiskeri efter hellefisk gælder fra 1. oktober 1985 et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 110 mm.
Stk. 4. For ikke-grønlandske fartøjer (jfr. Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, § 5) gælder stk. 1 først fra 1. oktober 1985. Indtil denne dato gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 130 mm.

 

Måling af maskestørrelser

§ 3. Maskestørrelsen i et net bestemmes som angivet i bilag 1.

 

Redskaber fastgjort til net

§ 4. Uanset gældende regler om maskestørrelser må tovværk eller lignende materiale dog fæstes på undersiden af trawlnettet for at forhindre eller formindske slid.
Stk. 2. For at forhindre eller formindske slid må endvidere på oversiden af trawlnettets løfte anbringes eet beskyttelsesnet, som opfylder de i bilag 2 nævnte betingelser.

 

Linefiskeri efter helleflynder

§ 5. Ved fiskeri udenfor 3 sømil fra basislinierne efter helleflynder må der på linerne ikke være monteret tavser med en længde på under 100 cm. Afstanden mellem tavserne skal være mindst 600 cm.

 

Fiskeriforbud inden for 3 sømil

§ 6. I området mellem kysten og en linie, der ligger 3 sømil uden for basislinierne gælder følgende forbud:
a) Enhver form for fiskeri er forbudt for fartøjer på BT 80, henholdsvis 80 BRT, og derover. Landsstyremedlemmet kan dog dispensere herfra for fartøjer, der er bygget før 1970, og som traditionelt har fisket i området.
b) Fiskeri med vod eller trawl efter torsk, rødfisk, helleflynder, hellefisk, havkat og fjeldørred er forbudt for fartøjer under BT 80, henholdsvis 80 BRT.
c) Uanset b) er fiskeri med vod eller trawl efter torsk tilladt på Sermersooq-feltet i Qaqortoq-distrikt (mellem 60° 18,5'N, 60° 26'N,45° 26'W, 45° 19'W). Det gælder dog kun på større dybder end 200 meter og med fartøjer under BT 50, henholdsvis 50 BRT.

 

Mindstemål for fisk m.v.

§ 7. Torsk, som er mindre end 40 cm, og hellefisk, som er mindre end 56 cm, (målt fra snudespids til halefinnens spids), må ikke beholdes ombord eller omlades, landes, transporteres, sælges eller opbevares, frembydes eller udbydes til salg, men skal straks genudsættes, så vidt muligt levende.
Stk. 2. Rejer på 2 gram og derover må ikke udkastes.

 

Forbud mod fiskeri efter visse arter i bestemte områder

§ 8. Fiskeri med bundtrawl er forbudt i et område ud for Grønlands østkyst, der afgrænses af breddegraden 67°00 ' N og linier mellem følgende punkter:
- 67°00' N, 30°30' W
- 66°30 ' N, 30°30 ' W
- 66°30 ' N, 32°00 ' W
- 65°40 ' N, 32°00' W
- 65°30 ' N, 33°10 ' W
- 65°10 ' N, 34°00 ' W
- 65°10 ' N, 35°00' W
- 64°20' N, 36°20' W
- 63°55 ' N, 36°45 ' W
- 63°31 ' N, 38°45' W
- 63°27 ' N, 39°30 ' W
- 63°45 ' N, 39°30 ' W
- et punkt på Grønlands østkyst ved 63° 45' N.
Stk. 2. Fartøjer, der ved Vestgrønland har adgang til at fiske rødfisk, men ikke torsk, må efter den 1. januar 1986 ikke fange rødfisk inden for et område, der afgrænses af breddegraden 64°30 ' N og linier mellem følgende punkter:
- 64°30 ' N, 55°00 ' W
- 61°30 ' N, 50°30 ' W
- et punkt på Grønlands vestkyst ved 61° 30'N.

 

Forbud mod anvendelse af visse fangstmetoder

§ 9. Sprængstoffer, giftige eller bedøvende stoffer samt skydevåben må ikke anvendes ved fiskeri. Elektrofiskeri er ikke tilladt.

 

Sanktioner

§ 10. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

 

Ikrafttrædelse

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1985.
Stk. 2. Samtidig ophæves Ministeriet for Grønlands bekendtgørelse nr. 582 af 11. november 1983 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger, og hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 3. december 1983 om regulering af fiskeriet.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. april 1985
Lars Emil Johansen

/

Einar Lemche


Bilag 1

Bilag 2